Kuu­sa­lu val­la toe­tus spor­di tree­ning­rüh­ma­de­le

263
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nel­ja­päe­val val­la 2019. aas­ta ee­lar­vest toe­tu­sed las­te tree­ning­rüh­ma­de­le. Kok­ku ja­ga­tak­se 59 400 eu­rot, toe­tust saa­vad Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­vad kuus spor­dik­lu­bi. Sum­mad jao­ta­ti vas­ta­valt val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le.

Kõi­ge suu­re­ma toe­tu­se saab Kei­la Swimc­lub – 12 800 eu­rot. Jalg­pal­lik­lu­bi­le Kuu­sa­lu Ka­lev an­tak­se 12 200 eu­rot ja Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi­le 11 000 eu­rot. Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi saab 8600 eu­rot, Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi ja ka­ra­teklubi IVL mõ­le­mad 7400 eu­rot.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon ot­sus­tas jät­ta Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ja Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kooli toe­tu­se­ta, ku­na ei vas­ta­nud tree­ning­rüh­ma­de toe­ta­mi­se kor­ras sä­tes­ta­tud tin­gi­mus­te­le.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selts ei ol­nud sel­leks ajaks, kui ko­mis­jon aru­tas toe­tus­te ja­ga­mist, te­gut­se­nud ko­gu ka­lend­riaas­ta – esial­gu tree­ni­sid pur­je­ta­jad MTÜ Ha­ra Sa­dam tree­ning­rüh­ma­na. Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kooli toe­ta­mi­se koh­ta oli vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jon esi­ta­nud ak­ti.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus ot­sus­tas Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ja Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kooli toe­ta­da re­serv­fon­dist, kumb­ki klu­bi saab 5800 eu­rot.

„Val­la­va­lit­sus soo­vib, et lap­sed saak­sid spor­di­ga te­ge­le­da hoo­li­ma­ta po­lii­ti­kast või re­gu­lat­sioo­ni eba­täp­su­sest. Kui on spor­di­ra­has­tu­se­ga puu­du­jää­ke, tu­leb süs­teem kor­da te­ha, mit­te ka­ris­ta­da lap­si,“ sel­gi­tas ta.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on nüüd viie­liik­me­li­ne
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni akt