Lahe­maa Me­rek­lu­bi plaa­nib Ka­ha­la jär­vel tut­vus­ta­da jää­pur­je­ta­mist

1991

Kui ilm lu­bab ja jää ka­tab jär­ve, oo­da­tak­se rah­vast 4. märt­sil Ka­ha­las­se Hiie tal­lu ko­gu­pe­re­päe­va­le.

„Ole­me mõl­gu­ta­nud jää­pur­je­ta­mi­se mõt­teid, sest pur­je­ta­mi­se har­ras­ta­ja­te­le so­bi­lik­ku il­ma on meie klii­mat ar­ves­se võt­tes vä­he ja ta­ha­me ka tal­ve­hooa­jal noor­te­le me­rek­lu­bi­lis­te­le värs­kes õhus te­ge­vust pak­ku­da,“ üt­leb La­he­maa Me­rek­lu­bi ju­ha­tu­se lii­ge Jan­no Laen­de.
Põh­ja-Ees­tis on jääo­lud me­rel ol­nud vii­mas­tel aas­ta­tel keh­vad. Ka nüüd on nii, et möö­du­nud nä­da­la külm kaa­ne­tas me­re­vee lah­te­des, kuid saa­bu­nud su­la ja tuu­le tõt­tu on jää taas läi­nud. See­tõt­tu so­bib jää­pur­je­ta­mi­seks pa­re­mi­ni Ka­ha­la järv, mil­lel on prae­gu um­bes 30 sen­ti­meet­ri pak­su­ne jää.
Jan­no Laen­de, kel­le ko­du on Ka­ha­la jär­ve vee­rel, nen­dib, et Ka­ha­la järv on La­he­maal üks avas­ta­ma­ta pärl: „Soo­vi­me koos­töös Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selt­si­ga tut­vus­ta­da se­da ko­du­val­la ini­mes­te­le. Tee­me koos­tööd jär­veäär­se Hiie ta­lu­ga, seal on vä­ga kau­nis ja maa­li­li­ne koht. Meie me­rek­lu­bil en­dal so­bi­vat jär­ve­le­pää­su ei ole, Hiie ta­lu to­re pe­re­rah­vas on või­mal­da­nud su­ve­hooa­jal me noor­tel me­re­ka­ru­del en­da juu­rest vee­sõi­du­ki­ga jär­ve­le min­na.“
Ta ju­tus­tab, et Ka­ha­la kü­la ea­ka­mad ini­me­sed on rää­ki­nud, kui­das kau­gel nõu­ka-ajal oli Ka­ha­la jär­vel jää­pur­je­ta­mi­ne popp, tren­ni käi­sid seal te­ge­mas ka NSV­Li koon­di­se sport­la­sed.
„Meie ees­märk oleks­ki lei­da val­last pii­sav arv hu­vi­li­si, et mee­li­ta­da tal­vi­sed pur­jed jär­ve­jää­le ta­ga­si, ja kes teab, võib-ol­la too­vad need ku­na­gi ka mõ­ne me­da­li ko­du­val­da.“
Ko­gu­pe­re­päe­va­le on ka­vas kut­su­da jää­pur­je­ta­jad Saad­jär­velt – Ees­ti jää­pur­je­ta­mi­se me­kast. Ap­pi on koos jää­pur­je­ta­mis­va­rus­tu­se­ga lu­ba­nud tul­la Saad­jär­ve Jaht­kul­bi tree­ne­rid ja eden­da­jad Mart ja Ma­dis Toots. Sa­mu­ti on and­nud tu­le­kuks lu­ba­du­se jää­sur­fa­rid An­ni­ka Vaik­na ja Ka­lev Al­lik­vee.
Et päev oleks mit­me­ke­si­sem, tut­vus­ta­tak­se kel­gu­koe­ri, nen­de tree­ni­mist ja koer­te­ga kel­gu­sõi­tu. Oma kel­gu­koer­te­ga on lu­ba­nud osa­le­da Ül­le Aas­lav-Kaa­sik Ka­ha­la kü­last.
Rää­gi­tak­se ka jääo­hu­tu­sest, vas­ta­vat prog­ram­mi on pa­lu­tud lä­bi vii­ma Re­serv­pääs­te­rühm ja va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad.
Ku­na Ka­ha­la jär­vel püü­tak­se ka­la nii su­vel kui ka tal­vel, näi­ta­vad ko­ha­li­kud ka­la­me­hed, mil­li­seid ka­lu saab tal­vel püü­da jääau­gust ja tut­vus­ta­vad va­ja­lik­ku püü­gi­va­rus­tust.
Jan­no Laen­de mär­gib, et kui il­ma­taat on ar­mu­li­ne, te­hak­se jär­ve­jää­le las­te­le ui­su­plats ja võiks kor­ral­da­da ui­su­võist­lu­se täis­kas­va­nu­te­le.
„See­ga kü­si­mus Kuu­sa­lu val­la rah­va­le – kas ui­su­ta­me väi­ke­se tii­ru jär­ve­le pea­le? Kel hu­vi, võt­ke ühen­dust,“ är­gi­tab ta.
La­hemaa Me­rek­lu­bi eest­ve­da­jad Jan­no Laen­de ja Rai­do Ru­se al­ga­ta­sid 2011. aas­tal Kuu­sa­lu val­la me­re­pi­du­de tra­dit­sioo­ni. Ka­hel vii­ma­sel su­vel on las­te­le kor­ral­da­tud Käs­mus me­re­laag­rit. Käe­so­le­val õp­peaas­tal pa­ni me­rek­lu­bi Kol­ga koo­lis käi­ma me­ren­dus­rin­gi, kus osa­le­vad paar­küm­mend noort.