Kuu­sa­lu val­la noor­te­le me­da­leid maa­kon­na meist­ri­võist­lus­telt ker­ge­jõus­ti­kus

1191

Kol­ma­päe­val, 11. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa 2017. aas­ta A-, B- ja C-klas­si noor­te meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Me­da­leid võit­sid ka mit­med Kuu­sa­lu val­la noo­red sport­la­sed.
A-klas­sis (sün­di­nud 2002-2001) tu­li tei­vas­hüp­pes 3.80 meet­ri­ga maa­kon­na meist­riks Mat­tias Ida­vain Kuu­sa­lu SKst, 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus sai ta 2. ko­ha (9,14). Tei­vas­hüp­pes oli te­ma jä­rel tei­ne Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Ger­man Gu­lya­kov (3.30). Tüd­ru­ku­te 300 meet­ri jook­sus tu­li tei­seks Kuu­sa­lu kesk­koo­lis õp­piv Eg­le Pri­voi (49,04). Ch­ris­ti­na Ki­vi­sik Kuu­sa­lu SKst sai kuu­li­tõu­kes 3. ko­ha (10,38).
B-klas­sis (sün­di­nud 2002-2003) või­tis tü­tar­las­te kuu­li­tõu­ke SKs Ra­da tree­niv An­ni Jõe (9.03), 800 meet­ri jook­sus või­tis ta 3. ko­ha (2.59,28). Pois­test oli kuu­li­tõu­ke pa­rim Ta­niel Kurg Kol­ga koo­list (13.27). Pois­te 300 meet­ri jook­su või­tis Ke­vin Mõt­tus Lok­sa güm­naa­siu­mist (42,88), tal­le järg­nes Si­mon Sa­rap Kuu­sa­lu SKst (43,14). 60 meet­ri tõk­ke­jook­su esi­ko­ha võt­tis Ken Pruul (9,93) Kuu­sa­lu SKst, te­ma klu­bi­kaas­la­ne Ke­vin Mõt­tus tu­li kol­man­daks (11,15). Tei­vas­hüp­pes saa­vu­tas esi­ko­ha Kuu­sa­lu SK võist­le­ja And­rei Bek­ker (2.90) Ken Pruu­li (2.60) ees. 800 meet­ri jook­sus tu­li 2. ko­ha­le Ar­go Sel­jand sa­mu­ti Kuu­sa­lu SKst (2.21,43) ning Si­mon Sa­rap sai 60 meet­ri jook­sus 3. ko­ha (7,81).
C-klas­si (sün­di­nud 2004 ja hil­jem) tüd­ru­ku­te 600 meet­ri jook­su või­tis Anet­te-Ma­rie Vi­ja Kuu­sa­lu SKst (1.58,42), Ma­riann Lui­se Trill­järv Kol­ga koo­list sai 3. ko­ha (1.59,58). Pois­te kuu­li­tõu­ke või­tis Nils-Erik Möl­ler Kuu­sa­lu SKst (10.42). 800 meet­ri jook­sus tu­li Ats Soo­sa­lu tei­seks (2.39,60) ning Ma­riel­la Soom tüd­ru­ku­te kau­gus­hüp­pes kol­man­daks (4.14). Nad mõ­le­mad esin­da­vad Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi.
A-klas­sis võis­tel­nuist pää­se­sid esi­kuui­kus­se veel Mat­tias Ida­vain pois­te kõr­gus- ja kau­gus­hüp­pes – vas­ta­valt 4. (1.65) ja 5. koht (5.42). Egert Gah­ler 800 meet­ri jook­sus – 5. koht (2.31,34) ning Ma­rei­ke Aver­son – 6. koht tü­tarlas­te kuu­li­tõu­kes (9.96). Kõik nad tree­ni­vad Kuu­sa­lu SKs.
B-klas­sis sai Kuu­sa­lu SK võist­le­ja Car­men Pa­jus­te 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus 4. ko­ha (10,54) ning Elii­sa­beth Jor­dan Lok­sa güm­naa­siu­mist kuu­li­tõu­kes sa­mu­ti 4. ko­ha (8.86). Pois­tes tu­li And­rei Bek­ker kau­gus­hüp­pes viien­daks (5.02) ja 800 meet­ri jook­sus kuuen­daks (2.34,05). Kõr­gus­hüp­pes sai 5. ko­ha Ar­go Sel­jand (1.50) ning 300 meet­ri jook­sus te­ma klu­bi­kaas­la­ne Mar­kus-Mar­ten Fi­la­tov (47,01). Ke­vin Mõt­tus sai kau­gus­hüp­pes 6. ko­ha (4.88).
C-klas­sis tu­li Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­ne Gi­se­la Gu­nin 600 meet­ri jook­sus 4. ko­ha­le (2.01,35), sa­ma ko­ha sai ka Nils-Erik Möl­ler kõr­gus­hüp­pes (Kuu­sa­lu SK, 1.30). Ma­riel­la Soom tu­li kuu­li­tõu­kes viien­daks (8.85), pois­te tei­vas­hüp­pes sai 5. ko­ha Mart­ti Neid­la Lok­sa güm­naa­siu­mist (1,70). Maa­kon­na meist­ri­võist­lu­sed lõ­pe­ta­sid 6. ko­ha­ga Ced­rik Ar­man Ki­vi­sik kuu­li­tõu­kes (8.15) ning Ruu­di Pirn­puu ja Vik­to­ria Nyys­sö­nen 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus (ajad vas­ta­valt 11,69 ja 11,30).

Eelmine artikkelPraost emee­ri­tu­se HAR­RY-JO­HAN­NES REI­NU ma­tu­se­ta­li­tus Raa­si­kul
Järgmine artikkelAren­dus­ko­jal on pro­jek­tid maa-et­te­võt­lu­se ja ko­ha­li­ku toi­du aren­da­mi­seks