Kuu­sa­lu val­la 20 kü­la­va­ne­mat said ame­ti­mär­gi

1542
Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­mad val­la­ma­jas tei­si­päe­val, 7. mail. Esi­reas MA­DIS PRAKS, EVE­LYN KA­RI, KRIS­TA AL­LIK, KAI­RI LOIT, SII­RI LÕU­KE, KAI­RI PIRK-VA­TU­NEN, KAT­RIN PAHK, ANU KIRS­MAN, RE­NE MEI­MER, IN­GELD­RIN AUG, MAT­TIAS KAL­JU­MÄE, ENE VA­GIST­RÖM, MAIT KRÖÖNST­RÖM, JAA­NUS NAI­RI­MÄE, AIN SAM­MAL. Ta­ga­reas VEL­LO SÜ­DA, LAU­RI LAUP­MAA, IND­REK SUITS, EI­KE MAND­RE, ENE LII­VAND, MAI­RI­KA RA­JA­VÄ­LI, AGO KAT­VEL, TIIU LEP­NURM, KA­LEV KLAUS, EMIL RU­TI­KU, JAAN VELST­RÖM, VEI­KO KURG, MÄRT SIL­LAS­TE, PRIIT PIK­KO­JA, ÜL­LAR PÄRN.

Kuu­sa­lu val­la 49 kü­la­va­ne­mast ko­gu­ne­sid val­la­maj­ja pi­du­li­ku­le koo­so­le­ku­le 30.

Eel­mi­se nä­da­la tei­si­päe­va, 7. mai õh­tul oli Kiiu mõi­sas val­la­ma­ja saa­lis Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te koo­so­lek. Kuu­sa­lu val­las on kok­ku 67 kü­la, neist 49 kü­lal on kü­la­va­nem.

Kü­la­va­ne­maid ter­vi­ta­sid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja val­la va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­tor He­li Ges­chei­mer.

Kü­la­va­ne­ma­te­le kõ­ne­le­sid kaks kü­la­li­se­si­ne­jat. SA Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK) va­baü­hen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer tut­vus­tas va­baü­hen­dus­te ra­has­ta­mi­se või­ma­lu­si. Kü­la­va­ne­mad soo­vi­sid, et HEA­Ki esin­da­ja tu­leks sü­gi­sel val­la­maj­ja ja nõus­taks konk­reet­se­te pro­jek­ti­de koos­ta­mi­se osas neid, kes soo­vi­vad taot­le­da toe­tust ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist.

„EV100 igas kü­las“ prog­ram­mi üld­koor­di­naa­tor Mer­le Jant­son kii­tis, et Kuu­sa­lu val­las on ju­ba teh­tud pal­ju kin­gi­tu­si ning tu­le­tas meel­de, et EV100 kin­gi­tu­si saab veel te­ha.

En­ne koo­so­le­kut pa­lu­ti kü­la­va­ne­ma­tel tea­da an­da, kes neist po­le saa­nud Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma hõ­be­dast ame­ti­mär­ki. Li­saks uu­te­le kü­la­va­ne­mate­le ei ol­nud se­ni mär­ki ka mit­mel staa­ži­kal kü­la­va­ne­mal. Koo­so­le­ku­l said Roman Tavast OÜs valmistatud ame­ti­mär­gi 20 kü­la­va­ne­mat.

Si­gu­la kü­la­va­nem Ei­ke Mand­re, kes on ame­tis ala­tes mul­lu no­vemb­rist, kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et oo­tas koo­so­le­kul kü­lap­ro­jek­ti­de ra­has­tu­se koh­ta roh­kem konk­reet­sust: „Mei­le loe­ti slai­di­delt et­te, aga olek­sin soo­vi­nud nüans­si­dest tea­da saa­da, nõuan­deid. Mind ül­la­tas, et ta­ju­sin koo­so­le­kul po­lii­ti­li­si pin­geid – mõ­ni kuu ta­ga­si oli me val­las või­mu­va­he­tus. Kü­la­va­ne­ma­te kok­ku­saa­mi­si võiks ol­la ti­he­da­malt, vä­he­malt kord kvar­ta­lis, ja ka sel­li­seid, mi­da ei kut­su kok­ku val­la­ju­hid ega -amet­ni­kud. Mi­nu mee­lest va­ja­vad val­la kü­la­va­ne­mad ärk­sat ini­mes­t, kes koor­di­nee­riks kü­la­va­ne­ma­te oma­va­he­list suht­lust. Prae­gu tun­dus, et on eri suht­lus­selts­kon­nad.“

Ei­ke Mand­re tea­tas koo­so­le­kul, et Si­gu­la kü­la tä­his­tab 20. juu­lil 800 aas­ta möö­du­mist kü­la ni­me es­ma­mai­ni­mi­sest, ja kut­sus kõi­ki peo­le.

Pä­rast koo­so­le­ku lõp­pu an­dis Uu­ri kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku tea­da, et plaan on moo­dus­ta­da Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te ümar­laud, ja pa­lus end kir­ja pan­na neil, kes on sel­lest hu­vi­ta­tud. Te­ma üles­kut­set jär­gi­sid paar­küm­mend kü­la­va­ne­mat.

Emil Ru­ti­ku lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Ku­na ela­me koos ühes val­las, siis hea mee­le­ga rää­gik­si­me kaa­sa ja ai­tak­si­me. Ro­tee­ru­valt võiks üks kü­la­va­nem esin­da­da ümar­lau­da val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se juu­res, kui aru­ta­tak­se kü­lae­lu puu­du­ta­vaid olu­li­si kü­si­mu­si.“

Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et kü­la­va­ne­ma­te järg­mi­ne koo­so­lek on ka­vas kor­ral­da­da sü­gi­sel.

Eelmine artikkelKeh­ra tei­sel koh­vi­ku­te­päe­val oli ava­tud kuus koh­vi­kut
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­r lah­kus ame­tist