Koostamisel raa­mat Joa­ves­kist

1349
Joa­ves­ki aja­loo­hu­vi­li­sed rah­va­ma­ja uues puh­ke­toas: RE­NE MEI­MER, ENN EE­RIK­SOO, STEN BERG­LUND ja MAR­JU VERK. Ek­raa­nil pilt Lok­sa Jung­vis­ti fo­toa­tel­jeest, mille ees on Joaveski papivabriku autod.

En­da kü­la raa­ma­tu kir­ju­ta­mi­se plaan tek­kis aas­ta ta­ga­si Joa­ves­ki alg­koo­lis käi­nu­te kok­ku­tu­le­kul. Ku­na­gi­se õpe­ta­ja Ada Mih­hai­lo­va tüt­rel oli kaa­sas Joa­ves­kil töö­ta­nud alg­koo­li kroo­ni­ka, ku­hu on tal­le­ta­tud koo­li­sünd­mu­sed ja pil­did.

Ku­na ko­ha­lik aja­loo­la­ne Sten Berg­lund on ko­gu­nud Joa­ves­ki ja Nõm­me­ves­ki kü­la­de fo­to­sid ja ini­mes­te mä­les­tu­si, põh­ja­li­ku­malt te­ge­les La­he­maa si­se­maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­ke pro­jek­ti raa­mes, pak­kus Joa­ves­ki koo­li vi­list­la­ne, Vae­kü­la koo­li juht Kers­ti Aas­mets, neiu­põl­ve­ni­me­ga Dam­mert, et võiks väl­ja an­da raa­ma­tu „Joa­ves­ki kü­la lu­gu“.

Koos­ta­da ai­tab Mar­ju Verk, en­di­ne Me­ri­voo, kes ju­ha­tab Ko­se ko­du­loo­muu­seu­mi ja elas lap­se­na Joa­ves­kil. Paar aas­tat ta ka Nõm­me­ves­kil hüd­ro­elekt­ri­jaa­ma hoo­nes, mis põ­les 1964. aas­tal.

Väl­jaand­mis­ku­lu­de kat­teks on ka­vas taot­le­da toe­tust ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist, pro­jek­ti­ju­hi­na abis­tab MTÜ Joa­ves­ki Kü­la juht And­res Õis. Et­te­võt­mist koor­di­nee­rib Joa­ves­ki kü­la­va­nem Re­ne Mei­mer.

And­res Õis: „Ko­ha­li­kud aja­loo­hu­vi­li­sed said märt­si kes­kel kok­ku Joa­ves­ki rah­va­ma­jas, aru­ta­si­me raa­ma­tu mah­tu ja ja­ga­si­me üle­san­deid. Vaa­ta­ma­ta sel­le­le, et ma­ter­ja­li on ju­ba 150 le­he­kül­je ja­gu, pa­lu­vad raa­ma­tu koos­ta­jad abi kõi­gilt hu­vi­lis­telt – mä­les­tu­si, se­ni aval­da­ma­ta aja­loo­li­si fo­to­sid, hu­vi­ta­vaid do­ku­men­te. Soov on, et trü­ki­ses­se saaks tal­le­ta­da kõik hu­vi­tav ja olu­li­ne, mi­da õn­nes­tub kok­ku ko­gu­da.“

Joa­ves­ki uus rah­va­ma­ja avas uk­sed 2013. aas­tal, ma­ja kor­ras­hoiu eest kan­nab hoolt Enn Ee­rik­soo. Hoo­nes on raa­ma­tu­ko­gu, saa­lis käib proo­ve te­ge­mas Joa­ves­ki bänd, kes nüüd on taas kok­ku tul­nud. Raa­ma­tu koos­ta­jad pi­da­sid aru rah­va­ma­ja tei­sel kor­ru­sel, ku­hu on ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist mul­lu saa­dud 1653eu­ro­se toe­tu­se abil si­sus­ta­tud puh­ke­tu­ba.

Eelmine artikkelKeh­ra pea­le­laa­di­mis­jaa­mast vii­di Si­be­ris­se 918 ini­mest
Järgmine artikkelLau­lu­peotu­li lä­bib Ida-Har­ju­maal ka­he päe­va jook­sul 115 ki­lo­meet­rit