Kuu­sa­lu koo­li tüd­ru­kud on Ees­ti meist­rid rah­vas­te­pal­lis

1990
Kuu­sa­lu koo­li Ees­ti meist­rid ja 3. ko­ha oma­ni­kud koos õpe­ta­ja­te­ga.

Ree­del, 24. no­vemb­ril sel­gi­ta­ti Vil­jan­dis 4.- 5. klas­si pois­te ja tüd­ru­ku­te va­ba­riik­li­kud meist­rid rah­vas­te­pal­lis. Tüd­ru­ku­test või­tis esi­ko­ha Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond, Kuu­sa­lu koo­li poi­sid said 3. ko­ha.

Ees­ti Koo­lis­por­di Lii­du kor­ral­da­tud võist­lu­sel osa­lesid 9 tü­tar­las­te ja 9 pois­te võist­kon­da, kum­mas­ki oli 2 alag­rup­pi. Kuu­sa­lu kesk­koo­li tüd­ru­kud võit­sid nii alag­ru­pis kui 6 pa­re­ma fi­naal­tur­nii­ril kõik män­gud ning võit­sid kuld­me­da­li. Või­du­kas­se nais­kon­da kuu­lu­sid Ru­ta Käärst, Han­na-Lii­sa Kaar­mann, Liis­bel Al­met, Get­ter Väits, Maar­ja Kat­he­ri­ne Link, Li­sand­ra Kass, Mia Ka­ro­li Tal­vo­ja ja kap­ten Ma­ria-Vic­to­ria Park­tal. Kuu­sa­lu võist­kon­na pa­ri­ma män­gi­ja eriau­hin­na sai Ru­ta Käärst.

Kuu­sa­lu koo­li poi­sid said oma alag­ru­pis Vil­jan­di kesk­lin­na koo­li jä­rel 2. ko­ha ning fi­naa­lis Vil­jan­di kesk­lin­na koo­li ja Jõõp­re koo­li jä­rel 3. ko­ha.

Kuu­sa­lu võist­kon­nas män­gi­sid Jes­se Lau­ter, Rag­nar Lep­maa, Kaur Mar­cus Tam­re, Ad­rian Aio, Ma­dis Hurt, Kent Clark Val­ge, Ro­land Trei­ma ja kap­ten Te­ner Mar­kus. Võist­kon­na pa­ri­ma män­gi­ja eriau­hin­na sai Rag­nar Lep­maa.

Kuu­sa­lu koo­li pois­se ja tüd­ru­ku­id treenivad Ser­go Treu­feld ja Il­vard Ee­rik­soo.

Eelmine artikkelTallinna-Narva maanteest
Järgmine artikkelTüki­ke tu­me­dat šo­ko­laa­di meie ter­vi­se heaks