Keh­ras kuu­lu­ta­ti väl­ja Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad 2016

2116
Keh­ras kuu­lu­ta­ti väl­ja Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad 2016

Ani­ja val­la 2016. aas­ta te­gi­jaid tun­nus­ta­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-ak­tu­sel 23. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mis.

Möö­du­nud aas­ta sil­ma­paist­va­maid ini­me­si, ko­da­ni­kuü­hen­du­si, et­te­võt­teid ja te­gu­sid va­li­ti Ani­ja val­las kol­man­dat kor­da. Kan­di­daa­te said üles sea­da kõik soo­vi­jad. See­jä­rel oli või­ma­lus osa­le­da in­ter­ne­ti­hää­le­tu­sel ning toe­ta­da oma lem­mi­kuid ühek­sas eri­ne­vas ka­te­goo­rias.
Kok­ku esi­ta­ti 2016. aas­ta te­gi­ja­te tiit­li­te­le 30 no­mi­nen­ti, aas­ta va­rem oli neid 23. Esi­ta­tud kan­di­daa­ti­de seast va­li­sid aas­ta te­gi­ja­te lau­reaa­did rah­va­hää­le­tu­sel osa­le­nud 540 ini­mest. No­mi­nen­ti­de­le an­ti kok­ku li­gi 3500 häält.
Aas­ta te­gi­ja­te väl­ja­kuu­lu­ta­mi­sel Ees­ti rii­gi 99. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud peol Keh­ras kut­su­ti rah­va et­te ka­te­goo­ria­te kau­pa kõik no­mi­nen­did. Nad said val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­ta­milt Ani­ja val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ja mee­ne. Lau­reaa­ti­de­le kin­gi­ti li­saks raa­mi­tud tun­nis­tu­se­le ka sa­vist sei­nap­laa­did, mil­le te­gi ko­ha­lik kunst­nik ja kuns­tiõ­pe­ta­ja Ma­re Vil­lem­soo.

Aas­ta et­te­võt­ja – KA­TI KÖÖK
Tiit­li­le Ani­ja val­la aas­ta et­te­võt­ja te­gu esi­ta­ti OÜ Nar­vo, OÜ A-Vorst ning Ka­ti Köök. Lau­reaa­diks tu­li Ka­ti Köök ehk FIE Kat­rin Roo­me­re. Te­ma üles­sead­ja põh­jen­das, et Ka­ti Köök pa­kub ju­ba aas­taid Ani­ja val­las kon­diit­ri- ja pa­ga­ri­too­teid, mis on pä­rit ko­ha­li­kust ko­du­köö­gist.
„Toi­du val­mis­ta­mi­sel on Kat­ri­ni prio­ri­tee­diks kva­li­teet­ne too­rai­ne ning lait­ma­tu lõpp­tu­le­mus, ta kuu­lub ka Tor­di­meist­ri­te Lii­tu. Ja mis kõi­ge olu­li­sem – Kat­ri­ni koo­gid on vä­ga ilu­sad ja maits­vad,“ mär­kis esi­ta­ja.

Aas­ta kü­la – ALA­VE­RE
Ani­ja val­la aas­ta kü­laks kan­di­dee­ri­sid Ala­ve­re, Kihm­la-Sa­lu­mäe ja Lin­nak­se. Tiit­li päl­vis Ala­ve­re, au­hin­na võt­tis vas­tu kü­la­selt­si juht Val­do Sööt.
Esi­ta­ja tõi väl­ja, et Ala­ve­re kü­las on tek­ki­nud ti­he ko­gu­kond­lik lä­bi­käi­mi­ne. Kõi­ge roh­kem ühis­te­ge­vu­si on koon­du­nud rah­va­maj­ja, te­gut­seb ta­lu­turg. Kü­la­selt­si koos­ta­tud pro­jek­ti­de raa­mes pai­gal­da­ti Ala­ve­re põ­hi­koo­li staa­dio­ni­le vä­li­laua­ten­ni­se­laud ja pink ning kor­ral­da­ti sport­lik pe­re­päev ja ra­ja­ti tä­na­va­korv­pal­li väl­jak. Veel kii­de­ti, et vii­ma­se aas­ta jook­sul on pal­ju pa­nus­ta­tud kü­la hea­kor­da. Ani­ja Lü­li­ti ajal osa­les kü­la­rah­vas Ala­ve­re las­teaiaõue män­gua­la uuen­da­mi­sel, suu­rim töö oli pal­ki­dest män­gu­ma­ja ehi­tus.

Aas­ta sä­de – PIL­LE KUL­LA
Aas­ta sä­de no­mi­nen­did olid Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­la­va­nem An­ne­li Verp­son, Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­la­va­nem Pil­le Kul­la ning MTÜ Sood­last Kõr­ve­ni eest­ve­da­ja, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ja Ani­ja Lü­li­ti üks al­ga­ta­ja Kai­sa Tam­ki­vi. Tiit­li päl­vis Pil­le Kul­la.
Esi­ta­ja mär­kis, et Pil­le Kul­la töö­tab Ani­ja raa­ma­tu­ko­gus, kuid on osa­li­ne pal­ju­des Ani­ja mõi­sa te­ge­mis­tes – nii jõu­lu­maa kor­ral­da­mi­sel kui mõi­sa tut­vus­ta­va gii­di­na, pea­le sel­le ei pel­ga ta sel­ga tõm­ma­ta Sip­si­ku kos­tüü­mi ja käia tun­tud raa­ma­tut las­teaia­las­te­le et­te lu­ge­mas. Pil­le Kul­la eest­võt­tel lammutati Ani­ja kü­la ma­ja­de ta­ga la­gu­ne­vad kuu­rid, nen­de ase­me­le teh­ti kü­la­las­te­le män­gup­lats.
Pil­le on kind­las­ti üks Ani­ja val­la sä­de, tal on suur sü­da ja ta­he te­gut­se­da, jõuab iga­le poo­le, kir­ju­ta­sid te­ma esi­ta­jad.
„Ük­si ei tee mi­da­gi,“ sõ­nas Pil­le Kul­la ning tä­nas oma toe­ta­jaid ja kõi­ki Ani­ja val­la ini­me­si, kes on and­nud tal­le või­ma­lu­se osa­le­da mit­me­tes vah­va­tes pro­jek­ti­des.
Aas­ta va­ba­taht­lik –
KÄT­LIN ja JAAN TAKK
Aas­ta va­ba­taht­li­kuks esi­ta­ti Ala­ve­re noor pe­re­kond Kät­lin ja Jaan Takk, Ani­ja Maad­lus­klu­bi va­ba­taht­lik Jaa­na Han­nus ja Ala­ve­re las­teaia abi­li­ne Ja­nec Pär­na. Aas­ta va­ba­taht­li­ku tiit­li päl­vi­sid Kät­lin ja Jaan Takk Ala­ve­rest.
Nen­de esi­ta­ja hin­nan­gul on te­gu suu­re sü­da­me­ga noor­te ini­mes­te­ga, kes võt­sid eel­mi­sel aas­tal, va­he­tult en­ne jõu­le en­da pe­re­kon­da Ani­ja val­la kaks last, kes va­ja­sid oo­ta­ma­tult asen­dus­ko­du. Nad on ai­da­nud las­tel jää­da oma ko­du­koh­ta, jät­ka­ta õpin­guid ko­du­koo­lis.

Aas­ta spor­di­te­gu – KEH­RA STAA­DION ja MIKK IL­VES
Aas­ta spor­di­teo no­mi­nen­did olid Keh­ra staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne, MM-hõ­be ka­ra­tes Mikk Il­ves, MTÜ Maad­lusk­lu­bi Ani­ja, ka­he­kord­ne ve­te­ra­ni­de maail­ma­meis­ter orien­tee­ru­mi­ses Mar­je Viir­mann ning jalg­pal­lik­lu­bi Ani­ja Uni­ted asu­ta­ja, Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se.
Lau­reaa­te kuu­lu­ta­ti väl­ja kaks, esi­me­se­na Keh­ra staa­dio­ni ra­ja­mi­ne. Ülessead­ja põh­jen­das, et kor­ra­lik­ku staa­dio­ni on val­las oo­da­tud aas­ta­küm­neid ning nüüd pais­tab Ani­ja vald sil­ma kaa­saeg­se­te spor­di­ra­ja­tis­te­ga – staa­dio­nil ja sel­le ümb­ru­ses on või­ma­lik te­ge­le­da jalg­pal­li, kä­si­pal­li, korv­pal­li, ker­ge­jõus­ti­ku, ten­ni­se, ran­na­võrk­pal­li ja -kä­si­pal­li­ga ning suu­sa­ta­mi­se ja ui­su­ta­mi­se­ga.
Ku­na staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­ti ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se eest­võt­tel, võt­sid lau­reaa­di­le mõel­dud au­hin­na noors­port­la­selt Karl-Jo­han­nes Ka­selt vas­tu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.
Tei­se lau­reaa­di­tiit­li päl­vis Mikk Il­ves, kes saa­vu­tas 2016. aas­ta su­vel Ki­mu­ra Shu­ko­kai ka­ra­te maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel Sak­sa­maal ker­ge­kaal­la­se­na ras­ke­kaa­lus 2. ko­ha, maail­ma­meist­ri­tii­tel jäi ühe punk­ti kau­gu­se­le. Li­saks on 18aas­ta­ne Mikk Il­ves 2015. aas­ta Eu­roo­pa ning mit­me­kord­ne Ees­ti meis­ter. Ani­ja val­la­va­lit­sus tun­nus­tas Mikk Il­vest ka 50 eu­ro suu­ru­se ra­ha­li­se pree­mia­ga.

Aas­ta kul­tuu­ri­pärl – HE­LI KA­RU
Aas­ta kul­tuu­ri­pär­li tiit­li­le esi­ta­ti eel­mi­sel aas­tal tei­se luu­le­ko­gu väl­ja and­nud An­ne­li Met­sao­ja, muu­si­kaõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru ja Keh­ra esi­me­se folk­loo­ri­fes­ti­va­li kor­ral­da­ja In­ga Koit­la. 2016. aas­tal kul­tuu­ri­pär­liks va­li­ti He­li Ka­ru.
Te­ma esi­ta­ja mär­kis, et He­li Ka­ru jaoks oli 2016. aas­ta kul­tuu­ri­põld täis ti­he­dat ha­ri­mist. He­li Lau­lus­tuu­dios on kõik rüh­mad täis ning seal­sed an­samb­lid ja so­lis­tid käi­sid võist­lus­tel ja esi­ne­mis­tel üle Ees­ti. Eel­mi­sel aas­tal asu­tas He­li Ka­ru Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koo­ri, mi­da peab ühe oma unis­tu­se el­lu­vii­mi­seks ja aas­ta suu­ri­maks väl­ja­kut­seks. Edu­kalt on te­ma ju­hen­da­mi­sel te­gut­se­nud las­te- ja pois­te­koor Ala­ve­re põ­hi­koo­lis. Sel aas­tal on XII noor­te lau­lu- ja tant­su­peo­le mi­ne­mas kuus lau­lu­koo­ri, mi­da ju­ha­tab He­li Ka­ru.

Aas­ta va­baü­hen­dus – KEH­RA KOO­LI VI­LIST­LA­SED
Tiit­li­le aas­ta va­baü­hen­du­se te­gu kan­di­dee­ri­sid Ani­ja Aia­ring, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam, MTÜ Maad­lusk­lu­bi Ani­ja ja MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed. Lau­reaa­diks sai Keh­ra Koo­li Vi­lis­tla­sed.
Esi­ta­ja põh­jen­das, et Har­ju­maal po­le just vä­ga pal­ju koo­li­de juu­res vi­list­la­si, kes on ko­gu­ne­nud va­baü­hen­dus­se ning te­gut­se­vad oma en­di­se koo­li õpi­las­te ja ko­gu piir­kon­na heaks. Li­saks re­gu­laar­se­te­le te­ge­vus­te­le na­gu sti­pen­diu­mi­te väl­jaand­mi­ne, ke­vad­bal­li toe­ta­mi­ne ja sünd­mus­te kor­ral­da­mi­ne, al­ga­tas vi­list­las­te MTÜ Keh­ra koo­li õuea­la idee­kon­kur­si, mil­le või­du­töö au­to­ri­le oli pree­miaks 3000 eu­rot ning töö­de­le, mil­lest ka­su­ta­tak­se ük­si­ke­le­men­te, 1000 eu­rot.
„On vä­ga to­re, et meie te­ge­vust on mär­ga­tud ja hin­na­tud,“ üt­les MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Mart Ra­ja.
Ta rää­kis, et koo­li õuea­la idee­kon­kurss oli jät­kuks 2014. aas­tal väl­jaan­tud raa­ma­tu­le „Keh­ra spor­di lu­gu“. Ku­na raa­mat osu­tus edu­kaks – oli pal­ju toe­ta­jaid ja spon­so­reid, müük läks häs­ti – ot­sus­ta­ti sel­le väl­jaand­mi­sest üle­jää­nud osa ko­gu­kon­na­le ta­ga­si an­da: „Kõik, kes toe­ta­sid spor­di­raa­ma­tu väl­jaand­mist, toe­ta­sid te­ge­li­kult ka koo­liõue pro­jek­ti. Ni­me­ta­me se­da koo­li­hoo­vi pro­jek­tiks, kuid te­ge­li­kult on see seo­tud nii koo­li kui ko­gu üle­jää­nud ko­gu­kon­na­ga, sest Keh­ras po­le lin­na­le omast kes­kust, ku­hu saaks rah­vas kok­ku tul­la.“

Aas­ta noor­soo­töö te­gu – MI­KAEL PAR­MA­NI al­ga­tu­sel jõu­lin­na­ku ra­ja­mi­ne
Tiit­li­le aas­ta noor­soo­töö te­gu esi­ta­ti Tuu­li­ki Roht­la eest­võt­tel toi­mu­nud Ani­ja val­la õpi­las­ma­lev, Mi­kael Par­ma­ni al­ga­tu­sel jõu­lin­na­ku ra­ja­mi­ne Keh­ras­se ning ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja tree­ner Pi­ret Ur­met. Au­hind aas­ta noor­soo­töö teo eest an­ti Mi­kael Par­ma­ni­le, kel­le ve­da­mi­sel ha­ka­ti kaks aas­tat ta­ga­si pai­gal­da­ma Keh­ra ko­gu­du­se kõr­va­le esi­me­si va­baõ­hu tree­ni­mis­va­hen­deid. Suu­rem tõu­ge saa­di Ani­ja Lü­li­ti­ga, mil­le ajal li­gi 30 noort ehi­ta­sid jõu­lin­na­kus­se uu­si ja täius­ta­sid va­nu tree­ning­e­le­men­te ning pa­nid püs­ti ka­tu­sea­lu­se puh­kea­la.
„Mi­kael Par­ma­ni unis­tus on luua Ani­ja val­da ekst­reem­spor­di har­ras­ta­ja­te­le või­ma­lu­sed, mis took­sid siia rah­vast ko­gu Ees­tist. Nüüd on tal küp­se­mas uus idee – luua mõ­ne aas­ta pä­rast, kui Keh­ras­se ehi­ta­tak­se uus kat­la­ma­ja, prae­gu­ses­se kat­la­maj­ja ska­te­park,“ oli te­ma esi­ta­ja põh­jen­dus­kir­jas.
Pä­rast lau­reaa­di väl­ja­kuu­lu­ta­mist läks Mi­kael Par­man la­va­le ja te­gi ta­gur­pi­di sal­to.
„Suur ai­täh kõi­gi­le, kes meid toe­ta­sid ja ai­ta­sid! See on al­les al­gus, sel ke­va­del pa­ne­me täie hoo­ga eda­si. Nii et kõik on oo­da­tud va­baõ­hu­lin­na­kus­se – kas ap­pi, tren­ni te­ge­ma või nii­sa­ma ilu­sat koh­ta vaa­ta­ma,“ sõ­nas ta.

Aas­ta te­gu – ANI­JA LÜ­LI­TI
Tiit­li­le Ani­ja val­la aas­ta te­gu kan­di­dee­ri­sid Ani­ja Lü­li­ti, Val­do Söö­di eest­ve­da­mi­sel palk­ma­ja ehi­ta­mi­ne Ala­ve­re las­teaiaõue ning Ho­ri­zo­ni al­ga­tu­sel par­gi ra­ja­mi­ne Keh­ra va­nas­se asu­las­se. Val­la aas­ta te­gu 2016 on Ani­ja Lü­li­ti – Kai­sa Tam­ki­vi, Kai­ti Kar­tu­so­vi ja Li­lian Nõl­va­ku al­ga­tu­sel toi­mu­nud üle­val­la­li­ne te­gut­se­mis­päev.
Esi­ta­ja kir­ju­tas: „2016. aas­tal loo­di Ani­ja val­las uni­kaal­ne ko­gu­kon­na ja oma­va­lit­su­se koos­töö mu­del, mis ai­tas ko­ha­li­ku elu heaks mi­da­gi ini­mes­tel en­dil et­te võt­ta ja saa­vu­ta­da 12 tun­ni jook­sul reaal­sed tu­le­mu­sed. Ani­ja Lü­li­ti ühen­das ko­ha­li­ke ini­mes­te head ideed ja oma­va­lit­su­se nõu ning toe­tu­se. Li­gi 300 osa­le­ja üheaeg­ne käi­vi­ta­mi­ne ta­gas edue­la­mu­se. Ehi­ta­ti uu­si puh­kea­la­sid, män­gu­väl­ja­kuid, jõu­lin­nak, vii­di lä­bi aju­rün­na­kuid. Ani­ja Lü­li­ti for­maa­di väl­ja­töö­ta­mi­ne aren­das ka Ees­ti ko­da­ni­kuü­his­kon­da, sest töö­ta­ti väl­ja uus ko­gu­kon­na ja oma­va­lit­su­se koos­töö prak­ti­ka, mi­da on plaa­nis tut­vus­ta­da Ees­ti teis­te­le oma­va­lit­sus­te­le.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­ki­ri
Järgmine artikkelAni­ja vald noor­te­kes­kus­te ühen­du­se liik­meks