Kuu­sa­lu val­la maas­pet­sia­lis­tiks hak­kab ALO REI­DOLV

552
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on pool aas­tat ot­si­nud maa­spet­sia­lis­ti. Kon­kurs­si on väl­ja kuu­lu­ta­tud mit­mel kor­ral ja tun­nis­ta­tud nur­ju­nuks. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et aval­du­si on tul­nud küm­me­kond, kuid vest­lu­se­le ei ole ke­da­gi kut­su­tud, sest po­le ol­nud nõue­te­le vas­ta­vat kan­di­daa­ti. Nüüd on maa­spet­sia­list lei­tud, ala­tes 28. au­gus­tist hak­kab töö­le Alo Rei­dolv, kes se­ni on töö­ta­nud Har­ku val­la­va­lit­su­se pla­nee­ri­mis- ja ehi­tu­so­sa­kon­nas, Har­ju maa­va­lit­su­ses maa­toi­min­gu­te ta­li­tu­se ju­ha­ta­ja­na, maa-ame­tis maa­re­for­mi osa­kon­nas. Ur­mas Kirt­si: „Pä­ris il­ma maas­pet­sia­lis­ti­ta me ei ol­nud, aju­ti­selt tu­li ap­pi aas­taid val­la­ma­jas maa­kor­ral­da­ja­na töö­ta­nud Sir­je Mu­ru, kes jäi mul­lu sü­gi­sel pen­sio­ni­le.“ Kuu­sa­lu val­la pea­maa­kor­ral­da­ja Pee­ter Raud­sepp on pen­sio­nil ala­tes eel­mi­sest su­vest. No­vemb­rist asus juh­ti­va maa ja pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti­na töö­le Ger­li Sve­ta Pa­ju­puu, kes lah­kus töölt aas­ta­va­he­tu­sel.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la las­te su­ve­lu­ge­mi­se võist­lu­sel osa­le­jaid li­gi 70
Järgmine artikkelUus Ani­ja val­la­ si­se­ne bus­si­liin