Keh­ra sot­siaa­le­la­mu juu­lis re­mon­ti

1270

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le Keh­ra sot­siaa­le­la­mu re­no­vee­ri­mi­seks te­gi pak­ku­mi­se 6 et­te­võ­tet, edu­kaks tun­nis­ta­ti OÜ An­ka´s Ehi­tu­se Grupp, kel­le pak­ku­mi­ne oli 122 996 eu­rot. EAS eral­das Keh­ras Ko­se maan­tee 22 asu­va sot­siaal­ela­mu re­no­vee­ri­mi­seks re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te prog­ram­mist 80 000 eu­rot, tä­na­vu­ses val­laee­l­ar­ves on töö­de omao­sa­lu­seks ka­van­da­tud 48 000 eu­rot. Kor­da te­hak­se ühi­se­la­mu­tüü­pi hoo­ne tei­ne kor­rus – ehi­ta­tak­se 14 tu­ba, neist 3 vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­val­mi­du­se­ga pe­re­toad. Li­saks kaks ühis­köö­ki, kum­mas­se­gi tii­ba üks WC­de ja pe­su­ruu­mi­de komp­leks, tua­le­tip­lokk te­hak­se ka esi­me­se­le kor­ru­se­le. Ehi­tus­tööd al­ga­vad juu­lis, kes­ta­vad ok­toob­ri lõ­pu­ni. Ma­ja tei­se kor­ru­se 7 ela­nik­ku pai­gu­ta­tak­se sel­leks ajaks asen­dus­pin­da­de­le.

Eelmine artikkelSõnumitooja 7. juunil
Järgmine artikkelRiik toe­tab La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi ra­ja­mist