Kuu­sa­lu koh­vi­ku­te­päe­va suu­pis­te­võist­lu­se või­tis noo­rim osa­le­ja

870
Koh­vi­ku­te­päe­va suu­pis­te­võist­lu­se võit­ja MO­NA-HE­LEEN KAR­JAT­SE koos ema ANU KAR­JAT­SE­GA.

9aas­ta­se MO­NA-HE­LEEN KAR­JAT­SE Kir­ju koe­ra amps mu­re­taig­na­kor­vi­ke­ses oli koh­tu­ni­ke mee­lest suu­rim ül­la­ta­ja.

Kuu­sa­lu lau­rit­sa­päe­va koh­vi­ku­te­päe­vast võt­tis tä­na­vu osa viis koh­vi­kut. Koh­vi­ku­te­päe­va kor­ral­da­jad Kat­re Ka­ru ja Ere Ui­bo kut­su­sid neid kõi­ki üles ka suu­pis­te­võist­lu­sel osa­le­ma. Iga kaa­sa­löö­ja sai Valk­la ran­na­res­to 15eu­ro­se kin­ke­kaar­di, pea­võit oli sa­ma res­to­ra­ni 100eu­ro­ne kin­ke­kaart.

Oma ema Anu Kar­jat­se kal­lig­raa­fia­le­til müüs 9aas­ta­ne Mo­na-He­leen Kar­jat­se oma kä­si­tööd ning kõi­gi­le tut­ta­vat Kir­ju koe­ra maius­tust uues kuues ehk mu­re­taig­na­kor­vi­ke­ses. Suu­pis­te­võist­lu­se­le ta end kir­ja ei pan­nud, kuid kui osa­le­ma kut­su­ti, ot­sus­tas kaa­sa lüüa.

Kõi­ge suu­re­ma va­li­ku­ga lett oli Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se hea­te­ge­vus­li­kul koh­vi­kul. Koh­vi­ku eest­ve­da­ja oli Ve­ro­ni­ka Laen­de, le­ti ta­ga töö­tas va­hel­du­mi­si küm­me­kond ini­mest, müü­da­va kau­ba an­ne­ta­jaid oli veel­gi enam. Ost­jai­le pa­ku­ti nii soo­la­seid kui ma­gu­said suu­pis­teid. Pa­la­va il­ma­ga läk­sid kõi­ge roh­kem müü­giks tü­kel­da­tud ar­buus ning al­ko­ho­li­va­ba bool. Kok­ku tee­nis koh­vik 346 eu­rot, sel­le an­dis val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üle Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si juhile Hel­le Bo­ris­so­vi­le. Suu­pis­te­võist­lu­sel osa­les val­la­va­lit­su­se koh­vik lõ­he­mait­se­li­se tuu­le­tas­ku­ga.

Koh­vik Suhk­ru­laks pak­kus ni­me­ga so­bi­valt suu­res ko­gu­ses ma­gu­said tas­si­koo­ke ning nen­de juur­de pii­ra­ma­tus ko­gu­ses vett. Koh­vi­ku oma­nik, Tal­lin­nas elav ja Ka­ber­las su­vi­tav He­li­na Sak­ka­rias rää­kis, et esi­mest kor­da osa­les Kuu­sa­lu koh­vi­ku­te­päe­val 2015. aas­tal, va­he­peal po­le jõud­nud, kuid tah­tis uues­ti tul­la, sest mä­le­tas eel­mi­se kor­ra soo­ja vas­tu­võt­tu. Ta mär­kis, et mõõ­du­kalt tar­bi­tu­na teeb suh­kur õn­ne­li­kuks. Veel­gi suu­re­ma õn­ne pak­ku­mi­seks oli Suhk­ru­lak­su koh­vi­kus õn­ne­loos – iga ost­ja sai en­da­le tõm­ma­ta kau­nis­ta­tud pa­be­ri­ri­ba, mil­lel oli kir­jas mõ­ni po­si­tiiv­ne oma­dus­sõ­na. Suu­pis­te­võist­lu­sel osa­les Suhk­ru­laks pähk­li­või tas­si­koo­gi­ga, mis oli müü­ja­te hin­nan­gul mait­selt vei­di ma­he­dam kui nen­de tei­sed koo­gid.

Kai­sa Kal­do­ja Vii­nis­tult oli koh­vi­ku­ga Ge­müü­se koh­vi­ku­te­päe­val esi­mest kor­da. Ge­müü­se pea­mis­teks hit­ti­deks ku­ju­ne­sid jää­tis ja jää­ti­se­kok­teil, täis­kas­va­nu­te­le läk­sid häs­ti ka soo­la­sed amp­sud. Vii­mas­te hul­gast va­li­ti suu­pis­te­võist­lu­seks väl­ja leib pee­di­toor­juus­tu ja soo­la­lõ­he­ga.

Viies osa­le­ja oli Kris­tel Jõe­läht­melt, kes oma pe­re­kon­na­ni­me aval­da­da ei soo­vi­nud. Ta tu­li lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te­le oma hoi­di­seid müü­ma, kuid oli ju­ba ta­va­ko­ha­selt ka koo­ke ja pi­ru­kaid kaa­sa küp­se­ta­nud. Ta üt­les, et on aas­taid käi­nud Kuu­sa­lu mai­laa­dal, Kol­ga jõu­lu­laa­dal, lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­sel ja ko­ha­li­kel ta­lu­tu­ru­päe­va­del. Suu­pis­te­võist­lu­sel osa­les ko­hu­pii­ma­koo­gi­ga.

Võist­lu­se­le esi­ta­tud suu­pis­teid hin­das kol­me­liik­me­li­ne žürii: Kuu­sa­lus elav tipp­kokk Rain Käärst, Vel­jo Tor­mi­se Selt­si esin­da­ja Karl Erik Märt­son ning Kuu­sa­lu val­la sõp­rus­lin­na Gur­jaa­ni rah­vus­va­he­lis­te pro­jek­ti­de ja tu­ris­mio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ni­ni Ni­nosh­vi­li Gruu­siast. Pea­koh­tu­nik Rain Käärs­ti sõ­nul muu­tis va­li­ku te­ge­mi­se ras­keks see, et üheaeg­selt olid maits­mi­sel nii soo­last kui ma­gu­sat. Kii­de­ti kõi­ke, kaa­lu­kau­si­le jäid kaks eri­ne­va ka­te­goo­ria suu­pis­tet – lõ­he­mait­se­li­ne tuu­le­tas­ku ning kor­vi­ke Kir­ju koe­ra­ga. Ni­ni Ni­nosh­vi­li mär­kis, et te­ma jaoks oli soo­la­ne tuu­le­tas­ku suur ül­la­ta­ja, ku­na Gruu­sias val­mis­ta­tak­se neid vaid ma­gu­said. Rain Käärst ja Karl Erik Märt­son tun­nis­ta­sid, et nen­de jaoks oli Kir­ju koe­ra maius­tus just­kui ta­ga­si­mi­nek lap­se­põl­ve. Üks­meel­selt va­li­ti üld­võit­jaks võist­lu­se noo­rim osa­le­ja Mo­na-He­leen Kar­jat­se.

Koh­vi­ku­te­päe­va kor­ral­da­ja Ere Ui­bo: „Oo­ta­si­me suu­re­mat osa­võt­tu, aga sa­mas mõis­ta­me, kui suurt et­te­val­mis­tust sel­li­ne päev te­ge­li­kult igalt osa­le­jalt nõuab. See­tõt­tu ole­me tä­nu­li­kud kõi­gi­le, kes said tul­la ja osa võt­ta.”

Eelmine artikkelAni­ja val­la bus­si­lii­ni­del jät­ka­vad se­ni­sed ve­da­jad
Järgmine artikkelKeh­ra tüd­ru­kud on Ees­ti meist­rid ran­na­kä­si­pal­lis