Kuu­sa­lu ja Lok­sa liit­mi­ne ol­nuks ai­nuõi­ge samm hal­dus­re­for­mi õn­nes­tu­mi­se teel

1713

ENN KIRS­MAN,
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees

Va­ba­rii­gi va­lit­su­se möö­du­nud­nä­da­last ot­sust lõ­pe­ta­da me­net­lus Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na sund­liit­mi­se osas on kom­men­tee­ri­nud nii pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas, rii­gi­hal­du­se mi­nis­ter Jaak Haab, Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann, van­dead­vo­kaat Al­lar Jõks, mit­me­te oma­va­lit­sus­te ju­hid. Üks, kel­le käest po­le kü­si­tud, mi­da as­jast ar­va­ta, on Kuu­sa­lu vald ja sel­le ju­hid. Oo­ta­ma­ta, mil­lal mei­le kü­si­mus esi­ta­tak­se, võ­tan jul­gu­se kok­ku ja aval­dan oma sei­su­ko­had ise.
Pea­mi­nist­ri sõ­nul oli üks ar­gu­ment, miks Lok­sa Kuu­sa­lu­ga liit­ma­ta jäi, oma­va­lit­sus­te vä­ga eri­nev fi­nants­seis ja se­da Kuu­sa­lu ka­suks.

Toon väl­ja mõ­ned read Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na käes­ole­va aas­ta ee­lar­ve­test, mil­le suu­rus (põ­hi­te­ge­vus+in­ves­tee­rin­gud) on Kuu­sa­lu val­lal 9,87 mil­jo­nit eu­rot, Lok­sa lin­nal 3,27 mil­jo­nit eu­rot. Ol­gu mai­ni­tud, et Kuu­sa­lu val­las elas 1. jaa­nua­ril käe­so­le­val aas­tal 6591 ini­mest (ela­ni­ke arv ka­ha­nes 6 ini­me­se võr­ra, võr­rel­des 2016. aas­ta­ga), Lok­sa lin­nas 2740 ini­mest (muu­tus -9).

Võ­ta­me näi­teks oma­va­lit­su­se ee­lar­ves­se lae­ku­va ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su. Kuu­sa­lu val­las on ka­van­da­tud sel­le lae­ku­mi­seks 5,1 mil­jo­nit eu­rot (774 eu­rot ela­ni­ku koh­ta aas­tas), Lok­sa plaa­nib sa­ma mak­su ko­gu­da pi­sut al­la 1,4 mil­jo­ni eu­ro (501 eu­rot ela­ni­ku koh­ta aas­tas). Te­ge­lik eri­ne­vus tu­leb ilm­selt veel suu­rem, sest Kuu­sa­lu val­la esi­me­se poo­laas­ta lae­ku­mi­sed on ol­nud üle oo­tus­te head, val­la­va­lit­sus val­mis­tab et­te teist li­saee­lar­vet, vas­ta­va mak­su lae­ku­mi­se prog­noo­si plaa­ni­tak­se suu­ren­da­da veel 100 000 eu­ro võr­ra.

Tei­ne, pal­ju­de oma­va­lit­sus­te ee­lar­ve­te jaoks olu­li­ne tu­luar­tik­kel on eral­dis ta­san­dus­fon­dist, mis si­su­li­selt on rii­gi­pool­ne abi kesk­mi­sest väik­se­ma tu­lu­baa­si­ga oma­va­lit­su­se­le, et olek­sid või­me­li­sed mi­ni­maal­sel ta­se­mel oma ela­ni­ke­le ava­lik­ku tee­nust osu­ta­ma. Lok­sa lin­na 2017. aas­ta ee­lar­ves on vas­ta­vaks lae­ku­mi­seks ka­van­da­tud 377 000 eu­rot (138 eur/el). Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves laiu­tab vas­ta­val real vars­ti ju­ba 20 aas­tat üm­mar­gu­ne null. Val­la tu­lud on pii­sa­valt suu­red, meie sel­list „rii­gia­bi“ ei va­ja. Ai­nuük­si neid kah­te tu­luar­tik­lit sil­mas pi­da­des, aga val­la eel­ar­ves on veel vä­ga­gi kor­ra­li­kud sum­mad maa­mak­sust (350 000 eu­rot) ja kae­van­du­s­õi­gu­se ta­su­dest (250 000 eu­rot), on tu­lud ühe ela­ni­ku koh­ta um­bes 135 eu­ro­ga Kuu­sa­lu val­la ka­suks.

Või vaa­ta­me ee­lar­ve ku­lu­de poolt. Kind­las­ti on üks oma­va­lit­su­se või­me­kust väl­jen­da te­gur te­ma in­ves­tee­ri­mis­või­me. Käe­so­le­vaks aas­taks on Lok­sa lin­na ee­lar­ves näh­tud et­te va­hen­deid in­ves­tee­rin­gu­teks 18 513 eu­rot (7 eur/el), Kuu­sa­lu val­las on see sum­ma pea­aegu 2 mil­jo­nit eu­rot (303 eur/el) – oma­va­lit­sus­te in­ves­tee­ri­mis­või­me­ku­se eri­ne­vus on 43­kord­ne!

Pea­mi­nist­ri väi­te­ga, et ehk­ki te­gu on geog­raa­fi­li­ses mõt­tes sa­mas piir­kon­nas te­gut­se­va­te oma­va­lit­sus­te­ga, on nen­de fi­nants­sei­sud vä­ga­gi eri­ne­vad, tu­leb nõus­tu­da. Sa­mas, kui lu­ge­da hal­dus­re­for­mi sea­du­se ees­mär­ki, siis üks pea­mi­ne on ju „toe­ta­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ük­sus­te või­me­ku­se kas­vu kva­li­teet­se­te ava­li­ke tee­nus­te pak­ku­mi­sel, piir­kon­da­de aren­gueel­dus­te ka­su­ta­mi­sel, kon­ku­rent­si­või­me suu­ren­da­mi­sel ja üht­la­se­ma piir­kond­li­ku aren­gu ta­ga­mi­sel“. See­ga ol­nuks sea­dust sil­mas pi­da­des ai­nu­või­ma­lik, et Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn lii­de­tak­se. Tõ­si, sel­li­ne samm tä­hen­da­nuks va­lit­su­se jaoks ühen­do­ma­va­lit­su­se­le tea­ta­va kom­pen­sat­sioo­ni­meh­ha­nis­mi väl­ja­töö­ta­mist, sest Lok­sa lin­na ma­da­la­ma tu­lu­baa­si ja suu­re­ma­te in­ves­tee­ri­mis­va­ja­dus­te kat­mi­ne ei toh­ti­nuks toi­mu­da Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke ar­velt. Just vii­mast Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­ba­rii­gi va­lit­su­se sund­liit­mi­se et­te­pa­ne­ku­le ei­ta­valt vas­ta­tes sil­mas pi­das­ki.

Rii­gi­hal­du­se mi­nis­ter põh­jen­das pä­rast ot­su­se lan­ge­ta­mist, et Kuu­sa­lu ja Lok­sa po­le suut­nud lä­bi rää­ki­da, piir­kon­nas puu­dub rah­va oma­va­he­li­ne lä­bi­käi­mi­ne. Siin saa­me rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri­ga nõus­tu­da vaid osa­li­selt.

Tõ­si on, et oma­va­lit­sus­te ju­hid po­le suut­nud või taht­nud lä­bi rää­ki­da. Kuu­sa­lu val­la sei­su­ko­hast on vä­ga ras­ke lä­bi rää­ki­da part­ne­ri­ga, kes end näo­le ei an­na ja kõik­või­ma­li­ke et­te­kään­deid tuues eest ära põik­le­vad. Ole­me aja­va­he­mi­kul 22. det­sem­ber 2015 ku­ni 23. veeb­ruar 2017 tei­nud 7 kor­ral (!) oma Lok­sa kol­lee­gi­de­le et­te­pa­ne­ku alus­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­si ja saa­nud 7 kor­ral äraüt­le­va vas­tu­se. Küll on aga iga äraüt­le­mist saat­nud kut­su­jaid sõn­ni­ku­ga üle kal­la­nud „mah­la­sed“ ar­tik­lid kes­ke­ra­kond­li­kus „aja­le­hes“ Lok­sa Elu, mi­da mui­de ra­han­dus­mi­nis­tee­ri­umi jä­re­le­val­ve all ole­va oma­va­lit­su­se ju­hid ju­ba aas­taid lah­kes­ti Kuu­sa­lu val­la kõi­ki­des­se post­kas­ti­des­se saa­da­vad.

Kuu­sa­lu ja Lok­sa või­ma­lik­ku ühi­ne­mist on sa­ma aja jook­sul vo­li­ko­gus aru­ta­tud 9 kor­ral. Vo­li­ko­gu on tei­nud 8 vas­ta­va si­su­ga ot­sust, üks – vo­li­ko­gu esi­me­he um­bu­sal­da­mi­ne sel­le eest, et lä­bi­rää­ki­mi­sed Kuu­sa­lu ja Lok­sa va­ba­taht­li­kust ühi­ne­mi­sest mi­da­gi väl­ja ei tul­nud – ei leid­nud toe­tust. Kah­juks ei ole Lok­sa lin­na­peast Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Vär­ner Loots­mann osa­le­nud ühel­gi aru­te­lul nen­dest, on kõi­gilt neilt is­tun­gi­telt puu­du­nud. Mu mee­lest rää­gib see tõik soo­vist lä­bi rää­ki­da või tu­le­mu­se­ni jõu­da il­me­kalt iseen­da eest.

Väi­de, et ini­mes­te va­hel puu­dub oma­va­he­li­ne lä­bi­käi­mi­ne on aga as­ja­tund­ma­tu. Sel­le üm­ber­lük­ka­mi­seks pii­sab, kui vaa­da­ta kas või se­da, mis toi­mus möö­du­nud lau­päe­val Lok­sa koo­li 150. sün­ni­päe­va peol – osa­les vä­he­malt sa­ma pal­ju Kuu­sa­lu val­la ini­me­si kui oli lin­la­si. Sa­ma­su­gust pil­ti on nä­ha ka Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­riü­ri­tus­tel. Ka siin po­le või­ma­lik va­het te­ha kus on lin­la­sed ja kus „maa­kad“. Pal­jud Lok­sa lin­na ela­ni­kud osa­le­vad Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­mis­tes (taid­lus­rin­gid jms) ja vas­tu­pi­di. Nii et ela­ni­ke va­he­li­ses suht­le­mi­ses kind­las­ti tõk­keid po­le. Kui ot­si­da „müü­ri“, siis ümb­rit­seb see lä­bis­ta­ma­tu kil­bi­na Lok­sa lin­na kes­ku­ses asu­vat pu­nas­test tel­lis­ki­vi­dest lin­na­va­lit­su­se hoo­net.

Küll teeb Kuu­sa­lu val­la ela­nik­ke äre­vaks rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri kii­tus „La­he­maa val­la” mõt­te­le, aval­das ju Jaak Aab ka­het­sust, et see po­le teoks saa­nud ja kut­sus oma­va­lit­sus­juh­te sel­le ni­mel pin­gu­ta­ma.

La­he­maa vald, na­gu unis­ta­vad sel­lest Lok­sa lin­na­ju­hid oma vo­li­ko­gu möö­du­nud aas­ta jaa­nua­ri­kui­ses ot­su­ses, ol­nuks oma ole­mu­selt veel­gi eba­loo­mu­li­kum moo­dus­tis kui ka­van­da­tud Ida-Vi­ru hii­gel­vald, mis sa­mu­ti va­ba­rii­gi va­lit­su­se eel­mi­se nä­da­la ot­su­se­ga moo­dus­ta­ma­ta jäi. Idee ühen­da­da üheks oma­va­lit­su­seks li­saks Lok­sa lin­na­le Hal­ja­la, Vi­hu­la, Kad­ri­na ja Kuu­sa­lu val­lad on peh­melt öel­des ja­bur. Kus asuks sel­le val­la kes­kus? Mil­li­se maa­kon­na koos­sei­su see vald kuu­luks? Mil­li­ne on kul­tuu­ri­li­ne ühi­so­sa ka­van­da­ta­va moo­dus­ti­se eri osa­des ele­va­te ini­mes­te va­hel? Ai­nu­ke­sed, kes sel­les­se ebar­dis­se „us­ku­sid” ja „tõe­mee­li” rää­ki­sid „ran­na­rah­va omast val­last” olid Lok­sa lin­na­ju­hid. Vä­he­malt Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­su­se­ni po­le jõud­nud üh­te­gi teist sel­li­se val­la tek­ki­mist pool­da­vat sig­naa­li „ran­na­rah­va esin­da­ja­telt” – ei Kuu­sa­lust ega kau­ge­malt.

Jut­tu sel­lest, et Lok­sa saab hal­dus­re­for­mi prot­ses­sis eran­di, rää­gi­ti si­su­li­selt Kes­ke­ra­kon­na, Sot­siaal­de­mok­raa­ti­de ja IR­Li koa­lit­sioo­ni moo­dus­ta­mi­sest Toom­peal möö­du­nud aas­ta no­vemb­ris. Nii tu­leb ta­gant­jä­re­le pi­da­da proh­vet­li­kuks Ta­pur­la kü­las ela­va rii­gi­ko­gu­liik­me Ar­tur Tal­vi­ku vas­tust 23. no­vemb­ril Ida-Har­ju nä­da­la­le­he Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le „Kui­das mõ­ju­tab uus va­lit­sus ko­du­val­da ja ko­gu Ida-Har­jut?”, et Lok­sa ja Kuu­sa­lu lii­tu­mi­ne jääb ära. Sa­ma jut­tu rää­ki­sid mit­med­ki uue koa­lit­sioo­ni po­lii­ti­kud, kuid see kõ­las sa­ma ja­bu­ralt kui teoo­ria la­pi­kust Maast.

Kui­das põh­jen­da­tak­se ava­lik­ku­se­le Lok­sa­le eran­di te­ge­mist olu­kor­ras, kus küm­ned ja küm­ned oma­va­lit­sus­ju­hid suut­sid isik­lik­ke am­bit­sioo­ne ma­ha su­ru­da ja pin­gu­ta­da sel­le ni­mel, et sääs­ta oma val­la või lin­na e­la­nik­ke sund­liit­mi­sest ning jõud­sid „va­ba­taht­li­ke“ ühi­ne­mis­te­ni? Rää­ki­ma­ta sel­lest, kui sa­mal ajal Lok­sast suu­re­maid ja või­me­ka­maid oma­va­lit­su­si tei­ne­tei­se­ga kok­ku „vä­gis­ta­tak­se“. Näi­teks kas­või Lü­ga­nu­se val­la liit­mi­ne Son­da val­la ja Ki­viõ­li lin­na­ga – seal­gi sun­ni­ti lii­tu­ma pea­mi­selt ve­ne keel­ne linn ees­ti keel­se­te val­da­de­ga.

Aga us­ku­ma­tu on saa­nud tõe­li­su­seks. Na­gu üt­les van­dead­vo­kaat Al­lar Jõks oma kom­men­taa­ris hal­dus­re­for­mi ko­ha – sel­le Lok­sa ot­su­se­ga võib lu­ge­da hal­dus­re­for­mi Ees­tis lõp­pe­nuks. Mi­da siin ik­ka enam pin­gu­ta­da? Tu­leb vaid kaa­sa tun­da Lok­sa ela­ni­ke­le ja loo­ta, et sü­gi­se­sed va­li­mi­sed too­vad seal­ses­se lin­na­juh­ti­mis­se muu­da­tu­si. Nii­kaua, kui „pu­na­ses ma­jas“ Tal­lin­na maan­teel te­gut­seb prae­gu­ne selts­kond, ei näe ma küll või­ma­lu­si muu­tus­teks po­si­tiiv­ses suu­nas.

Va­lit­su­se ot­sus tões­tas, et Lok­sa lin­na­juh­ti­del on Toom­peal „kä­si sü­ga­valt sees”. Jääb vaid loo­ta, et mit­te nii sü­ga­val, et ha­ka­taks rea­li­see­ri­ma nen­de hul­lust La­he­maa val­last ja sel­le saa­vu­ta­mi­seks Kuu­sa­lu val­la kül­jest kü­la­sid ära lõi­ka­ma. Sel­li­sed plaa­nid lii­ku­sid rin­gi veel käes­o­le­va aas­ta al­gu­ses, et te­kiks „ko­ri­dor“, mis või­mal­daks lii­ta Lok­sa linn Vi­hu­la-Hal­ja­la val­da­de­ga. Kuu­sa­lu val­la juh­ti­de jõu­li­ne sek­ku­mi­ne ja sel­gi­tus­töö Kes­ke­ra­kon­na koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­te seas suu­tis säi­li­ta­da Kuu­sa­lu val­la prae­gu­sel ku­jul.

Eelmine artikkelHar­ju-Jaa­ni noor­te mees­koo­ri uus siht: mees­koo­ri­na üld­lau­lu­peo­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku tu­le­tõr­jeü­hin­gu juu­be­li­peo pa­raad tõi rah­va tee­de äär­de