Ani­ja val­la­va­lit­sus Rap­la­maal

200
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad käi­sid 3.-4. sep­temb­ril Rap­la­maal. Tut­vu­ti Mär­ja­maa val­la­va­lit­su­se ning Ki­vi-Vi­ga­la osa­val­la töö­ga, kü­las­ta­ti Rap­la­maa muu­seu­me ja mõi­said. Val­la­va­nem Rii­vo Noo­re sõ­nul soo­vi­ti nä­ha, kui­das ela­vad seal­sed oma­va­lit­su­sed ja tu­ris­miet­te­võt­jad: „Oli pä­ris pal­ju koh­tu­mi­si, sai­me vä­ga pal­ju mõt­teid va­he­ta­da. Mär­ja­maa uues spor­di­komp­lek­sis nä­gi­me, et sin­na on pla­nee­ri­tud 50 ma­ju­tus­koh­ta. See on la­he ja uue lä­he­ne­mi­se­ga idee, miks mit­te ka Keh­ras nii te­ha.“