Lahe­maa päl­vis ro­he­siht­koh­ta­de kõr­gei­ma hin­nan­gu

17

Rah­vus­va­he­li­ne kest­lik­ku tu­ris­mi aren­da­va or­ga­ni­sat­sioo­ni Green Des­ti­nat­sions ehk Ro­he­li­sed Siht­ko­had kesk­kon­naau­dii­to­rid hin­da­sid La­he­maa tu­ris­mi ro­he­siht­ko­ha­na kõr­gei­ma ta­se­mega – se­ni­se kuld­ta­se­me ase­mel plaa­ti­na­ta­se­. Rak­ve­re sai se­ni­se pronks­ta­se­me ase­mel hõ­be­ta­se­me. Hin­nan­gut taot­les MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing. Sel­le juht Kai­sa Lin­no kom­men­tee­ris, et eks­per­did tõid La­he­maa pu­hul esi­le tu­ris­mis teh­ta­va­te eri­ne­va­te sek­to­ri­te oma­va­he­list koos­tööd loo­du­se ja kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­sel: „Sel­li­ne hin­nang on La­he­maa Tu­ris­mi­ühin­gu­le kui piir­kon­nas tu­ris­mi koor­di­nee­ri­va­le or­ga­ni­sat­sioo­ni­le tun­nus­tus ja kin­ni­tus, et ole­me kol­me te­gut­se­mi­saas­ta­ga ol­nud õi­gel teel. Suur tä­nu kõi­ki­de­le part­ne­ri­te­le! Sü­gi­sel tu­leb Tal­lin­nas Ro­he­lis­te Siht­koh­ta­de kon­ve­rents ning tul­lak­se ka tut­vu­ma La­he­maa­ga.“

Eelmine artikkelÜle­tu­le­val lau­päe­val, 12. au­gus­til toi­mub Aru­kü­las lau­lu­väl­ja­kul es­ma­kord­selt Raa­si­ku val­la kü­la­de päev. Mi­da see en­dast ku­ju­tab, ke­da sin­na oo­da­tak­se ja kes kor­ral­dab?
Järgmine artikkelIda-Har­ju ena­mik spor­di­väl­ja­kuid on koo­li­va­hea­jal ava­tud