Kuu­sa­lu kes­ko­sa ku­jun­da­mi­seks tu­leb kon­kurss

531

Mai lõ­pus sel­gub, kas kon­kurss toi­mub koos­töös Ar­hi­tek­ti­de Lii­du­ga või kor­ral­dab sel­le Kuu­sa­lu vald ük­si.

Kuu­sa­lu val­la 2018. aas­ta ee­lar­ves­se on ka­van­da­tud 20 000 eu­rot Kuu­sa­lu ale­vi­ku kes­ko­sa ruu­mi­la­hen­du­se ar­hi­te­tuu­ri­võist­lu­se lä­bi­vii­mi­seks.

Val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la rää­kis, et lä­bi­rää­ki­mi­si on pee­tud Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Lii­du­ga, ku­na lii­dul on plaan kor­ral­da­da sa­ma­laad­ne lin­na­ruu­mi ku­jun­da­mi­se kon­kurss, na­gu oli 2015. -2016. aas­tal EV100 ar­hi­tek­tuu­rip­rog­ram­mi „Hea ava­lik ruum“ raa­mes maa­kon­na­kes­kus­te väl­jaa­ren­da­mi­seks.

Loo­tus ja soov on osa­le­da Kuu­sa­lu ale­vi­ku­ga prog­ram­mi tei­ses eta­pis, mis on plaa­nis suu­na­ta ale­vi­ke kesk­väl­ja­ku­te­le ja ümb­rit­se­va­le ruu­mi­le la­hen­dus­te leid­mi­seks.

Ka­di Raud­la: „Meil on lii­du­ga ka­he­pool­ne nõu­s­o­lek, et te­ha koos­tööd „Hea ava­lik ruum“ jät­kup­ro­jek­tis. Nüüd võe­ti Arhitektide Liidust ühen­dust ja rää­gi­ti „Hea avalik ruum“ jät­kup­ro­jek­tist. Liit peab lä­bi­rää­ki­mi­si mi­nis­tee­riu­mi­de­ga, et saa­da kon­kur­si­le ra­has­tust. Kui kon­kurss tu­leb, saa­me edu­ka osa­le­mi­se kor­ral suu­re­ma tä­he­le­pa­nu, ja kui ei tu­le, siis kor­ral­dab kon­kur­si val­la­va­lit­sus väik­se­mas mas­taa­bis.“
Ra­has­tus­kü­si­mus sel­gub mai lõ­pus, li­sas Kuusalu val­lar­hi­tekt.

Eelmine artikkelAru­kü­la ÜVK han­ge on väl­ja kuu­lu­ta­tud
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus re­no­vee­rib Kiiu teh­no­par­gi vee­to­rus­ti­ku