Kogu­kon­na tur­va­li­sus ja val­mi­so­lek krii­si­deks pei­tub koos­töös

830
MAIT KRÖÖNSTRÖM.

MAIT KRÖÖNST­RÖM,
Lok­sa pääs­te­ko­man­do pea­lik, Kuu­sa­lu ja Lok­sa krii­si­ko­mis­jo­ni lii­ge

Loo­dan, et ole­me pea­gi Co­vi­di krii­sist väl­ju­mas ning naas­mas ta­va­pä­ra­se elu­kor­ral­du­se juur­de. Kui­gi riik ja oma­va­lit­sus tee­vad kõik en­dast ole­ne­va, et ära hoi­da või kii­relt la­hen­da­da krii­sio­lu­kor­di, siis abi­va­ja­ja­le on abi saa­mi­ne ala­ti pa­ki­li­sem, kui riik­li­kul ta­san­dil se­da suu­de­tak­se or­ga­ni­see­ri­da. Ka kõi­ge tur­va­li­se­ma­tes rii­ki­des juh­tub õn­ne­tu­si, mil­lest tu­le­ne­vaid pi­kaa­ja­li­si krii­se ei ole või­ma­lik täie­li­kult väl­ti­da.

Loo­da pa­ri­mat, kuid val­mis­tu hal­vi­maks
Ula­tus­li­kud krii­sio­lu­kor­rad või­vad kes­ta päe­vi, nä­da­laid või ise­gi kuid, mil­le väl­tel pea­vad ela­ni­kud hak­ka­ma saa­ma elu­täht­sa­te tee­nus­te­ta. Kat­kes­tu­sed või­vad ta­ba­da nii elekt­ri-, gaa­si- ja vee­va­rus­tust kui ka si­de­tee­nu­seid ning pii­ra­tud võib ol­la toi­du, joo­gi­vee, es­ma­tar­be­va­hen­di­te ja ra­vi­mi­te kät­te­saa­da­vus. Kui oled krii­si­deks kor­ra­li­kult val­mis­tu­nud, siis saad ise ilu­sas­ti hak­ka­ma ja sul ei pruu­gi kõr­va­list abi va­ja min­na­gi. Igal ju­hul sõl­tub krii­sio­lu­kor­ras abi saa­bu­mi­se­ni si­nu ja su lä­he­das­te elu, ter­vis ja hea­olu suu­rel mää­ral si­nust en­dast.

„Loo­da pa­ri­mat, kuid val­mis­tu hal­vi­maks” on tea­da-tun­tud tar­ku­se­te­ra, mis on eest­las­tel lä­bi aja­loo el­lu jää­da ai­da­nud. Mi­da roh­kem me eri­ne­vaid ris­ke ja nen­de mõ­ju­sid oma iga­päe­vae­lu­le tead­vus­ta­me ning nen­de­ga ar­ves­ta­me, se­da pa­re­mi­ni saa­me nen­deks val­mis­tu­da. On vä­ga olu­li­ne, et iga ini­me­ne, pe­re ja ko­gu­kond teeks krii­siks et­te­val­mis­tu­si ja mõt­leks lä­bi, kui­das ekst­reem­ses olu­kor­ras en­da ja oma lä­he­das­te elu, ter­vist ning va­ra kaits­ta.

La­hen­dus­te alu­s on koos­töö
Oma prak­ti­ka­le tu­gi­ne­des nii õp­pus­telt, har­ju­tus­telt, kui reaal­sest elust krii­si­de la­hen­da­mi­sel on kit­sas­koh­ta­de­na väl­ja too­dud tea­vi­ta­mi­se olu­li­sus, eri­ne­va­te koos­töö­part­ne­ri­te kon­tak­ti­de ole­ma­so­lu ja lä­bi­mõel­dud käi­tu­mis­ju­hi­sed. Vä­ga pal­ju saab paik­kond­li­ku­le krii­siks val­mi­so­le­ku­le juur­de an­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se al­ga­tus­või­me. Edas­pi­di tu­leks meil kind­las­ti roh­kem pa­nus­ta­da koos­töö­le ko­gu­kon­da­de, oma­va­lit­sus­te ja ko­ha­li­ke elu­täht­sat tee­nust pak­ku­va­te et­te­võ­te­te va­hel, et ol­la pa­re­mi­ni val­mis meid ta­ba­da või­va­teks krii­si­deks. Pa­ri­mad la­hen­du­sed sel­leks sün­ni­vad koos sõp­ra­de, naab­ri­te ja ko­gu­kon­na­liik­me­te­ga. Kel­lel suu­rem hu­vi eri­ne­va­te hä­dao­lu­kor­da­de kor­ral pa­re­mi­ni hak­ka­ma saa­mi­se koh­ta, siis li­san lin­gi: https://www.olevalmis.ee.