Keh­ra koo­lis oli Sil­vi Vrai­di nä­dal

736

Ap­ril­li vii­ma­sel nä­da­lal tä­his­ta­ti Keh­ra gümnaasiumis vi­list­la­se Sil­vi Vrai­di nä­da­lat. „28. ap­ril­lil on Sil­vi Vrai­di sün­niaas­ta­päev. Ta oli vä­ga hu­vi­tav laul­ja, kuid noo­re­mad õpi­la­sed ei pruu­gi te­da tea­da ega seos­ta oma koo­li­ga. Püüd­si­me ju­ba eel­mi­sel aas­tal ha­ka­ta te­da koo­lis vei­di tut­vus­ta­ma,“ rää­kis õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ka­ja Sa­ra­puu. Sil­vi Vrai­di nä­da­la raa­mes näi­da­ti koo­lis te­ma­ga seo­tud slai­de ja tut­vus­ta­ti lau­le, oli kont­sert „Tant­sib kla­ve­ril“, kus esi­nes kla­ve­ri­dou Fa­riš­ta­mo El­ler ja Me­ri­ke Poom. Ree­del, 27. ap­ril­lil oli koo­li au­las G.Ot­sa ni­me­li­se Tal­lin­na muu­si­ka­koo­li õpi­las­te kont­sert Sil­vi Vrai­di lau­lu­dest. Kont­ser­ti käis kuu­la­mas ka laul­ja õde. „Mi­nu soov on, et Sil­vi Vrai­di sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sest saaks Keh­ra koo­lis tra­dit­sioon,“ sõ­nas Ka­ja Sa­ra­puu.