Kau­ban­du­set­te­võt­ted kut­su­vad noo­ri töö­le

419
NELE PEIL

Ne­le Peil,
Ees­ti Kaup­mees­te Lii­du te­gev­juht

Kumb meil siis on, töö­kä­te puu­dus või töö­jõu­puu­dus, või­me kü­si­da vii­mas­te nä­da­la­te aru­te­lu­de põh­jal. Kau­ban­dus­sek­to­ris on iga­ta­hes ini­me­si kõ­vas­ti puu­du, mis teeb sel­lest just noor­te jaoks suu­re­pä­ra­se hüp­pe­laua eda­si­seks kar­jää­riks.

Näi­teid ei tu­le kau­gelt ot­si­da. Stock­man­ni tä­na­ne fi­nants- ja IT aren­du­se juht alus­tas 15 aas­tat ta­ga­si sa­mas kaup­lu­ses klien­di­tee­nin­da­ja­na. Circ­le K klien­di­tee­nin­du­se juht tu­li 25 aas­tat ta­ga­si töö­le ben­sii­ni­jaa­ma. Suur osa kaup­lus­te ju­ha­ta­ja­test on alus­ta­nud müü­ja või kas­sa­pi­da­ja­na ja se­da vaid mõ­ni aas­ta ta­ga­si.

Kau­ban­du­ses on su­ve­tööd enam kui tu­han­de­le noo­re­le. Noo­red ta­ha­vad töö­ta­da, tas­ku­ra­ha tee­ni­da ning, mis pea­mi­ne, ko­ge­mu­si oman­da­da. Õpi­las­ma­le­va ko­had saa­vad igal aas­tal täis loe­tud tun­di­de­ga. Jul­gus­tan noo­ri pöör­du­ma ko­du­lä­he­das­tes­se kau­ban­dus­et­te­võ­te­tes­se ja uu­ri­ma, mil­li­seid või­ma­lu­si su­vel töö­ta­mi­seks pa­ku­tak­se.

Suu­rim arv va­bu koh­ti on su­ve­tööks toi­du­kau­ban­du­ses, suur­tes jae­ket­ti­des. Ka R-Kiosk, Circ­le K ja tei­sed mu­ga­vus­poed-tank­lad võ­ta­vad su­vel suu­re hul­ga noo­ri töö­le. Rõi­va-, bü­roo­kau­pa­de- ja ehi­tus­kau­ban­du­ses, kus töö­ta­jaid vä­hem, on ka va­bu ame­ti­koh­ti su­ve­töö­lis­te­le vä­hem, ent va­ja­dus abi­kä­te jä­re­le on ka seal.

Mi­da noo­red kau­ban­du­ses te­ha saa­vad? Su­ve­töö­de­na pa­ku­tak­se eel­kõi­ge kau­pa­de väl­ja­pa­ne­mist riiu­li­tes­se, klien­di­tee­nin­dust ja tööd laos. Väik­se­ma­tes kaup­lus­tes ja tank­la­tes saab te­ha vä­ga eri­ne­vaid töid, sest igaüks on ühe­me­heor­kes­ter, kui mees­kond on pi­si­ke. Al­ko­ho­li või tu­ba­kat müü­va­tes kaup­lus­tes saa­vad kas­sas tööd vaid täi­sea­li­sed. Mu­jal oo­da­tak­se noo­ri ju­ba 15-16aas­ta­selt.

Kau­ban­du­ses töö­ta­mi­se pluss on ka paind­lik töö­kor­ral­dus ja graa­fi­kud – lem­mik­fes­ti­va­li­le ei pea töö pä­rast mi­ne­ma­ta jät­ma, sest töö­päe­vad ei ole ühek­sast viie­ni. Pal­ju­de­le noor­te­le meel­dib te­ha paar kor­da nä­da­las pik­ki va­he­tu­si ja saa­da siis mi­tu va­ba päe­va jär­jest. Tei­ne ta­hab töö­ta­da paar tun­di ja hom­mi­ku­ti. Eri­ne­vad va­rian­did on või­ma­li­kud.

Mi­da saab su­ve­töö pak­ku­mi­sest kaup­mees? Lü­hia­ja­li­selt on iga su­ve­töö­ta­ja mõ­te asen­da­da puh­ka­vat ta­va­töö­ta­jat. Aga pi­kaa­ja­li­selt on ala­ti loo­tus, et noo­re­le or­ga­ni­sat­sioon meel­dib ja ta soo­vib koo­li kõr­valt tööd osa-aja­ga jät­ka­ta ka sü­gi­se saa­bu­des. Kui so­bi­vus on vas­tas­ti­ku­ne, järg­neb sel­le­le sa­ge­li or­ga­ni­sat­sioo­nisi­se­ne kar­jäär. Või vä­he­malt või­ma­lus veel paar järg­ne­vat su­ve sa­mas kaup­lu­ses tööl käia, mis sääs­tab kaup­meest uu­te ini­mes­te õpe­ta­mi­sest.

Kau­ban­du­set­te­võ­te­te ko­ge­mus näi­tab, et noo­red tee­vad tööd hea mee­le­ga. Meie sek­to­ri tööand­jad pöö­ra­vad noor­te­le töö­ta­ja­te­le ai­na enam tä­he­le­pa­nu, või­mal­da­des paind­lik­ke töög­raa­fi­kuid ja väl­jaõ­pet. Ühest su­vi­sest tööot­sast võib saa­da to­re­da ko­ge­mu­se ja uue ar­vu­ti või jalg­rat­ta ra­ha, kuid võib al­gu­se saa­da ka ra­hul­dust pak­kuv kar­jäär.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kool on Har­ju­maa pa­rim murd­maa­tea­te­jook­sus
Järgmine artikkelPäästesündmused ja väärteod Anija ja Kuusalu vallas