Kaug­töö või­ma­lik­kus sõl­tub mõt­te­vii­sist, juh­ti­mi­sest ja usal­du­sest

2074
ai­ja Tee­mä­gi,  Eli­sa per­so­na­li­juht
Kai­ja Tee­mä­gi,
Eli­sa per­so­na­li­juht

Muu­tu­va­te töö­kor­ral­dus­vii­si­de tu­le­mu­se­na on ai­na le­vi­num, et osa tööa­jast vee­de­tak­se kon­to­rist väl­jas ehk te­hak­se kaug­tööd. Mi­da kaug­töö­ta­mi­ne et­te­võt­ja ja töö­ta­ja jaoks te­ge­li­kult tä­hen­dab ning kui­das see en­da ka­suks töö­le pan­na?
Ühe enam oo­da­tak­se tööand­jalt tööa­ja- ja ko­ha­paind­lik­kust ehk tei­si­sõ­nu või­ma­lust töö­ta­da igal pool, näi­teks ko­dust, su­vi­last, koh­vi­kust jne. See pa­neb et­te­võt­ted kü­si­mu­se et­te, kui­das tööd kor­ral­da­da, kuid se­da ei ta­su lii­ga kee­ru­li­seks mõel­da. Kaug­töö ra­ken­da­mi­se pu­hul on kü­si­mus en­ne­kõi­ke mõt­te­vii­sis, juh­tu­mis­kul­tuu­ris ja usal­du­ses. Kon­to­ri­töö­ta­ja­te pu­hul on olu­li­ne töö tu­le­mus ja pa­nus et­te­võt­te aren­gus­se, mit­te kon­to­ris is­tu­tud tun­di­de arv.
Kaug­töö pa­neb tööand­ja ja -võt­ja usal­dus­suh­te proo­vi­le. See an­nab küll va­ba­du­se ame­ti­ko­hus­tu­si täi­ta en­da jaoks va­li­tud ko­has, aga sa­mas seab töö­ta­ja­le suu­re­mad oo­tu­sed ja vas­tu­tu­se ju­hi sil­mis ning õpe­tab ene­se­dist­sip­lii­ni. Sel­li­ne tööp­rot­sess on hea in­di­kaa­tor, kui­das töö­su­he toi­mib. Tu­leks sil­mas pi­da­da, et kõi­gi­le kind­las­ti kaug­töö ei so­bi ja pal­jud se­da proo­vi­da ei soo­vi­gi.
Kaug­töö on kind­la kok­ku­le­pe­te alu­sel ja ees­mär­gi ni­mel töö­ta­mi­se viis. En­ne kaug­töö ra­ken­da­mist et­te­võt­tes tu­leb ju­hil pai­ka pan­na ees­märgid, mis pea­vad ole­ma kõi­gi­le ühe­selt mõis­te­ta­vad. Olu­li­ne on ka mõ­le­mal poo­lel aru saa­da, mis ajaks mi­da­gi teh­tud peab ole­ma.
Li­saks on va­ja ühi­seid reeg­leid, mil­le alu­sel väl­jas­pool kon­to­rit töö­ta­tak­se. Näi­teks võib kok­ku lep­pi­da, et te­hak­se kaug­tööd tei­si­päe­vast nel­ja­päe­va­ni. Kui kõik toi­mib, saab ju­hi­seid ju­ba käi­gult ko­hen­da­da ning reeg­li­te­ga paind­li­ku­maks muu­tu­da. As­ja­lik la­hen­dus on ka kaug­töö kok­ku­lep­pe kirjalik sõl­mi­mi­ne, et ko­du­kon­tor ka te­ge­li­kult tä­hen­daks töö­te­ge­mist.
Mit­med uu­rin­gud on näi­da­nud, et töö­ta­jad on et­te­võt­tes ra­hu­lo­le­va­mad, kui neil on või­ma­lik oma tööae­ga ja -koh­ta va­ja­du­sel va­li­da. Sa­ge­li ai­tab paar töö­ko­halt ee­mal vii­bi­tud päe­va tõs­ta ini­me­se pro­duk­tiiv­sust ja ra­hul­o­lu ning soo­dus­ta­da loo­vust.
Kaug­töö su­ju­mi­seks on va­ja häid teh­ni­li­si la­hen­du­si. Il­ma häs­ti toi­mi­va in­ter­ne­tiü­hen­du­se­ta võib töö ku­ju­ne­da vae­va­li­seks ja te­ki­ta­da pal­ju tõr­keid ning see­lä­bi ne­ga­tiiv­set emot­sioo­ni. Hea al­ter­na­tiiv Wi-Fi-le on mo­biil­ne in­ter­net ar­vu­tis, mis lu­bab töö­ta­da kus iga­nes ning vä­lis­tab ka eba­tur­va­lis­te võr­guü­hen­dus­te ka­su­ta­mis­va­ja­du­se. Sa­mu­ti tu­leks lä­bi mõel­da, kas töö­ta­ja pää­seb li­gi tööks va­ja­li­ke­le fai­li­de­le ja prog­ram­mi­de­le, töö­ko­ha si­se­võr­gu­le jne.
Kaug­töö ei ole tü­hi ree­de ka­lend­ris ega kok­ku­su­ru­tud töö­nä­dal. Kon­to­rist väl­jas­pool töö­ta­mi­ne ei tä­hen­da va­ba päe­va. Juht peab suut­ma oma al­lu­va­te te­ge­vust ees­mär­gis­ta­da nii, et see oleks kas aja­li­selt või te­ge­vus­te alu­sel mõõ­de­tav. Olu­li­ne on ka teis­te töö­ta­ja­te tea­vi­ta­mi­ne – kaug­tööl ole­mi­sest tu­leks tea­da an­da oma kol­lee­gi­de­le ning va­ja­du­sel koh­tu­mi­si näi­teks Sky­pe’i või te­le­fo­ni teel te­ha.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja või­tis Ma ja Sa
Järgmine artikkelPiir­kon­na­po­lit­sei­ni­kel kao­vad vas­tu­võ­tua­jad