Kuu­sa­lu val­la uus ehi­tuss­pet­sia­list on EN­GE­LA RA­JA­MÄ­GI

83
Engela Rajamägi

Ala­tes es­mas­päe­vast, 10. juu­nist töö­tab Kuu­sa­lu val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­na En­ge­la Ra­ja­mä­gi  Ha­ra kü­last. Ta lõ­pe­tas Lok­sa güm­naa­siu­mi 2020. aas­tal, on lõ­pe­ta­nud Tal­Tec­hi ehi­tis­te pro­jek­tee­ri­mi­se eria­la 4. kur­su­se ja jät­kab sü­gi­sel õpin­guid 5. kur­su­sel. En­ge­la Ra­ja­mä­gi üt­les, et kan­di­dee­ris Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil, sest val­la eh­tuss­pet­sia­lis­ti amet tun­dus hu­vi­tav: „Olen oma isa kõr­valt ko­gu elu näi­nud ehi­ta­mi­se­ga seon­du­vat. Töö­koht on ko­du­le lä­he­dal ja üri­tan ehi­tus­vald­kon­na ju­rii­di­li­sest poo­lest roh­kem tea­da saa­da. Prak­ti­kal olin Tal­lin­nas Mag­da­lee­na haig­la re­konst­ruee­ri­mis­töö­del fir­ma Ehi­tus5 Eco ob­jek­tiin­se­ne­ri­na.“ Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem Ran­no Poo­li sõ­nul oli see­kord­sel kon­kur­sil 4 kan­di­daa­ti, kes kõik kut­su­ti vest­lu­se­le: „Pak­ku­si­me töö­koh­ta En­ge­la Ra­ja­mä­gi­le. An­na­me noo­re­le ini­me­se­le või­ma­lu­se. Käes­o­le­val nä­da­lal lä­he­me koos ehi­tus­vald­kon­na spet­sia­lis­ti­de­ga Ko­se ja ka Rae val­la­maj­ja kol­lee­gi­de juur­de töö­var­ju­päe­va­le, et nä­ha, kui­das seal on töö kor­ral­da­tud.“

Eelmine artikkelKüü­di­ta­mi­se mä­les­tus­päe­val lei­na­lin­did raud­tee­jaa­ma­des
Järgmine artikkelSõnumitoojas 12. juunil