Kuu­sa­lu val­la 2021. aas­ta ee­lar­ve

35
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kol­ma­päe­val, 9. det­semb­ril toi­mu­nud is­tun­gil 10 poolt-, 6 vas­tu- ja 2 era­poo­le­tu hää­le­ga val­la 2021. aas­ta ee­lar­ve. Põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on ee­lar­ves 10 904 585 eu­rot, ku­lud 10 295 585 eu­rot, in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vus 4 668 000 eu­rot, fi­nant­see­ri­mis­te­ge­vus 4 059 000 eu­rot. Põ­hi­te­ge­vu­se tu­lem ehk in­ves­tee­ri­mis­või­me­kus on 609 000 eu­rot. Val­la­va­lit­su­sel tu­leb pä­rast ee­lar­ve ava­li­kus­ta­mist Rii­gi Tea­ta­jas kuu aja jook­sul võt­ta vas­tu põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­de jao­tus te­ge­vu­sa­la­de kau­pa. Võr­rel­des käe­so­le­va aas­ta­ga on ee­lar­ve 3,9 prot­sen­ti väik­sem. Mak­su­tu­lu on ka­van­da­tud 6 600 000 eu­rot. sel­lest 6 250 000 eu­rot ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su, 350 000 eu­rot maa­mak­su. Li­saks on eel­ar­ves­se ka­van­da­tud kae­van­da­mis­ta­su 285 000 eu­rot ja vee eri­ka­su­tus­ta­su 15 000 eu­rot. Põ­hi­va­ra soe­tu­seks on pla­nee­ri­tud 5 370 000 eu­rot: Sal­mis­tu sa­da­ma ehi­tu­seks 1 690 000 eu­rot koos rii­gilt saa­da­va 790 000eu­ro­se toe­tu­se­ga, Kuu­sa­lu kesk­koo­li üm­be­re­hi­tu­seks 3 500 000 eu­rot, val­la tee­de in­ves­tee­rin­gu­teks 150 000 eu­rot ja üld­pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­seks 30 000 eu­rot. Ha­ri­du­se­le ku­lub ee­lar­vest 71,21 prot­sen­ti, sot­siaal­se­le kait­se­le 7,73 prot­sen­ti, va­lit­sus­sek­to­ri­le 7,87 prot­sen­ti ning va­baa­ja­le, kul­tuu­ri­le ja re­li­gioo­ni­le 4,47 prot­sen­ti. Muu­de ku­lu­tus­te osa­kaal on väik­sem.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 9. detsembril
Järgmine artikkelKaks vo­li­nik­ku kin­ki­sid Keh­ra lin­nao­sa­le kuu­se