Kii­re in­ter­net kõi­gi­le kät­te­saa­da­vaks!

2042

OLAV HAR­JO,
Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht

In­ter­ne­tiü­hen­dus on Ees­ti lin­na­des peaae­gu sa­ma loo­mu­lik na­gu elek­ter. See on kät­te­saa­dav ja suh­te­li­selt sood­ne – et­te­võt­lust ja e-rii­ki tei­si­ti enam et­te ei ku­ju­ta­gi. Ää­re­lin­na­des, rää­ki­ma­ta maa­piir­kon­da­dest, on olu­kord soo­tuks eri­nev. Pal­jud ela­ni­kud saa­vad kii­rest ja sta­biil­sest in­ter­ne­tiü­hen­du­sest vaid unis­ta­da ning aga­ra­mad tee­vad väl­ja­sõi­te wi­fi le­vi­piir­kon­da­des­se, et kor­ral­da­da ele­men­taar­seid ärias­ju ja suht­le­mist. IT-ta­ris­tu on Ees­tis al­les are­ne­mis­jär­gus ning on hea meel tõ­de­da, et riik ja ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed on ha­ka­nud sel­les­se pa­nus­ta­ma.
HO­Li pro­jek­ti­ga Di­gi­Maa on ühi­ne­nud kõik Har­ju­ oma­va­lit­su­sed ja Tal­lin­na kaks lin­nao­sa. Di­gi­Maa ra­jab val­gus­kaab­li võr­gud sin­na, ku­hu si­deet­te­võt­jad ei ole veel ra­ja­nud ega plaa­ni lä­hiaas­ta­tel ra­ja­da. Sel­leks, et kaa­saeg­ne ühen­dus maj­ja too­daks, pea­vad ela­ni­kud soo­vi aval­da­ma vee­bi­le­hel www.digimaa.ee.
Praegu jõuab internet koju või kontorisse mobiilivõrgu, raadiolingi või muu õhuühenduse, kaabeltelevisiooni võrgu, telefoniliini ehk vaskkaabli või lairibaühenduse ehk valguskaabli kaudu. Kõik need võimaldavad vähemalt minimaalsel tasemel ühendust, millest piisab, et lugeda internetist uudiseid, teha pangatoiminguid ning saata väiksema mahuga e-kirju. Kui soovitakse vaadata selle ühenduse kaudu digitelevisiooni, kasutada piiramatu mahuga ja kiiret wifit, teha tööd või õppida internetis, suhelda sõpradega Skype kaudu, hoida oma fotosid turvaliselt „pilves“, ühendada valvekaameraid või kasutada muid kaasaegseid teenuseid, ei tule kõik ühendused sellega võrdselt toime.
Õhu kaudu liikuvat internetti mõjutavad nii ilmastikutingimused kui teised samaaegsed interneti kasutajad, samuti kaugus mobiilimastist. Loodusseadused ei lase õhu kaudu piiramatult internetti edastada ning seepärast kehtestavad operaatorid igale kasutajale kiiruse ja mahu piirangud. Õhu kaudu leviv internet ei ole stabiilne, seetõttu ei saa selle kaudu näiteks kvaliteetselt televisiooni vaadata või videokonverentsi pidada.
Telia telefoniliini või vaskkaabli kasutamisel ei sõltu ühenduse kvaliteet ilmast ega teistest kasutajatest. Paraku kehtivad vaskkaablile füüsikaseadused, mis määravad ette, kui kaugele ja kui palju saab selle kaudu infot saata. Need, kes asuvad telefonisõlmest kuni paari kilomeetri kaugusel, saavad kasutada internetti, kaugemal üldjuhul mitte. Selleks, et saada tänapäeva nõuetele vastavat internetikiirust ja kvaliteeti, ei tohi kaugus telefonijaamast ületada paarisadat meetrit. Tulevikus lõpetatakse vaskkaablite kaudu internetiühenduste pakkumine.
Kaabeltelevisiooni võrgu kaudu saab pakkuda piisava kiiruse ja kvaliteediga internetiühendust, kuid mitmed kaabel-TV firmad on teatanud, et alustavad üleminekut valguskaablitele ning tulevikus lõpetavad teenuse pakkumise koaksiaalkaablite kaudu.
Lairibaühenduse ehk valguskaabli kaudu saab kasutada kõiki teenuseid nii täna kui mitmekümne aasta pärast. Tegu on tulevikukindla ühendusega. Valguskaablis edastatakse infot laseritega valguskiirusel. Valguskaablil võivad internetiühenduse kiirused olla peaaegu piiramatud.
Tulevikus on valguskaabel ainus majade ühendamise tehnoloogia. Kõikidesse majadesse, kuhu viiakse DigiMaa valguskaabel, jõuavad edaspidi kõik vajalikud teenused. Tänu kaasaegse ühenduse olemasolule tõuseb kindlasti ka kinnisvara väärtus.

Eelmine artikkelNELE REIAL alus­tab Kuu­sa­lu val­las tan­go ja bee­bi­mas­saa­ži­ga
Järgmine artikkelRaa­si­ku jalg­pal­li­mees­kon­nad olid taas või­du­kad