Keh­ra las­teaia di­rek­tor lah­kub

1233

Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia di­rek­tor Nel­li Res­tov lah­kub 7. juu­lil ame­tist. „Lõ­pe­ta­si­me le­pin­gu pool­te kok­ku­lep­pel. Ta on las­teae­da ne­li aas­tat tub­lis­ti juh­ti­nud, ma­ja on saa­nud uue kuue, kuid nüüd on va­ja te­ha vä­ga tu­ge­vat mees­kon­na­tööd, ju­hilt eel­dab see kom­mu­ni­kat­sioo­ni­os­kust,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam. Nel­li Res­tov mär­kis, et te­ma suur ees­märk on täi­de­tud, las­teaed on kor­ra­li­kult re­mon­di­tud, seal on kaa­saeg­sed tin­gi­mu­sed: „Eel­mi­ne aas­ta oli re­mon­di tõt­tu mei­le kõi­gi­le pin­ge­li­ne. Nüüd on ma­ja kor­ras, enam ei pea nii pal­ju ener­giat ku­lu­ta­ma ma­jan­dus­as­ja­de­le. Vaid män­gu­väl­ja­kut on veel va­ja, kuid mi­nul on aeg eda­si lii­ku­da.“ Ku­na Le­pat­rii­nul po­le prae­gu ka õp­pea­la­ju­ha­ta­jat, pan­nak­se en­ne uu­te töö­ta­ja­te leid­mist ame­tis­se di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja, tõe­näo­li­selt abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja.

Eelmine artikkelJAAK TUR­RO esi­koht ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­ni­de võist­lus­tel
Järgmine artikkelVal­lad saa­vad Ala­ve­re ja Kol­ga las­teaia re­konst­ruee­ri­mi­seks toe­tust