Kuu­sa­lu ko­gu­kond oo­tab poliitikutelt põh­jen­da­tud ot­su­seid

1368

Mar­gus Soom,
Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu asee­si­mees, Re­for­mie­ra­konna Kuusalu piirkonna juht,

Pä­rast seits­me kuu möö­du­mist suut­sid Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 10 lii­get kok­ku lep­pi­da, et sõl­mi­da uus koos­töö­le­ping. Kõi­gi nel­ja koa­lit­sioo­ni­ni­me­kir­ja (Üks Kuu­sa­lu Vald, Are­nev Kuu­sa­lu Vald, EK­RE ja Re­for­mie­ra­kond) es­ma­ne va­li­mis­lu­ba­dus oli li­gi 60 prot­sen­di­le va­li­jas­kon­nast viia Kuu­sa­lu vald uue­le, lä­bi­paist­va­le juh­ti­mi­se­le. Osapoolte koostöö oleks võinud alata juba 16. oktoobril pärast valimisi. Tahe koostööks oli, kuid puudus poliitiline kogemus ja tarkus teha kompromisse, leppida kokku peamistes arengusuundades.

Ees on möö­da­pääs­ma­tult ras­ked ja eba­po­pu­laar­sed ot­su­sed, et val­la­van­ker kraa­vist väl­ja si­ku­ta­da ja kor­ra­li­kult teel vee­re­ma pan­na. Häid ja kii­reid la­hen­du­si ei ole. Ka val­laee­lar­ves­se ei ole ku­sa­gilt ra­ha­lae­va tu­le­mas. Se­da enam pea­vad ole­ma kõik tu­le­va­sed ot­su­sed val­la­rah­va­le ühe­selt aru­saa­da­vad ning ma­jan­dus­li­kult põh­jen­da­tud.

Olen toe­ta­nud ja toe­tan edas­pi­di­gi nõn­da­ni­me­ta­tud eu­ro­ra­ha­de kaa­sa­mi­se pro­jek­te, kus val­la kaa­sin­ves­tee­ring jääb 20-30 prot­sen­di ula­tus­se. Prae­gu te­ge­le­me ka­he tu­le­kus­tu­ta­mis­juh­tu­mi­ga. Sot­siaal­ma­ja pro­jek­tee­ri­ja on eel­mi­se val­la­va­lit­su­se tead­mi­sel ei­ra­nud pro­jek­tee­ri­mi­se läh­teü­le­san­deid ja pro­jek­tee­ri­nud lu­ba­tud 600 000 eu­ro­se ehi­ti­se ase­mel ju­ba li­gi 1 mil­jon eu­rot maks­va hoo­ne. Kus­juu­res pro­jek­tee­ri­ta­va sot­siaal­ma­ja ühe ruut­meet­ri hind üle­tab Tal­lin­na kesk­lin­na kin­nis­va­ra­hin­na! Kuu­sa­lu val­la kaa­sin­ves­tee­ring pi­di alg­selt ole­ma vaid 200 000, mit­te nüüd­seks ku­ju­nev 600 000 eu­rot.

Pean sel­list val­lain­ves­tee­rin­gut vaid 12 sot­siaa­la­bi­va­ja­ja­le pro­port­sio­naal­selt eba­võrd­seks koht­le­mi­seks, kui võr­rel­da veel 160 sot­siaala­bi­va­ja­ja ning Kuu­sa­lu kesk­koo­li li­gi 650 ruu­mi­puu­du­ses ole­vat lap­se/õpe­ta­ja­ga. Kui sot­siaal­ma­ja pro­jek­ti mak­su­mus tu­leb 1 mil­jo­ni eu­ro lä­he­da­le, on va­ja lei­da al­ter­na­tiiv­seid la­hen­du­si. Naa­ber­val­da­de ko­ge­mus­te­le toe­tu­des võiks soe­ta­da sot­siaal­pin­du Kuu­sa­lu val­las asu­va­test kor­ter­ma­ja­dest (Kol­ga alevik, Suur­pea linnak). Juba aastaid ka­su­tult sei­sev va­na koo­li­ma­ja va­jab uut funkt­sioo­ni.

Peaae­gu üks inim­põlv on ol­nud taa­si­se­seis­vu­nud Ees­tit, aga Kuu­sa­lu vald peab hak­ka­ma la­hen­da­ma oma­va­lit­su­se kõi­ge täht­sa­mat üle­san­net – ta­ga­da val­la­las­te­le koo­li­ha­ri­du­se oman­da­mi­se kaa­saeg­sed tin­gi­mu­sed. Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­puu­dus ei ole tek­ki­nud üleöö. Peeg­lis­se pea­me vaa­ta­ma kõik, ka koo­li juht­kond ja lah­ku­nud val­la­va­lit­sus kui koo­li­pi­da­ja.

Mil­li­sed on või­ma­li­kud la­hen­du­sed? Kui­das eda­si? Tu­leb alus­ta­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li re­no­vee­ri­mi­se ja või­ma­li­ku juur­dee­hi­ta­mi­se läh­teü­le­san­ne­te väl­ja­sel­gi­ta­mi­se­ga.

On mõist­lik nä­ha Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li asu­mist kesk­koo­li ruu­mi­des­se. Hom­mi­ku­ti oleks ruu­mid kes­koo­li õp­pe­tun­di­de lä­bi­vii­mi­seks ja õh­tu­poo­li­kul toi­muk­sid muu­si­ka­koo­li tun­nid. Nii oleks ruu­mi­del pi­kem öö­päe­va­ne ka­su­tus ning las­tel ja lap­se­va­ne­ma­tel jääks tü­li­kas ja oht­lik lii­ku­mi­ne ka­he kau­gel asu­va hoo­ne va­hel ära.

Teh­ni­li­selt on sel­li­ne la­hen­dus teos­ta­tav. Muu­si­ka­koo­li va­ba­ne­va­le hoo­ne­le lei­da uus ka­su­tus näi­teks val­la­ma­ja­na või in­ves­tee­ri­da müü­gist saav tu­lu koo­li re­no­vee­ri­mis­se?

Hil­ju­ti­ne ot­sus ren­ti­da 250 000 eu­ro eest kon­tei­ne­rid ei la­hen­da koo­li ruu­mi­puu­dust, vaid alan­dab veel­gi Kuu­sa­lu val­la in­ves­tee­ri­mis­või­me­kust. Ni­me­tan se­da emot­sio­naal­selt ja vas­tu­tus­tun­de­tult lan­ge­ta­tud ot­sust tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mi­seks ben­sii­ni­ga. Kui Kuu­sa­lu kool lä­heb re­no­vee­ri­mi­se­le, siis pea­me nii­kui­nii pai­gu­ta­ma osa lap­si teis­te­le aju­tis­te­le pin­da­de­le. Eba­mu­ga­vus­test pää­su ei ole, kuid vee­rand mil­jo­nit eu­rot oleks jää­nud koo­li re­no­vee­ri­mi­seks.

Hea lu­ge­ja! Kuu­sa­lu prae­gu­sel vo­li­ko­gul on ees möö­da­pääs­ma­tult hal­vad ja eba­po­pu­laar­sed ot­su­sed, kuid pi­kas pers­pek­tii­vis on need ai­nu­õiged, et viia vald ma­dal­sei­sust väl­ja. Mõist­mist ja kan­na­tust hea­de tu­le­mus­te oo­tel!

Eelmine artikkelHar­ju­ ker­ge­jõus­ti­ku­ MV-lt me­da­leid Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­da
Järgmine artikkelAeg­vii­tu te­hak­se tu­den­gi­te ma­ke­ti põh­jal uud­ne mat­ka­ra­ja­tis