Kuu­sa­lu val­la tee­de uus aren­gu­ka­va pan­nak­se kok­ku koos rah­va­ga

714

Ap­ril­lis oda­tak­se et­te­pa­ne­kuid in­ves­tee­rin­gu­teks val­la­tee­des­se, mais on tee­de aren­gu­ka­va pro­jek­ti ava­li­kud aru­te­lud.

„Val­la­tee­de re­mon­diks, seal­hul­gas mus­ta kat­te al­la vii­mi­seks plaa­ni­me nel­ja aas­ta­ga ku­lu­ta­da kok­ku 400 000 eu­rot,“ üt­les Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Ku­na val­la tee­de uus aren­gu­ka­va peaks vo­li­ko­gu me­net­lus­se jõud­ma tä­na­vu juu­ni­kuus, siis mus­ta ka­tet käe­so­le­val aas­tal tee­de­le pan­na ei jõua, tõ­des ta. Kui aren­gu­ka­va val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga kin­ni­ta­tud, tu­leb ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­da rii­gi­han­ge, ar­ves­ta­ma peab sea­du­ses et­te näh­tud täh­tae­gu ning võit­jad sel­gi­ta­taks väl­ja ajaks, mil ehi­tus­hooaeg lõp­pe­mas.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas val­la tee­de aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2015-2024 muut­mi­se 28. märt­si is­tun­gil, ku­na aren­gu­ka­va on nüüd­seks va­na­ne­nud ja va­jab täien­da­mist.

Koos al­ga­ta­mi­sot­su­se­ga kin­ni­tas vo­li­ko­gu läh­teü­le­san­de. Aren­gu­ka­va peab si­sal­da­ma üle­vaa­det val­la­tee­de, park­la­te, sil­da­de ja tä­na­va­val­gus­tu­se sei­sun­dist ning hool­dus­töö­de, säi­li­tus- ja taas­tus­re­mon­di va­ja­du­sest, tee­de­võr­gu aren­da­mi­se ja ehi­ta­mi­se plaa­ni aas­ta­teks 2018-2024 ning in­ves­tee­rin­gu­sum­ma­sid aas­ta­teks 2018-2022.

Vas­ta­valt läh­teü­le­san­de aja­ka­va­le saab et­te­pa­ne­kuid tee­de, sil­da­de, truu­pi­de, park­la­te, kerg­liik­lus­tee­de ja tä­na­va­val­gus­tu­se aren­da­mi­seks ning val­la­tee­des­se in­ves­tee­rin­gu­te te­ge­mi­seks esi­ta­da ap­ril­lis-mais. Aren­gu­ka­va pro­jekt ava­li­kus­ta­tak­se mai­kuus, toi­mu­vad ava­li­kud aru­te­lud, see­jä­rel aru­ta­vad vo­li­ko­gu aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jon ning ehi­tus- ja kesk­kon­na­ko­mis­jon, siis aru­tab val­la­va­lit­sus ja esi­tab vo­li­ko­gu­le.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si lau­sus vo­li­ko­gu 28. märt­si is­tun­gil, kui kä­sit­le­ti val­la­tee­de aren­gu­ka­va muut­mi­se kü­si­must, et es­malt kaa­sa­tak­se et­te­pa­ne­ku­te te­ge­mis­se kü­la­va­ne­mad – nei­le saa­de­tak­se kir­jad ja pa­lu­tak­se an­da in­fot, mil­li­sed teed va­ja­vad re­mon­ti. Ju­ba on pan­dud val­la ko­du­le­he­le tea­de aren­gu­ka­va muut­mi­se koh­ta. Pä­rast aren­gu­ka­va pro­jek­ti ava­lik­ku väl­ja­pa­ne­kut kor­ral­da­tak­se ava­li­kud aru­telud Kuu­sa­lu ja Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas, ka siis saab veel esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid.

Ta sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et et­te­pa­ne­kud pea­vad ole­ma põh­jen­da­tud: „Pin­ge­rea moo­dus­ta­mi­se­le on esi­me­ne täht­sus ka­su­saa­ja­te arv. Kind­las­ti vaa­da­tak­se, kas te­gu on koo­li­tee­ga, kas tee­lõi­gu mus­ta kat­te al­la vii­mi­sel te­kib ter­vik, kas teeb li­gi­pää­sud olu­li­selt liht­sa­maks.“

Kü­la­va­ne­ma­telt ja ka ko­gu val­la­rah­valt oo­da­tak­se et­te­pa­ne­kuid 18. ap­ril­li­ni.