Keh­ra lin­na põl­lu­le tu­le­vad kor­ter- ja ri­da­ma­jad

975

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le­ga ka­van­da­tak­se Keh­ra lin­na 5 kor­ter- ja 4 ri­da­ma­ja.

De­tailp­la­nee­rin­gu­ga on haa­ra­tud Keh­ra lin­nas li­gi­kau­du 10 hek­ta­ri suu­ru­ne ala, mil­lest 6,1 hek­ta­rit on la­ge põl­lu­maa Põh­ja ja Sa­lo tä­na­va va­he­l. De­tailp­la­nee­ring hõl­mab ka Põr­gu­põh­jas kesk­lin­na­pool­ses osas Põh­ja tä­na­va ja raud­tee­va­he­list ala. Raud­teeäär­ne maaük­sus kuu­lub val­la­le, üle­jää­nud ala on re­for­mi­ma­ta rii­gi­maa. Val­la üldp­la­nee­rin­gus jär­gi on sel­le sih­t­ots­tar­ve äri- ja bü­roo­hoo­ne­maa, de­tailp­la­nee­rin­gu­ga soo­vi­tak­se muu­ta ela­mu- ja hal­jas­a­la­maaks.

Põh­ja tä­na­vast lõu­na­pool­se maa-ala­le on ka­van­da­tud 10 krun­ti, neist viie­le kor­ter- ja nel­ja­le ri­dae­la­mud, üks krunt jääb hal­ja­sa­laks. Ku­ni 3 kor­ru­se­li­sed kor­ter­ma­jad on pla­nee­ri­tud Põh­ja tä­na­va äär­de, 4 ka­he­kord­set ri­dae­la­mut Sa­lo tä­na­va äär­de. Kor­ter- ja ri­da­ela­mu­te kes­ke­le jääb ühis­kond­lik maa, ku­hu saab ra­ja­da puh­kea­la­sid, män­gu­väl­ja­kuid, hal­ja­sa­la­sid. Park­lad on pla­nee­ri­tud ma­ja­de tä­na­va­pool­se­tes­se kül­ge­des­se ja ma­ja­de va­he­le – si­seõued on ka­van­da­tud au­to­va­baks. Pla­nee­ri­jad OÜst Klo­toid leid­sid, et ko­gu ala la­hen­dus peaks moo­dus­ta­ma üht­se ter­vi­ku, see­tõt­tu tu­leks kor­ter- ja ri­dae­la­mu­te ar­hi­tek­tuur­ne la­hen­dus te­ha ühel ar­hi­tek­til või ar­hi­tek­ti­de gru­pil.

Põh­ja tä­na­va ää­res val­la­le kuu­lu­va­le maa­tü­ki­le näeb pla­nee­ring et­te ühe era­mu, ühe äri- või toot­mis­maa ja ühe hal­ja­sa­la krun­di. Ela­muk­runt on Põr­gu­põh­ja pool, äri­hoo­ne või kesk­kon­na­sõb­ra­lik ja mü­ra­va­ba toot­mis­hoo­ne ka­van­da­ti lin­na­kes­ku­se poo­le.

Val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu sõ­nul ko­ha­li­kelt ini­mes­telt de­tailp­la­nee­rin­gu koh­ta ava­li­kus­ta­mi­se ajal vas­tu­väi­teid ega et­te­pa­ne­kuid ei tul­nud.

„Ini­mes­tel on ai­nult üks kü­si­mus, mil­lal saa­vad kor­te­rid val­mis – nad ta­ha­vad os­ta,“ üt­les ta.

Ar­hi­tekt sel­gi­tas, et pä­rast pla­nee­rin­gu keh­tes­ta­mist – sel­le­ni jõu­tak­se pa­ri­mal ju­hul aas­ta lõ­puks – tu­leb taot­le­da maa mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se: „Kas saa­me, on eral­di lä­bi­rää­ki­mis­te tee­ma, prae­gu on riik maa­de mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se and­mi­se pea­ta­nud. Ole­me maa-ame­ti­ga pi­de­valt ol­nud kon­tak­tis, nad on meie pla­nee­rin­gust tead­li­kud. Meil on maa taot­le­mi­seks tu­ge­vad ar­gu­men­did – Keh­ras on suur puu­dus kaa­saeg­se­test kor­te­ri­test.“

Kui maa saa­dak­se mu­nit­si­paa­lo­man­disse, kor­ral­da­tak­se kon­kurss aren­da­ja leid­mi­seks. Kui Keh­ras ela­mua­ren­da­mi­seks mõel­dud maad Ani­ja val­la­le ei an­ta, peab riik kor­ral­da­ma sel­le müü­mi­se vas­ta­valt de­tailp­la­nee­rin­gu­le – sin­na saab ra­ja­da vaid kor­ter- ja ri­dae­la­muid.

Teest raud­tee pool on era­ma­jak­run­did, mis kuu­lu­vad val­la­le, saab müü­ki pan­na pä­rast pla­nee­rin­gu keh­tes­ta­mist.