Lahin­gu­väl­ja ­sam­ba jaoks saab an­ne­ta­da 15. no­vemb­ri­ni

929
Mälestussamba taastamise algataja ARVI KAROTAM käib Lahinguväljal heakorratöödel.

Eel­mi­sel nä­da­lal va­li­ti Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba maa­peal­se osa, 6,5meet­ri­se pu­na­sest Skan­di­naa­via gra­nii­dist sam­ba te­gi­jaks OÜ Re­nott Ki­vi.
Mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­se al­ga­ta­ja ja eest­ve­da­ja, Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Karo­tam üt­les – ku­na Keh­ra la­hin­gu mä­les­tu­se jääd­vus­ta­mi­ne on ka MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam üks mis­sioon, usal­das val­la­va­lit­sus sam­ba püs­ti­ta­mi­se Keh­ra Raud­tee­jaa­ma­le, kes teeb seda lae­ku­nud toe­tus­te abil.

„Ole­me sõl­mi­nud vas­ta­va le­pin­gu ja MTÜ viis lä­bi han­ke sam­ba maa­peal­se osa ra­ja­mi­seks. Ko­mis­jon va­lis kol­me pak­ku­ja seast väl­ja madalaima hinna pakkunud OÜ Re­nott Ki­vi, kes on osalenud ka kom­mu­nis­miohv­ri­te mä­les­tus­sam­ba rajamisel Maar­ja­mäel,“ rää­kis val­la­va­nem.

Sam­ba ehi­ta­mi­ne lä­heb maks­ma li­gi 50 000 eu­rot. An­ne­tu­si on tänaseks lae­ku­nud li­gi 40 000 eu­rot: „Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mist on toe­ta­nud üle 300 eraan­ne­ta­ja. Kui te­gin üles­kut­se La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk taas­ta­da, oli soov te­ha see pea­mi­selt an­ne­tus­te toel. Ku­na te­gu on riik­li­ku täht­su­se­ga mä­les­tus­mär­gi­ga, La­hin­gu­väl­jal oli üks Va­ba­dus­sõ­ja olu­li­se­maid mur­de­la­hin­gud, sead­si­me ees­mär­giks, et sel­le taas­ta­mis­se pa­nus­tab ka riik. Nüüd saan öel­da, et samba taastamist on rahaliselt toetanud Ees­ti Sõ­ja­muu­seum, kes­ke­ra­kond, sot­siaal-de­mok­raat­lik era­kond ja EK­RE.“

Ke­va­del ra­ja­ti val­la ku­lul mä­les­tus­mär­gi juur­de­pääs­tu­tee, ka pro­jek­tee­ri­mi­se ja vun­da­men­di ku­lud võt­tis esial­gu en­da kan­da Ani­ja vald, kuid Ar­vi Ka­ro­ta­mi sõ­nul eel­da­tak­se, et Ees­ti riik hü­vi­tab sel­le tu­le­va aas­ta ee­lar­vest: „Olen kin­del, et va­lit­sus­ju­hil ja koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­tel jät­kub rii­gi­me­he­lik­kust ning see sum­ma mei­le an­tak­se.“

Et mä­les­tus­sam­mas täie­li­kult an­ne­tus­te eest püs­ti­ta­da, ootame annetusi veel li­gi 10 000 eu­rot. An­ne­tus­te ko­gu­mi­seks on Ani­ja val­la­va­lit­su­se ar­vel­dus­kon­tod EE782200001120154013 (Swed­bank), ja EE25101000 2018899000 (SEB) ava­tud ku­ni 15. no­vemb­ri­ni. Vä­he­malt 10 eu­rot an­ne­ta­nu­te ni­med kan­tak­se sam­ba kõr­va­le tä­nu­tahv­li­le.

Sam­mas taastatakse Keh­ra la­hin­gu 100. aas­ta­päe­vaks, 5. jaa­nua­ril 2019. Prae­gus­te plaa­ni­de ko­ha­selt saa­bub Keh­ra raud­tee­jaa­ma sel päe­val soo­mus­rong. Keh­ra Raud­tee­jaam kor­ral­dab 4. jaa­nua­ril Va­ba­dus­sõ­ja-tee­ma­li­se aja­loo­kon­ve­rent­si. 6. jaa­nua­ril sõi­dab soo­mus­rong Keh­rast mä­les­tus­sam­ba ava­mi­seks La­hin­gu­väl­ja­le.