Küm­me põh­just ehi­ta­da väi­kea­su­las­se koer­te ae­dik

1144
KRIS­TA ERG-SCACC­HET­TI, Raa­si­ku ela­nik
KRIS­TA ERG-SCACC­HET­TI,
Raa­si­ku ela­nik

Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va aru­te­lul oli jut­tu koer­te­le ae­di­ku ehi­ta­mi­sest. Mi­na ja hulk tei­si koe­ra­sõp­ru loo­da­me sii­ralt, et see pi­si­ke, kuid va­ja­lik pro­jekt teos­tuks või­ma­li­kult kii­res­ti.
Miks on va­ja koer­te ae­di­kut väi­kea­su­las­se, kus on ruu­mi just­kui hul­ga­li­selt ning ena­mik koe­rad ela­vad era­ma­ja ae­da­des? Põh­ju­seid on vä­he­malt küm­me.

Koer­tes­port on ter­vis­lik aja­vii­de, mi­da väi­ke­ses ko­has väi­kes­te ku­lu­de­ga har­ras­ta­da. Sel­lel on pal­ju eri­ne­vaid va­riat­sioo­ne ja so­bib iga­le va­nu­seg­ru­pi­le. Väl­ja­kul saab kor­ral­da­da lõ­bu­said, sport­lik­ke ja ha­ri­vaid ava­lik­ke sünd­mu­si.

Sot­sia­li­see­ri­tud ja tree­ni­tud koe­rad on ohu­tu­mad, vaik­se­mad ja tee­vad vä­hem „ise­te­ge­vust“. Teis­te loo­ma­de ja ini­mes­te­ga har­ju­nult ei ta­ju nad igas möö­du­jas oh­tu, ei muu­tu när­vi­li­seks ega näe va­ja­dust üle­jää­nud kar­ja val­ju­hääl­selt tea­vi­ta­da.

End füü­si­li­selt ja vaim­selt väl­jae­la­nud koer on ko­dus ra­hu­li­kum, hau­gub vä­hem, leiu­tab vä­hem pa­han­du­si ning põ­ge­ne­mis­teid. Kõi­ge pa­re­mi­ni elab koer end väl­ja teis­te koer­te­ga mü­ra­des ning oma­ni­ku­ga ajut­ren­ni te­hes. 

Koer­tep­lats on ideaal­ne koht ini­mes­te­va­he­li­seks suht­lu­seks ja füü­si­li­seks tree­nin­guks, värs­kes õhus vii­bi­mi­seks, tut­vus­te loo­mi­seks. See oma­kor­da pa­ran­dab rah­va­ter­vist, nii füü­si­list kui ka vaim­set. Kui mu­jal ki­pu­tak­se teis­test ini­mes­test vai­ki­des möö­du­ma, siis sel­li­ses ko­has on suht­lu­se alus­ta­mi­seks põh­jus ja ühi­sed tee­mad ko­he ole­mas. 

Koos­käi­mi­se plats loob uus­ela­ni­ke ja „va­na­de ka­la­de“ va­hel ko­gu­kon­na­tun­net ning, kui naa­ber teab naab­rit, suu­ren­dab see oma­kor­da asu­la ohu­tust. Mi­nu isik­lik ko­ge­mus on see, et pä­rast Raa­si­ku ale­vik­ku ko­li­mist ai­ta­sid just koe­ra sot­sia­li­see­ri­mi­seks kor­ral­da­tud koh­tu­mi­sed kogu meie pe­re­le luua ko­du­ko­ha­tun­de ja meel­di­va sõp­rus­kon­na. Tu­leb väl­ja, et Raa­si­kul on koe­ra-rah­vast oma­ja­gu ning nad kõik tun­ne­vad ju­ba am­mu puu­dust ühest tur­va­li­sest ko­hast, kus oma nel­ja­jalg­se­te sõp­ra­de­ga ae­ga vee­ta.

Et koer­te sot­sia­li­see­ri­mi­ne ja tree­ni­mi­ne toi­muks kõi­gi­le osa­pool­te­le ohu­tult, on va­ja neut­raal­sel pin­nal ta­ras­ta­tud plat­si. Kel­le­gi isik­lik hoov ei so­bi, sest te­gu on ühe koe­ra ter­ri­too­riu­mi­ga, teis­te koer­te sis­se­too­mi­ne te­ki­tab st­res­si ja oman­di­kait­se olu­kor­di. Ta­ras­ta­ma­ta plat­sil jook­su­ta­mi­ne on kehv, sest koer võib mi­ne­ma joos­ta män­gu­hi­mu, hu­vi või eh­ma­tu­se tõt­tu, li­saks po­le kind­lalt eral­da­tud oma­va­hel so­bi­ma­tud, seal­hul­gas ka hul­ku­vad koe­rad.

Ko­du­lä­he­da­se­le plat­si­le saa­vad tul­la ini­me­sed, kel­lel on ras­ken­da­tud pi­kem ja­lu­tus­käik kas ter­vis­li­kel põh­jus­tel – näi­teks ea­kad, ra­se­dad, lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­sed, või isik­li­ku au­to puu­du­mi­se tõt­tu. Raa­si­ku ale­vi­kus po­le­gi te­ge­li­kult head ja­lu­tus­koh­ta. Koe­ri ja­lu­ta­tak­se kit­sas­te ja kää­nu­lis­te maan­tee­de ää­res, mis on oht­lik ise­gi val­gel ajal. Ena­mik aas­tast on pä­rast töö­päe­va ohu­tum ko­ju jää­da.

Koer­tep­lat­sil ja­ga­tak­se tead­mi­si nii koo­li­tus­te ja ko­ge­mus­te va­he­ta­mi­se kau­du kui ka liht­salt iga­päe­va­selt pa­re­mi­ni toi­me­tu­le­va­te koe­ra­oma­ni­ke jäl­gi­mi­se teel. Ka teis­te nä­ge­mi­ne võib te­ki­ta­da soo­vi oma koe­ra­ga roh­kem te­ge­le­da ning ül­di­selt pa­ran­da­da loo­ma­pi­da­mis­kul­tuu­ri.

Kui lä­he­du­ses on amet­lik koer­te jook­su­ta­mi­se plats, on liht­sam kut­su­da kor­ra­le oma­nik­ke, kes oma koe­ri tä­na­va­tel rih­mas­ta­ma­ta ja­lu­ta­vad.

Nii et koer­te ae­di­kust saaks ka­su ter­ve ko­gu­kond. Hoian pöialt, et mi­nu ko­dua­su­las­se see teh­taks. Kut­sun kõi­ki kaa­sa mõt­le­ma 1. no­vemb­ril Raa­si­ku rah­va­maj­ja koer­tep­lat­si tee­ma­li­se­le ava­li­ku­le aru­te­lu­le.

Eelmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­jas kan­ga­rin­gi juu­be­li­näi­tus
Järgmine artikkelTÕ­NU AM­MUS­SAAR lah­kus Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma ame­tist