Kogu­gem loo­dus­re­kor­deid!

2094

MA­REK VA­HU­LA,
Bio­loog ja kir­ja­mees

2013. aas­ta Pos­ti­me­he Ar­te­ri jõu­lu­numb­ris esit­le­sin oma 25 loo­dus­re­kor­dit. Seal oli iga­su­gust põ­ne­vat: küll 134aas­ta­ne eba­pär­li­karp, 34 aas­tat puus pü­si­nud hii­re­viu pe­sa, maail­ma ilu­saim met­si­se­mäng Ma­ja­ki­vil, 7ki­lo­meet­ri­ne käik ki­vilt-ki­vi­le Ju­min­da pool­saa­re lää­ne­ran­nas ehk Ees­ti pi­kim ki­vi­de­ga ran­na­lõik, Ees­ti pi­kim, 14 ki­lo­meet­rit pikk Nee­ru­ti-Por­ku­ni oo­sis­tik või muud vä­ga eri­list ehk kus mi­da­gi-ke­da­gi re­kor­di­hõn­gu­list kir­jas. Nüüd olen tul­nud mõt­te­le ha­ka­ta sar­na­seid loo­du­sest lei­tud re­kor­deid ko­gu­ma üle Ees­ti. Lõpp­tu­le­mus võiks ol­la teos „Meie loo­dus­re­kor­did”. Kel on põ­ne­vaid loo­du­sest lei­tud re­kor­deid, võiks need üles tä­hen­da­da ja ära vor­mis­ta­da. Ühe re­kor­di täp­ne kir­jel­dus võiks ol­la 10 ku­ni 20 lau­set ja nii hea ju­tu­jook­su­ga, et võib ot­se raa­ma­tus­se min­na. Re­kor­di ni­mi peab ka­jas­tu­ma saa­de­ta­va fai­li ni­mes, näi­teks Ma­ja­ki­vi_met­si­se­mäng. Soo­vi­tus­lik on fo­to, kus re­kor­di ni­mi peab ka­jas­tu­ma fai­li ni­mes, näi­teks Le­ti­pea_Ehal­ki­vi.  Ko­hus­tus­lik on kaas­töö au­to­ri ni­mi, mis lä­heb raa­ma­tus­se kui kaa­sau­tor.
Saa­de­ta­vad loo­dus­re­kor­did pa­lun vor­mis­ta­da Wor­dis, doc või docx fai­li­for­maa­dis ja saa­ta need mul­le aad­res­sil ma­rek.va­hu­la@on­li­ne.ee. Kõik re­kor­did, mis on ka te­ge­li­kult re­kor­did, pää­se­vad raa­ma­tus­se. Te­le­fo­ni teel re­kor­deid vas­tu ei võe­ta.