Kiiu las­teaed osa­leb rah­vus­va­he­li­ses Out Now Eras­mus+ õue­sõp­pe pro­jek­tis

1927
Kiiu las­teaias on rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti „Out Now“ koos­töö­part­ne­reid tut­vus­tav stend. Õp­pe­juht KAI­SA KAI­SEL kin­ni­tab sei­na­le pro­jek­ti ni­me, täh­ti an­nab kät­te di­rek­tor JU­TA KOP­PEL.

Kiiu las­teaed Kii­ge­põnn on Ees­tis üks vä­he­seid las­teae­du, kus vil­je­le­tak­se pro­jek­tõ­pet.

Kiiu las­teaed Kii­ge­põnn on töö­ta­nud kolm aas­tat. Ko­gu sel­le aja on las­teaed käi­nud oma ra­da. Õpi­tak­se pro­jek­ti­põ­hi­selt ja las­te hu­vist läh­tu­valt, ei mää­ra­ta käsitletavaid tee­ma­sid et­te.

Di­rek­tor Ju­ta Kop­pel sel­gi­tab, et õp­peaas­taks pan­nak­se pai­ka põ­hi­tee­ma. Käe­so­le­va õp­peaas­ta põ­hi­tee­ma on „Ees­ti keel mu ema­keel, saa­dab mind mu elu­teel, isa­maa mu ko­du­maa, siin ma män­gin, suu­reks saan“. Tu­le­vast õp­peaas­tast on ka­vas põ­hi­tee­mast loo­bu­da, et õp­pep­rot­sess oleks veel va­bam. Lõpp­tu­le­mus peab aga ole­ma sa­ma, mis teis­tes las­teae­da­des – laps peab ole­ma koo­li mi­ne­kuks oman­da­nud sa­mad os­ku­sed.

Kiiu las­teaias on kok­ku le­pi­tud pro­jek­tid, näi­teks Ees­ti loo­mad, Ees­ti lin­nud, Ees­ti kaart. Pro­jek­ti täien­da­tak­se vas­ta­valt sel­le­le, kui­das las­tel te­ki­vad ideed ja hu­vid, mis tä­hen­dab, et pi­de­valt rää­gi­tak­se las­te­ga, kuu­la­tak­se ja ar­ves­ta­tak­se nen­de mõ­te­te­ga. Üks pro­jekt kes­tab ku­ni kuu, ole­ne­valt las­te hu­vist. Õpi­tut do­ku­men­tee­ri­tak­se, pil­dis­ta­tak­se, li­sa­tak­se teks­tid ja meis­ter­du­sed ning pan­nak­se väl­ja tut­vu­mi­seks.

Õp­pe­juht ja rüh­maõ­pe­ta­ja Kai­sa Kai­sel: „Me ei su­ru las­te­le õp­pe­ma­ter­ja­li pea­le, tee­mad sün­ni­vad loo­mu­li­kult, loe­me, kir­ju­ta­me, ar­vu­ta­me män­gu­li­selt ja meis­ter­da­me, joo­nis­ta­me läh­tu­valt las­te hu­vist. 5-6 aas­ta­sed taht­sid vaa­da­ta EV100 ak­tu­selt tul­les vi­deot Va­ba­dus­sõ­jast. Üks las­test üt­les, et te­ma käis Kol­gas vaa­ta­mas Front Li­ne näi­dis­la­hin­gut, sel­lest ku­ju­nes vest­lus, to­re oli jäl­gi­da, kui­das lap­sed üks­teist õpe­ta­sid, õpe­ta­ja roll oli tee­ma aren­gut toe­ta­da. Või tei­ne näi­de, üks laps üt­les, et te­ma os­kab õpe­ta­da, kui­das tu­leb õi­ges­ti pes­ta kä­si. Läk­si­me kraa­ni­kaus­si­de juur­de, õp­pi­si­me kõik kor­ra­li­kult kä­si pe­se­ma ja te­gi­me se­da se­pa­pois­te lau­lu saa­tel. Sõb­ra­päe­val ta­he­ti üks­tei­se­le kir­ju saa­ta, põ­nev te­ge­vus õpe­tab kir­ju­ta­ma.“

Ju­ta Kop­pel: „Lap­sed õpi­vad te­ge­li­ku elu abil. Ei ole nii, et kee­gi näi­tab tahv­li­le – vaa­da­ke, see on täht A.“

Kai­sa Kai­sel li­sab, et nii on ka õpe­ta­jal pal­ju hu­vi­ta­vam, kui­gi töö­ma­hu­kam: „Olen töö­ta­nud Tal­lin­nas las­teaias, ne­li aas­tat olin va­he­peal en­da las­te­ga ko­dus, nüüd tu­lin töö­le Kiiu las­teae­da. Siin peab õpe­ta­jal ole­ma jul­gust tee­ma kä­sit­lust muu­ta, kui näed, et ei toi­mi. Ko­gu aeg tu­leb ol­la suh­tu­mi­ses va­ba ja usal­da­da lap­si. Rah­vus­va­he­li­se õue­sõp­pe pro­jek­ti raa­mes pi­di­me kok­ku pa­ne­ma QR-koo­di­ga ava­ne­va õue­män­gu. Kee­gi las­test kü­sis, kui­das QR-koo­di li­sa­tak­se ning õp­pi­si­me­gi koos QR-koo­di loo­ma ja ka­su­ta­ma.“

Ju­ta Kop­pel tõ­deb, et on ük­si­kuid lap­se­va­ne­maid, kes vii­nud oma lap­se Kiiust mu­ja­le las­teae­da põh­jen­du­se­ga, et soo­vib tra­dit­sioo­ni­list õp­pe­prog­ram­mi. Kuid suu­rem osa lap­se­va­ne­ma­test tun­du­vad ole­ma pro­jek- ja õue­sõp­pe­ga ra­hul.

Ka Kiiu Kii­ge­põn­ni hoo­le­ko­gu juht Ta­nel Tom­son kin­ni­tab se­da, las­teaia kol­me aas­ta te­ge­vus­ka­va aru­ta­des tõ­de­ti, et jät­ka­tak­se sa­ma­moo­di: „Ole­me rüh­ma­de esin­da­ja­te­ga rää­ki­nud, nad pool­da­vad. Ka meie pe­re koo­liee­li­ku­le vä­ga meel­dib, õp­pi­mi­ne lä­bi män­gu on iga­ti hu­vi­tav. Pro­jek­tõ­pe või­mal­dab tee­mad va­li­da vas­ta­valt las­te hu­vi­de­le ning va­ja­du­sel õp­pep­rot­ses­si muu­ta ole­ne­valt nen­de ava­tu­sest. Lap­sed on ko­gu aeg ak­tiiv­selt kaa­sa­tud, see või­mal­dab neil mit­me­külg­selt are­ne­da.“

Eras­mus+ pro­jekt „Out Now“
Kiiu las­teaed osa­leb mul­lu sep­temb­rist rah­vus­va­he­li­ses pro­jek­tis „Out Now“ ehk „Õues­õ­pe“, mil­le juht­part­ner on Nor­rast Bry­ne lin­nast Ti­me Kom­muun. Pro­jek­ti­part­ne­rid on Kiiu Kii­ge­põnn, õue­sõ­pet prak­ti­see­ri­va­te las­teae­da­de or­ga­ni­sat­sioon Fri­lufts Förs­ko­lor AB Stock­hol­mist Root­sist, Soo­mest Ou­lust Mar­tin­nie­men päi­vä­ko­ti ning His­paa­niast Al­coi lin­nast Hor­ta Ma­jor las­teaed.

Viis osa­poolt alus­ta­sid eel­mi­sel sü­gi­sel koos­tööd üks­tei­se­ga tut­vu­mi­sest. Prae­gu­seks on kahel korral koh­tu­tud, Kiiu las­teaia de­le­gat­sioo­n on käi­nud Nor­ras ja märt­sis ol­di kolm päe­va Soo­mes.

Tut­vu­tak­se teis­te maa­de las­teae­da­de töö­ga. Koos töö­ta­tak­se väl­ja ideid las­te­le õues­õp­peks tal­vel, ke­va­del, su­vel ja sü­gi­sel. Ees­märk on lei­da sel­li­seid män­ge ja te­ge­vu­si, ku­hu saaks kaa­sa­ta ka lap­se­va­ne­maid.

Es­malt saa­de­ti pro­jek­ti­part­ne­ri­te­le koos las­te­ga õp­pe­töö käi­gus val­mis­ta­tud loo­dus­li­kust ma­ter­ja­list ter­vi­tus­kaar­did. Jõu­lu­de ajal su­hel­di üks­tei­se­ga Sky­pe va­hen­du­sel, iga maa lap­sed laul­sid oma jõu­lu­lau­lu ja ter­vi­ta­sid tei­si oma­keel­se jõu­luõn­nit­lu­se­ga. Las­te­aia õuea­la­le teh­ti „Jõu­lu­maa“.
Jaa­nua­ris töö­ta­ti väl­ja õue­mäng, mi­da saab ava­da QR-koo­di­ga, lap­sed hin­da­sid teis­test rii­ki­dest saa­de­tud õue­män­ge.

Soo­mes tut­vu­ti seal­se õp­pe­ka­va ja alg­ha­ri­dust puu­du­ta­va sea­du­sand­lu­se­ga ning aru­ta­ti, kui­das oma ühisp­ro­jek­ti laie­malt tut­vus­ta­da, väl­ja­töö­ta­mi­sel on ühi­ne Fa­ce­boo­ki-leht.

Mais sõi­de­tak­se Root­si, sü­gi­sel His­paa­nias­se. Järgmisel ke­va­del on koos­töö­part­ne­rid oo­da­tud Kuu­sa­lu val­da Kii­du, kus te­hak­se pro­jek­tist kok­ku­võ­te.

Eelmine artikkelJalg­si­mat­kal „Raasiku valla 100 sü­dant“ oli üle 200 osa­le­ja
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de näi­tet­rupp või­tis koo­li­teat­ri­te maakonnafes­ti­va­lil Grand Prix´