Kuu­sa­lu val­la ehi­tus­tee­nis­tu­se kolm uut töö­ta­jat

2150

Kuu­sa­lu val­la ehi­tus- ja kesk­kon­na­tee­nis­tu­ses on kolm uut töö­ta­jat. Ehi­tus­re­gist­ri­pi­da­ja­na hak­kas möö­du­nud nä­da­lal töö­le Rih­ti Väin­sar, ehi­tus­vald­kon­na uue re­fe­ren­di­na töö­tab ala­tes 25. juu­nist Ma­ris Tor­ga. Nad va­li­ti ame­tis­se kon­kurs­si­de­ga, val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas kon­kur­sid väl­ja ap­ril­lis.

Ehi­tus­tee­nis­tus­se on teh­tud juur­de ehi­tus­kont­rol­lis­pet­sia­lis­ti ame­ti­koht – sel­les ame­tis on juu­li al­gu­sest tööl se­ni val­la maa­kor­ral­dus­tee­nis­tu­ses töö­ta­nud En­no Tam­me­mäe, kes poo­le ko­ha­ga oli ka ehi­tus­re­gist­ri­pi­da­ja. Ehi­tus­kont­rol­li­spet­sia­lis­ti ot­si­ti sa­mu­ti kon­kur­si­ga, üh­te­gi aval­dust ei esi­ta­tud. Ku­na maa­kor­ral­dus­tee­nis­tu­sest En­no Tam­me­mäe koht koon­da­ti seo­ses töö­koor­mu­se vä­he­ne­mi­se­ga, pa­ku­ti tal­le tööd ehi­tus­kont­rol­lis­pet­sia­lis­ti­na.

Kok­ku on Kuu­sa­lu val­la ehi­tus­tee­nis­tu­ses 5 amet­nik­ku: kolm uut töö­ta­jat ning val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la ja ehi­tus­spet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va.

Val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la, kes koor­di­nee­rib ehi­tu­se ja pla­nee­ri­mi­se­ga seo­tud te­ge­vu­si, kom­men­tee­rib, et ehi­tus­tee­nis­tu­se viien­da töö­ta­ja ame­ti­koht on loo­dud suu­re töö­koor­mu­se tõt­tu: „Ehi­tus­spet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va töö­koor­mus on jär­jest kas­va­nud, Kuu­sa­lu val­las al­ga­ta­tak­se pal­ju de­tailp­la­nee­rin­guid, taot­le­tak­se ehi­tus­lu­be. Nüüd on ehi­tuss­pet­sia­lis­ti se­ni­sed tööü­le­san­ded ja­ga­tud ka­heks, te­ma me­net­leb hoo­ne­te pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te, ehi­tus­tea­tis­te ja ehi­tus­lu­ba­de väl­jas­ta­mist ning ehi­tus­kont­rol­lis­pet­sia­list te­ge­leb hoo­ne­te ka­su­tus­tea­tis­te ja -lu­ba­de ning ra­ja­tis­te­ga seo­tud toi­min­gu­te­ga.“

Kuu­sa­lu val­las al­ga­ta­ti 2017. aas­tal 26 de­tailp­la­nee­rin­gut. Ehi­tus­lu­ba­sid väl­jas­tab val­la­va­lit­sus nä­da­las keskmiselt viis-kuus.

MA­RIS TOR­GA.
MA­RIS TOR­GA.

Ehi­tus­vald­kon­na re­fe­rent
Ehi­tus­vald­kon­na uus re­fe­rent Ma­ris Tor­ga lõ­pe­tas 2005. aas­tal EB­Si ma­jan­du­se ja ra­han­du­se eria­la ba­ka­lau­reu­seõp­pe. Ta on töö­ta­nud kin­nis­va­ra­fir­ma Ar­co Va­ra ad­mi­nist­ra­tiiv­vald­kon­nas, hil­jem ol­nud Ees­ti Teat­ri Agen­tuu­ris au­to­ri­ta­su­de ar­ves­ta­ja ja seo­tud au­to­ri­ta­su le­pin­gu­te­ga ning vii­ma­ti oli Tal­lin­nas tark­va­raa­ren­du­se­ga te­ge­le­vas et­te­võt­tes bü­roo­juht.
„Kan­di­dee­ri­sin soo­vi­ga tul­la ta­ga­si oma kind­la töö­lõi­gu juur­de ja boo­nus sel­le töö­ko­ha pu­hul on töö­ta­mi­ne ko­du lä­he­dal. Ehi­tus­vald­kon­na re­fe­ren­di töö mul­le vä­ga so­bib, sest meel­dib süs­teem­sus ja de­tai­li­de täp­sus. Olen üles kas­va­nud ja koo­lis käi­nud Tal­lin­nas. Kuu­sa­lu val­da jõud­sin tä­nu oma me­he­le, kes on Kuu­sa­lust pä­rit. Nüüd­seks ole­me ko­gu pe­re­ga toi­me­ta­nud Kuu­sa­lu kül­je all Al­li­ka kü­las vii­ma­sed viis-kuus aas­tat.“

 

 

 

RIH­TI VÄIN­SAR.
RIH­TI VÄIN­SAR.

Ehi­tus­re­gist­ri­pi­da­ja
Ehi­tus­re­gist­ri­pi­da­ja Rih­ti Väin­sar on küm­me aas­tat ela­nud oma pe­re­ga Kuu­sa­lu val­la Ka­sis­pea kü­las, sõi­tis sealt pea­lin­na töö­le. Se­ni töö­tas häi­re­kes­ku­ses peas­pet­sia­lis­ti­na, te­ge­les and­me­te si­ses­ta­mi­se­ga eri ra­ken­dus­tes­se. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil kan­di­dee­ris, et saaks töö­ta­da ko­du­val­las. Ehi­tus­re­gist­ri­pi­da­ja tööü­le­san­ded on sar­na­sed te­ma se­ni­se töö­ga – sa­mu­ti seo­tud and­me­te si­ses­ta­mi­se­ga and­me­baa­si­des­se.
Rih­ti Väin­sar: „Ema­pool­ne su­gu­võ­sa on Pä­ris­pealt, kõik su­ved olen veet­nud seal, Pä­ris­pea pool­saar oli tut­tav ju­ba aas­taid en­ne, kui mi­nust sai Ka­sis­pea ela­nik.“

 

 

 

 

8. juulil lokaliseeriti Anija vallas Pillapalu küla lähedalt metsast leitud kaks õppemürsku. PÄÄSTEAMET
8. juulil lokaliseeriti Anija vallas Pillapalu küla lähedalt metsast leitud kaks õppemürsku.
PÄÄSTEAMET

Ehi­tus­kont­rol­lis­pet­sia­list
En­no Tam­me­mäe asus Kuu­sa­lu val­la va­nem­maa­kor­ral­da­ja­na töö­le mais 2008 ja oli sel­les ame­tis tä­na­vu 30. juu­ni­ni, mil ame­ti­koht koon­da­ti. Kõrg­koo­li dip­lom on tal seo­tud ehi­tus­vald­kon­na­ga – lõ­pe­tas 1983. aas­tal Tal­lin­na Po­lü­teh­ni­li­se Ins­ti­tuu­di ehi­tu­se juh­ti­mi­se, or­ga­ni­see­ri­mi­se ja öko­noo­mi­ka eria­la. Kõrg­koo­li lõ­pe­ta­mi­se jä­rel töö­tas Ilu­mäe kol­hoo­sis ehi­tus­töö­de ju­ha­ta­ja­na. Hil­jem oli 13 aas­tat tööl Vi­hu­la val­las, es­malt te­ge­les õi­gus­vas­ta­selt võõ­ran­da­tud va­ra ja maa kom­pen­see­ri­mi­se­ga, pä­rast Vi­hu­la ja Võ­su val­la ühi­ne­mist oli maa­nõu­ni­ku abi.
En­no Tam­me­mäe ko­du on Kuu­sa­lu val­las Lok­sa kü­las.

Eelmine artikkelSel­gu­sid Kuu­sa­lu ten­ni­se­meist­rid
Järgmine artikkelSõnumitoojas 11. juulil