Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas aus­ta­ti val­la ha­ri­dusp­ree­mia kan­di­daa­te

733
Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dusp­ree­mia kan­di­daa­did: esi­reas MA­RIA TREI, TII­NA BEN­DER, TER­JE MU­RA­KAS, KAI­DI AL­MET, COR­NE­LIA KERM, TUU­LI RAND, MER­JA RUMM ja KRIS­TI VALK. Ta­ga­reas AST­RID MEIS­TER, VEL­LO SATS, AN­NE JA­LA­KAS, ÜL­LE REKK, MAR­GIT JÄET­MA, REE­LI­KA KI­VI­MAA, MAR­GIT VUNK, ENE ZINK, KAT­RI MAN­GEL­SOO, AN­NA LVO­VA, AN­NE­LI RUMM ja KAI PE­TER­SON.

Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te tra­dit­sioo­ni­li­ne pi­du oli see­kord nel­ja­päe­va, 3. ok­toob­ri õh­tul Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Kok­ku osa­le­sid õpe­ta­ja­te päe­va peol 80 pe­da­goo­gi.

Õpe­ta­jaid ter­vi­ta­sid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man. Na­gu va­ra­se­ma­tel pi­du­del, nii ka see­kord ava­li­kus­ta­ti ja tä­na­ti Kuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja kon­kur­si kan­di­daa­te, kel­le seast va­li­tak­se ha­ri­dusp­ree­mia lau­reaat. Pree­mia­saa­ja sel­gub uue aas­ta al­gu­ses val­la tä­nu­peol. Ha­ri­dusp­ree­mia suu­rus on 320 eu­rot.

Kõik 23 kan­di­daa­ti said lil­led ja kin­gi­tu­seks Va­na­kü­la kü­la­va­ne­ma Triin Põll­maa teh­tud ke­raa­mi­li­se kau­si. Kae­tud oli suu­pis­te­laud. Õpe­ta­ja­te­le esi­ne­sid Kol­ga­kü­la noor­mees Uku Aas­rand koos õpe­ta­ja, Lok­sa muu­si­ka­koo­li di­rek­to­ri Lau­ri Me­tu­se­ga ning laul­ja Ma­ri Jür­jens, kes mee­nu­tas, et on laul­nud Ees­ti Koo­li­noor­te Se­ga­koo­ris ja see­ga ol­nud koo­ri di­ri­gen­di, Kuu­sa­lu muu­si­kaõ­pe­ta­ja Taa­vi Es­ko õpi­la­ne.

Ha­ri­dusp­ree­mia kan­di­daa­te said esi­ta­da ha­ri­du­sa­su­tu­sed, kol­lee­gid, ko­gu val­la­rah­vas. Ena­mas­ti on neid üles sead­nud koo­li­de-las­teae­da­de juht­kon­nad. Aval­da­me kok­ku­võt­te et­te­pa­ne­ku­te­le li­sa­tud sel­gi­tus­test.

Kuu­sa­lu kesk­kool
Kuu­sa­lu kesk­koo­list kan­di­dee­ri­vad aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja tiit­li­le ja ha­ri­dusp­ree­mia­le 8 pe­da­goo­gi.

Uju­mi­se ja ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Ma­ria Trei on oma ala tun­nus­ta­tud te­gi­ja Har­ju­maal ja ko­gu Ees­tis. Tä­nu te­ma ju­hen­da­mi­se­le oman­da­vad koo­li kõik õpi­la­sed uju­mis­os­ku­se. Ta on ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi tel­li­tud ja väl­ja an­tud uju­mi­se al­gõ­pe­tu­se elekt­roo­ni­lis­te ma­ter­ja­li­de üks koos­ta­ja – teh­tud on 94 õp­pe­vi­deot, val­mi­nud on E-raa­mat „Tee­kond uju­mi­sos­ku­se­ni“.

Aja­looõ­pe­ta­ja Mer­ja Rumm on koo­lis po­pu­laar­se mä­lu­män­gu­sar­ja „Kuld­ne Ri­hu­kas“ lä­bi­vii­ja ning ju­hen­dab koo­li mä­lu­män­gu­võist­kon­di maa­kond­li­kel ja va­ba­riik­li­kel tur­nii­ri­del. Ta peab koo­li kroo­ni­kat ning on sis­se sead­nud koo­li muu­seu­mi­toa. Te­ma õpi­la­sed on edu­kalt osa­le­nud ai­neo­lüm­piaa­di­del.

Ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Tii­na Ben­der on jär­je­kin­del, mo­ti­vee­ri­tud ja töö­kas, te­ma õpi­la­sed on saa­nud ma­te­maa­ti­ka rii­giek­sa­mil sta­biil­selt Ees­ti kesk­mi­sest kõr­ge­maid tu­le­mu­si. Ta on Kuu­sa­lu koo­li ma­te­maa­ti­ka ai­ne­sekt­sioo­ni ju­ha­ta­ja.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sat­si koh­ta on koo­li juht­kond mär­ki­nud, et ta on in­no­vaa­ti­li­se mõt­le­mi­se­ga, toe­tab kõi­ki al­ga­tu­si, mis soo­si­vad ha­ri­du­se eden­da­mist. Te­ma juh­ti­mi­sel on väl­ja töö­ta­tud an­de­ka­te õpi­las­te toe­ta­mi­se ja tun­nus­ta­mi­se süs­teem, õpe­ta­ja­te toe­ta­mi­seks on te­ma init­sia­tii­vil koo­lis sis­se sea­tud men­tor­süs­teem.

Väi­kek­las­si õpe­ta­ja Ree­li­ka Ki­vi­maa käe all õpi­vad ne­li kee­ru­li­se­ma ise­loo­mu­ga pois­si. Ta on pü­hen­du­nud, kan­nat­lik ja jär­je­pi­dev, ar­ves­tab oma iga HEV õpi­la­se eri­pä­ra ja va­ja­du­si. Ta on ka va­hen­da­ja ning nõuand­ja ai­neõ­pe­ta­ja­te­le ja lap­se­va­ne­ma­te­le.

Ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Kai Pe­ter­son on koo­li bal­li­de muu­si­ka­li­se poo­le et­te­val­mis­ta­ja. Te­ma õpi­la­sed on saa­nud ing­li­se kee­le rii­giek­sa­mi­tel Ees­ti kesk­mi­sest tun­du­valt kõr­ge­maid tu­le­mu­si. Ta on ka koo­li juu­res viis aas­tat te­gut­se­nud ker­ge­muu­si­ka­koo­ri Hea Tu­ju Es­mas­päev asu­ta­ja ja juht, koo­ris lau­la­vad koo­li töö­ta­jad ja lap­se­va­ne­mad.

Ke­ha­li­se kas­va­tu­se ja ini­me­seõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Mar­git Jäet­ma ju­hib aas­taid koo­li ter­vi­se­nõu­ko­gu ja ol­nud pal­ju­de üri­tus­te or­ga­ni­saa­tor. Te­ma õpi­la­sed on edu­kalt osa­le­nud TV10 Olüm­pias­tar­ti etap­pi­del ja koo­li­noor­te meist­ri­võist­lus­tel. Ta õpi­la­sed on ol­nud edu­kad ka ini­me­seõ­pe­tu­se olüm­piaa­di­del.

Klas­siõ­pe­ta­ja Mar­git Vunk on algk­las­si­de ai­ne­sekt­sioo­ni ju­hi­na pa­nus­ta­nud õp­pe­kas­va­tus­töö pa­ren­da­mi­se­le, te­ma eest­ve­da­mi­sel kor­ral­da­tak­se algk­las­si­de­le ha­ri­vaid te­ge­vu­si: tra­dit­sioo­ni­li­ne algk­las­si­de ball, meis­ter­da­mi­se õpi­toad, ke­va­di­sed töö­toa­päe­vad. Ta os­kab pan­na klas­siõ­pe­ta­jad ti­he­dalt koos­tööd te­ge­ma.

Kol­ga kool
Kol­ga koo­list on ha­ri­dus­pree­mia kan­di­daa­diks esi­ta­tud Ki­Va tiim, sel­le koor­di­naa­tor on kuns­ti- ja tööõ­pe­tu­se õpe­ta­ja Cor­ne­lia Kerm ning liik­med on klas­siõ­pe­ta­jad Kai­di Al­met, Mar­ge Lai­saar ja Tuu­li Rand. Tiim käi­vi­tas ja viis eel­mi­sel õp­peaas­tal edu­kalt lä­bi Ki­Va prog­ram­mi, saa­vu­ta­ti Ki­Va prog­ram­mi­ga alus­ta­va koo­li kõr­geim ta­se, sel­lest tu­le­ne­valt osa­leb Kol­ga kool käe­so­le­val õp­peaas­tal eks­pert­koo­li­na Eras­mus+ pro­jek­tis.

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool
Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­list on aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja tiit­li kan­di­daa­te ne­li.
Kla­ve­riõ­pe­ta­ja An­na Lvo­va init­sia­tii­vil ja eest­ve­da­mi­sel on koo­lis toi­mu­nud ala­tes 2006. aas­tast kon­kurss „Kla­ver saa­te­pil­li­na“, osa­le­jaid on muu­si­ka­koo­li­dest üle Ees­ti. Kon­kurss on muu­tu­nud aas­ta­te­ga jär­jest po­pu­laar­se­maks, sel­lest on ku­ju­ne­nud olu­li­ne sünd­mus Kuu­sa­lu val­la muu­si­kae­lus.

Flöö­diõ­pe­ta­ja An­ne Ja­la­kas on and­nud suu­re pa­nu­se Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li süm­foo­niaor­kest­ri töö or­ga­ni­see­ri­mi­sel – re­per­tuaa­ri va­li­mi­ne, noo­di­ma­ter­ja­li ot­si­mi­ne, õpi­las­te et­te­val­mis­ta­mi­ne proo­vi­deks ja kont­ser­ti­deks. Osa­leb õpi­las­te­ga kon­kurs­si­del ja Flöö­di Su­ve­koo­lis.
Kla­ve­riõ­pe­ta­ja Ene Zink osa­leb ak­tiiv­selt kon­kur­si „Kla­ver saa­te­pil­li­na“ or­ga­ni­see­ri­mi­ses. Ta õpi­la­sed osa­le­vad kon­kurs­si­del. Ene Zink on päl­vi­nud oma töö­ga kol­lee­gi­de, õpi­las­te ja lap­se­va­ne­ma­te lu­gu­pi­da­mi­se.

Sol­fedžoõ­pe­ta­ja Kat­ri Man­gel­soo on töö­ta­nud kuns­ti­de koo­lis 30 aas­tat – al­gu­sest ku­ni tä­na­se­ni. Ta võ­tab osa sol­fedžoõ­pe­ta­ja­te va­ba­riik­li­ku

töög­ru­pi te­ge­vu­sest, on sel­le ju­ha­tu­se lii­ge. Koos­ta­tak­se uu­si õpi­kuid ja töö­ta­tak­se väl­ja ma­ter­ja­le. Ka Kat­ri Man­gel­soo on too­nud sol­fedžoõ­pe­tus­se olu­li­si uuen­du­si.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed
Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia kuns­tiõ­pe­ta­ja He­le­na Ha­ge on las­teaia loo­vus­toa ju­hen­da­ja ja va­li­tud 2018/2019 õp­peaas­tal pro­jek­tõp­pe pa­ri­maks lä­bi­vii­jaks. Suu­nab las­te aren­gut mit­me­külg­se­te män­gu­lis­te te­ge­vus­te kau­du, loo­nud sel­leks aren­gut soo­dus­ta­va kesk­kon­na.

Kuu­sa­lu las­teaed Jus­si­ke
Kuu­sa­lu las­teaiast Jus­si­ke on kon­kur­si­le üles sea­tud viie pe­da­goo­gi kan­di­da­tuu­rid.
Õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ül­le Rekk osa­leb roh­ke­te pro­jek­ti­de käi­vi­ta­mi­ses ja ühi­sü­ri­tus­te et­te­val­mis­ta­mi­ses, ju­hib las­teaia pe­da­goo­gi­list nõu­ko­gu ja õp­pe­ka­va aren­dus­rüh­ma­de te­ge­vust. Ta on ka hoo­le­ko­gu käi­vi­ta­tud hea­te­ge­vus­li­ke akt­sioo­ni­de eest­ve­da­ja ning õi­ge ter­vi­se­käi­tu­mi­se pro­pa­gee­ri­ja las­teaias.

Muu­si­kaõ­pe­ta­ja An­ne­li Rumm on vii­nud muu­si­ka­li­se la­vas­ta­ja­na las­teaia lap­sed 8 kor­ral Har­ju­maa las­teae­da­de teat­ri­päe­va­le Kar­summ. Ta osa­leb rüh­ma­de ja ko­gu las­teaia üri­tus­te muu­si­ka­lis­te et­teas­te­te ja peo­ka­va­de ka­van­da­mi­sel ning sel­geks õpe­ta­mi­sel, on sa­ge­li ka st­se­naa­riu­mi­de kir­ju­ta­ja.

Di­rek­tor Ast­rid Meis­ter on töö­ta­nud pü­hen­du­nult las­teaia ju­hi­na. Ta osa­les ak­tiiv­selt las­teaia re­no­vee­ri­mi­se ka­van­da­mi­ses, loo­di kaa­saeg­ne ja nõue­te­le vas­tav õpi­kesk­kond. Ta on leid­nud või­ma­lu­si toe­ta­da eri­va­ja­dus­te­ga las­te­ga te­ge­le­mist, se­da tööd on tun­nus­ta­valt esi­le too­dud riik­li­ku jä­re­le­val­ve tu­le­mus­tes. Ta on ka ak­tiiv­selt osa­le­nud val­la ha­ri­dus­po­lii­ti­ka ku­jun­da­mi­sel ja kaa­sa ai­da­nud las­tea­ia ja koo­li­de pe­da­goo­gi­de pal­ka­de alam­mää­ra­de võrd­sus­ta­mi­se kü­si­mus­te la­hen­da­mi­sel.

Õpe­ta­ja Kris­ti Valk on töös põh­ja­lik ja ko­hu­se­tund­lik. Osa­les oma rüh­ma­ga tä­na­vu teat­ri­päe­val Kar­summ näi­den­di­ga „Hiir, vähk ja si­ti­kas“, st­se­naa­riu­mi kir­ju­tas kir­jan­dus­pa­la ai­ne­tel. On hea mees­kon­na­töö­ta­ja, koos­töös lap­se­va­ne­ma­te­ga pro­fes­sio­naal­ne ja toe­tav.
Õpe­ta­ja Ter­je Mu­ra­kas on põh­ja­lik, ko­hu­se­tund­lik ja suur­te ko­ge­mus­te­ga, ta on oma rüh­ma las­te­ga osa­le­nud ka­hel kor­ral teat­ri­päe­val Kar­summ. Osa­leb las­te mit­me­külg­se­ma­te tead­mis­te and­mi­se ees­mär­gil mit­me­tes si­se­riik­li­kes pro­jek­ti­des, mi­da viiak­se lä­bi ka Kuu-salu las­teaias.

Kol­ga las­teaed
Kol­ga las­teaiast esi­ta­ti kon­kur­si­le muu­si­ka- ja lii­ku­mi­s­õpe­ta­ja Anu Rand­maa, kes on üle 10 aas­ta ai­da­nud muu­si­ka­li­selt ku­jun­da­da teat­ri­päe­val Kar­summ män­gi­tud la­vas­tu­si. Te­ma ju­hen­da­mi­sel on las­te­aia lap­sed esi­ne­nud kuuel kor­ral Kol­ga jõu­lu­laa­dal.