Ko­du­ma­ja – kind­lus või lõks?

1708
JA­NE GRI­DAS­SOV, Põh­ja pääs­te­kes­ku­se en­ne­tus­bü­roo juh­tivs­pet­sia­list
JA­NE GRI­DAS­SOV,
Põh­ja pääs­te­kes­ku­se
en­ne­tus­bü­roo juh­tivs­pet­sia­list

Sep­temb­ri al­gu­ses lei­dis aset põ­leng Maar­du ühi­se­la­mu­tüü­pi ma­jas. He­lis­ta­jad tea­ta­sid tup­pa tun­gi­vast suit­sust ja las­test aken­del. Õn­neks lõp­pes see õn­ne­tus õn­ne­li­kult, il­ma huk­ku­nu­te­ta. Ala­ti aga ei pruu­gi kõik nii häs­ti min­na. Mil­li­sed on kõi­ge olu­li­se­mad tee­mad, mil­lest kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kud tead­li­kud võik­sid ol­la?

Kõi­ge liht­sam on alus­ta­da sel­lest, mi­da saa­vad ini­me­sed ise ära te­ha, et muu­ta ko­du tu­leo­hu­tu­maks. Üks olu­li­ne osa on 1. juu­list 2009 ko­hus­tus­li­kuks muu­tu­nud suit­suan­dur. Siis­ki tun­ne­vad pääst­jad mu­ret, ku­na tih­ti­pea­le puu­du­vad sünd­mus­ko­hal an­du­rid ja kah­jud on suu­re­mad, kui olek­sid ol­nud suit­suan­du­ri ole­ma­so­lul. Pal­jud õn­ne­tu­sed juh­tu­vad ajal, mil ini­me­sed ma­ga­vad või ei vii­bi ko­dus, just sel­li­sel ju­hul võib põ­len­gu va­ra­ja­se­le avas­ta­mi­se­le kaa­sa ai­da­ta suit­suan­du­ri sig­naal. Te­gu on oda­vai­ma elu­kind­lus­tu­se­ga nii Sul­le, Su pe­re­le kui ka lä­he­das­te­le!

Ta­had tea­da, kas Si­nu ko­du on tu­leo­hu­tu? Tel­li en­da­le ta­su­ta ko­du­nõus­ta­mi­ne, et koos spet­sia­lis­ti­ga tä­na­ne olu­kord üle vaa­da­ta, va­ja­du­sel muu­da­tu­si te­ha. Sel­leks tu­leb he­lis­ta­da te­le­fo­ni­numb­ri­le 1524 ning bro­nee­ri­da en­da­le so­biv aeg. Pen­sio­nä­ri­de­le ja vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de­le pai­gal­da­tak­se nõus­ta­mi­se käi­gus va­ja­du­sel ka suit­suan­dur. 

Kor­te­rist eda­si lii­ku­des jõua­me tre­pi­kot­ta. Mil­li­ses olu­kor­ras on teie ma­ja ko­ri­do­rid? Siin­juu­res took­sin näi­teks Maar­du põ­len­gu. Seal­ne tu­le­kah­ju sai al­gu­se ko­ri­do­ri la­dus­ta­tud ol­mep­rü­gi süt­ti­mi­sest. Olu­li­ne on mee­les pi­da­da, et ma­ja üld­ka­su­ta­ta­vad ruu­mid tu­leb hoi­da tüh­jad ja puh­tad. Nii on või­ma­lik väl­ti­da taht­lik­ke või lo­ha­ku­sest tin­gi­tud tu­le­kah­ju­sid. Li­saks on va­bad ko­ri­do­rid või­ma­li­kud pää­se­teed. Ohuo­lu­kor­ras on olu­li­ne või­ma­li­kult kii­res­ti nii kor­te­rist kui ka ma­jast väl­ja pää­se­da. Tee­le pan­dud suu­red ese­med, prü­gi ja ta­kis­tu­sed või­vad lii­ku­mist aga pii­ra­ta ning ini­me­ne vää­rus­lik­ku ae­ga kao­ta­da!

Ku­ju­ta­me aga nüüd kor­raks et­te olu­kor­da, kus ini­me­ne küll pää­seb oma kor­te­rist väl­ja, kuid ma­ja eva­kuat­sioo­ni­teed on lu­kus või ei tea ini­me­sed, kui­das ma­jast väl­ja saa­da. Kas Si­na tead, kui­das tu­le­kah­ju kor­ral käi­tu­da? Esi­me­ne samm sel teel on ma­jas ela­ni­ke tead­lik­ku­se tõst­mi­ne – kui­das tu­leb käi­tu­da ohu kor­ral, ku­hu he­lis­ta­da, kui­das eva­kuee­ru­da jne. Siin­juu­res on­gi olu­li­ne eva­kuat­sioo­ni­skee­mi­de ole­ma­so­lu ning nen­de mõist­mi­ne. Järg­mi­sel korral ta­sub ühis­tu koo­so­le­kul võt­ta päe­va­kor­da ka eva­kuat­sioo­ni lä­bi­män­gi­mi­ne, mis on se­da olu­li­sem, kui ma­jas on va­nu­reid, väi­ke­lap­si või puu­de­ga ini­me­si. Vaid nii saa­me ol­la kind­lad, et tead­mi­ne ja os­ku­sed on jõud­nud kõi­gi ma­jae­la­ni­ke­ni ja nad tea­vad, kui­das ohu­kor­ras käi­tu­da! 

Üks mu­re­koht, mi­da soo­vi­vad ini­mes­te­le sü­da­me­le pan­na kõik pääst­jad, on par­ki­mi­ne. Kas mõt­le­te au­tot par­ki­des sel­le­le, kas va­ja­du­sel ma­huks seal lii­ku­ma suur pääs­teau­to? Tu­le­kah­ju kor­ral on olu­li­ne pääst­ja­te või­ma­li­kult kii­re sünd­mus­ko­ha­le pää­se­mi­ne. Kah­juks aga sei­sa­vad nad tih­ti sil­mit­si olu­kor­ra­ga, kus au­tod on par­gi­tud nii ti­he­dalt ja ma­ja lä­he­da­le, et tei­ne au­to ma­hub vae­vu möö­da, pääs­teau­to mit­te. See­ga järg­mi­sel kor­ral, kui ko­ju jõua­d, mõtle au­tot par­ki­des, et lii­ku­ma võiks mah­tu­da ka pääste­au­to.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tun­gi üle­kan­ne Fa­ce­boo­kis
Järgmine artikkelKa­bu­ja­la­kes­te edu võis­tu­tant­si­mi­sel