Kepi­kõn­ni maail­ma­ka­ri­kae­tapp Kol­ga­kü­las

465
Jaapanlaste kepikõnnitiim Kolgakülas koos INWA presidendi AKI KARIHTALAGA.

RE­NE MEI­MER, MK eta­pi pea­koh­tu­nik

Koos­töös Rah­vus­va­he­li­se Ke­pi­kõn­ni­lii­du­ga (IN­WA) toi­mus 7. juu­lil es­ma­kord­selt Ees­tis ke­pi­kõn­ni maail­ma­ka­ri­ka­etapp. Üri­tus sai teoks La­he­maa ke­pi­kõn­ni- ja käi­mis­ma­ra­to­ni raa­mes.
Li­saks eest­las­te­le tu­lid maail­ma­ka­ri­kae­ta­pi­le osa­le­jad Prant­sus­maalt, Jaa­pa­nist, Lä­tist, Ve­ne­maalt, Suurb­ri­tan­niast, Pa­kis­ta­nist, Soo­mest ning Bos­nia ja Hert­se­go­vii­nast. Mees­te 10 km dis­tant­si või­tis lät­la­ne Ma­ris Pu­rinš, 21 km prants­la­ne Mel­vin Olu­wag­be­mi.

MK etapp toi­mus ka­hel dis­tant­sil – 10km ja 21 km. Kok­ku oli võist­lusk­las­si­des 66 sport­li­ku ke­pi­kõn­ni har­ras­ta­jat. Ees­tist oli 6 võist­le­jat.

Na­gu üri­tu­se ni­mi­gi üt­leb, oli põ­hi­rõhk ma­ra­to­nil ehk 42 km dis­tant­sil. Seal küll pa­re­must ei sel­gi­ta­tud, kuid iga osa­le­ja sai en­da­le aja kir­ja. Ma­ra­ton­dis­tant­si lä­bi­sid kok­ku 280 ini­mest. Kõi­gil dis­tant­si­del osa­les üle 500 lii­ku­mis­har­ras­ta­ja.

Üri­tu­se avas ja ja­gas võit­ja­te­le au­hin­nad Maail­ma Ke­pi­kõn­ni Lii­du pre­si­dent soom­la­ne Aki Ka­rih­ta­la. Ta kii­tis nii La­he­maa suu­re­pä­ra­seid lii­ku­mis­ra­du kui ka üri­tu­se kor­ral­dust ning aval­das loo­tust, et ke­pi­kõn­ni MK etapp La­he­maal saaks tra­dit­sioo­ni­li­seks.

2019. aas­ta järg­mi­ne etapp toi­mub ok­toob­ri­kuus Jaa­pa­nis.

La­he­maa ela­mus­ma­ra­ton on Ees­ti va­nim ke­pi­kõn­ni- ja käi­mis­ma­ra­ton, mis toi­mub ju­ba 12. kor­da. Põ­hi­ra­da on 42 ki­lo­meet­rit pikk, kuid saab va­li­da ka 21 või 10 ki­lo­meet­ri pik­ku­se dis­tant­si. Võist­lus­kõn­di­ja­te­le mõel­dud maail­ma­ka­ri­kae­tapp toi­mub 21 ja 10 ki­lo­meet­ri ra­jal nii mees­te, nais­te kui võist­kond­li­kus ar­ves­tu­ses. Võist­lus­kõn­di­jad star­di­vad 10 mi­nu­tit en­ne rah­vas­port­la­si.

Eelmine artikkelRannakülade tihnikud tagasi karjamaaks
Järgmine artikkelAeg­vii­du ale­vi­ku rah­vast kim­bu­ta­nud ka­ru on ta­ba­tud