Keh­ra jäät­me­jaa­ma hin­nad on Ani­ja val­la ela­ni­ke­le sood­sa­mad

1813
Kehra jäätmejaam.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil tut­vus­tas OÜ Vel­ko AV juht ERIK JÜ­RIÖÖ Keh­ras ava­ta­va jäät­me­jaa­ma hin­na­kir­ja.

Val­la osaü­hin­gu Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö üt­les, et Keh­ra jäät­me­jaam, mil­le ehi­tus lõp­pes ok­toob­ris, on ava­mi­seks peaae­gu val­mis – kon­tei­ne­rid on ko­hal, töö­ta­jad lä­bi­nud koo­li­tu­se. Kuid jäät­me­jaa­ma ei saa ava­da en­ne, kui kesk­kon­naa­met on väl­jas­ta­nud Vel­ko AV­le jäät­me­loa.

„Kesk­mi­selt me­net­le­tak­se jäät­me­lu­ba kolm kuud, meil on koos ka­he muu­da­tu­se­ga ku­lu­nud um­bes kaks-kolm kuud. Loo­da­me, et saa­me jäät­me­loa veel sel­lel aas­tal. Oht­li­ke jäät­me­te lit­sent­si meil ka po­le, ole­me taot­lu­se sis­se an­dud, kuid tõe­näo­li­selt jäät­me­sea­dus uue aas­ta al­gu­ses muu­tub ja oht­li­ke jäät­me­te lit­sent­si enam va­ja ei ole, pii­sab teh­ni­li­sest või­me­ku­sest ja koo­li­ta­tud per­so­na­list. See­tõt­tu on kesk­kon­na-a­met jät­nud sel­le mee­le­ga oo­te­le,“ rää­kis Erik Jü­riöö.

Ta tut­vus­tas vo­li­ko­gu­le Vel­kos väl­ja­töö­ta­tud jäät­me­veo hin­na­kir­ja. Kõi­ge sood­sa­mad on hin­nad Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke­le, eral­di hin­nad on teis­te oma­va­lit­sus­te ko­da­ni­ke­le ning et­te­võ­te­te­le.

Osa jäät­me­lii­ke on jäät­me­jaam ko­hus­ta­tud vas­tu võt­ma ta­su­ta. Keh­ra jäät­me­jaam hak­kab ta­su­ta vas­tu võt­ma plas­ti­jäät­meid, oht­lik­ke pa­ken­deid, pes­tit­sii­de, elav­hõ­be­dat, vär­ve, lak­ke, pa­ken­deid, pa­be­rit ja kar­ton­gi, bio­la­gu­ne­vaid köö­gi- ja söök­la­jäät­meid, tööt­le­ma­ta pui­tu, komp­lekt­seid elekt­roo­ni­ka­ro­mu­sid, näi­teks kül­mi­kuid, pe­su­ma­si­naid, elekt­rip­lii­te, te­le­reid ja raa­dioid.

Va­nu reh­ve saa­vad kõik erai­si­kud ära an­da ta­su­ta. Et­te­võ­te­telt võe­tak­se kor­ra­ga vas­tu ku­ni 8 reh­vi ning sel­le eest tu­leb ta­su­da 36 eu­rot.

Sor­tee­ri­tud ehi­tus- ja lam­mu­tus­jäät­meid – be­too­ni, tel­li­seid, plaa­te, ke­raa­mi­ka­too­teid – võe­tak­se Ani­ja val­la ko­da­ni­kelt vas­tu ta­su­ta, teis­te­le erai­si­ku­te­le ning et­te­võ­te­te­le mak­sab 98 eu­rot kuup­mee­ter.

Suur­jäät­me­te, lehtk­laa­si ja teks­tii­li äraand­mi­ne hak­kab oma val­la ela­ni­ke­le maks­ma 7,50, teis­tel erai­si­ku­tel ning et­te­võ­te­tel tu­leb suur­jäät­me­te ja lehtk­laa­si äraand­mi­se eest ta­su­da 22,50 ning teks­tii­li äraand­mi­se eest 40 eu­rot kuup­mee­ter. Sor­tee­ri­ma­ta ehi­tus­jäät­meid ning aia- ja par­gi­jäät­meid hak­kab jäät­me­jaam vas­tu võt­ma oma ela­ni­kelt hin­na­ga 15 eu­rot kuup­mee­ter, teis­telt erai­si­ku­telt ja et­te­võ­te­telt hin­na­ga 45 eu­rot kuup­mee­ter. Eter­nii­di ära and­mi­ne mak­sab Ani­ja val­la ela­ni­ke­le 22,50, teis­te­le 132 eu­rot kuup­mee­ter.

Erik Jü­riöö sel­gi­tu­sel on hin­na­ki­ri väl­ja töö­ta­tud põ­hi­mõt­te­ga, et oma val­la ko­da­ni­kud ka­ta­vad too­dud jäät­me­te äraand­mi­se ja uti­li­see­ri­mi­se­ga seo­tud ku­lu­dest kol­man­di­ku ning kaks kol­man­dik­ku ka­tab oma­va­lit­sus. Teis­te oma­va­lit­sus­te ela­ni­kud ning et­te­võt­ted mak­sa­vad kin­ni kõik nen­de jäät­me­te­ga seo­tud ku­lud ala­tes vas­tu­võt­mi­sest ku­ni uti­li­see­ri­mi­se­ni.
„Prae­gu­ne hin­na­ki­ri ja te­ge­vus­ka­va on na­tu­ke just­kui õun­te pealt en­nus­ta­mi­ne, ku­na ei tea, kes, mi­da ja kui pal­ju hak­kab mei­le too­ma. Võr­rel­des ümb­rus­kon­na jäät­me­jaa­ma­de­ga on meie hin­nad pi­gem oda­va­ma­pool­sed,“ mär­kis ta.

Ku­na et­te­võ­te­te­le mak­sab jäät­me­te äraand­mi­ne roh­kem kui erai­si­ku­te­le, on Vel­ko AV ju­hi sõ­nul oht, et et­te­võt­ted hak­ka­vad jäät­me­jaa­ma jäät­meid vii­ma erai­si­ku­te­na. Sel­le en­ne­ta­mi­seks plaa­nib Vel­ko AV pan­na erai­si­ku­telt vas­tu­võe­ta­va­te­le ta­su­lis­te­le jäät­me­te­le ma­hu­pii­ran­gu – ühelt ini­me­selt ha­ka­tak­se töö­päe­val vas­tu võt­ma ku­ni 1 kuup­mee­ter jäät­meid. Erik Jü­riöö kin­ni­tas – kui jäät­meid tuuak­se kor­ra­ga kä­ru­täis, kus on neid näi­teks 1,2 kuup­meet­rit, siis läh­tu­tak­se mõist­lik­ku­se print­sii­bist ning võe­tak­se vas­tu ik­ka­gi kõik, mit­te ei saa­de­ta too­jat väi­ke­se ko­gu­se­ga ta­ga­si ja pa­lu­tak­se see tuua järg­mi­sel kor­ral.

Koos jäät­me­loa­ga taot­leb Vel­ko AV ka jäät­me­veo lu­ba, et pak­ku­da Ani­ja val­la pii­res jäät­me­veo­tee­nust. Ka sel­le koh­ta on väl­ja töö­ta­nud hin­na­ki­ri. Jäät­me­te ära­ve­du Keh­ra lin­nast hak­kab maks­ma 15 eu­rot, li­san­dub uti­li­see­ri­mis­ta­su, väl­jas­pool Keh­rat 25 eu­rot pluss uti­li­see­ri­mis­ta­su. Keh­ras ha­ka­tak­se pak­ku­ma ka elekt­roo­ni­ka­ro­mu­de ära­ve­du. Suu­re ol­mee­lekt­roo­ni­ka – külm­kap­pi­de, pe­su­ma­si­na­te, suu­re­ma­te te­le­ri­te – ära­ve­du mak­sab 15 eu­rot, väik­se­ma elekt­roo­ni­ka­ro­mu, näi­teks mik­ro­lai­neah­ju­de, ära­ve­du 7,50 eu­rot. Väl­jas­pool Keh­rat elekt­roo­ni­ka­ro­mu­de ära­veo­tee­nust Vel­ko AV esial­gu pak­ku­ma ei hak­ka.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­lis al­gab uuest aas­tast mad­ru­seõ­pe
Järgmine artikkelNoor­te­kon­ve­rents La­he Koo­li­päev