Kas tead, kui­das ohu­tult lõ­ket te­ha või gril­lida?

352
TAIVO LEPPIK.

TAI­VO LEP­PIK,
Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­lik

Il­mad lä­he­vad jär­jest ilu­sa­maks ja mee­li­ta­vad ini­me­si õue. Ees oo­ta­vad esi­me­sed gril­li­mi­sed ja lõk­ked. Sa­mu­ti on ko­he al­ga­mas su­vi­ne koo­li­va­heaeg, mis­tõt­tu ei pea lap­sed enam dis­tant­sõp­pe kor­ras ko­dus ar­vu­ti­te ta­ga õp­pi­ma, vaid nad saa­vad roh­kem va­ba ae­ga õues vee­ta ja värs­ket õh­ku nau­ti­da.

Lõk­ke te­ge­mi­sel tu­leb hal­ve­ma ära hoid­mi­seks ar­ves­ta­da järg­mis­te ohu­tus­nõue­te­ga.
Va­li­da tu­leb so­bi­lik ilm – kui tuu­le kii­rus on üle 5,4 m/s, siis lõ­ket te­ha ei to­hi. Suu­re tuu­le­ga on oht, et lõk­kest len­du­vad sä­de­med jõua­vad kau­ge­le, näi­teks kui­va­le põl­lu­le või rääs­tas­se ja süü­ta­vad tu­le­kah­ju.

Soo­vi­tus­lik on mit­te te­ha lõ­ket, kui tuul pu­hub sä­de­meid hoo­ne­te või met­sa poo­le.
Va­li so­biv lõk­kea­se. See peab väik­se lõk­ke (lä­bi­mõõt al­la 1m) kor­ral asu­ma hoo­ne­test vä­he­malt 8 meet­ri kau­gu­sel ja suu­re lõk­ke kor­ral hoo­ne­test vä­he­malt 15 ja met­sast vä­he­malt 20 meet­ri kau­gu­sel.

Veen­du, et Sul on käeu­la­tu­ses ole­mas tu­le­kus­tu­tus­va­hen­did, näi­teks äm­ber vett või lii­va.
Kui oled lõk­ke süü­ta­nud ja sel­le ilu ju­ba üks­ja­gu nau­ti­nud, siis ära la­se tek­ki­da kiu­sa­tu­sel se­da jä­re­le­val­ve­ta jät­ta. Kui enam lõ­ket vaa­da­ta ei jak­sa, siis kus­tu­ta see.

Gril­li­mi­sel tu­leb sil­mas pi­da­da, et eri­ grill­sead­me­te­le keh­ti­vad eri­ne­vad ohu­tus­nõu­ded.
Tu­leo­hu­tu­se mõt­tes on tur­va­li­sem va­lik gaa­si- või elekt­rig­rill, mi­da saab toot­ja­pool­se loa kor­ral ka­su­ta­da ka ter­ras­sil või rõ­dul.

Grill­sead­med, mil­les ka­su­ta­tak­se tah­ket küt­teal­li­kat, on oht­li­ku­mad, ku­na nen­de pu­hul on või­ma­lus, et eral­du­vad sä­de­med.

Ole­ne­ma­ta grill­sead­me tüü­bist on ala­ti mõist­lik käe­pä­rast hoi­da tu­le­kus­tu­tus­va­hen­did ja pä­rast gril­li­mi­se lõ­pe­ta­mist las­ta sead­mel täie­li­kult jah­tu­da, en­ne kui kok­ku pa­ki­te.

Eral­di mai­ni­mist vää­rib ku­lu­ põ­le­ta­mi­ne, mis saab sa­ge­li al­gu­se ohu­tus­nõue­te­le mit­te­vas­ta­va­test või jä­re­le­val­ve­ta jäe­tud lõ­ke­test. Ku­lu­ põ­le­ta­mi­ne on Ees­tis aas­ta­ring­selt kee­la­tud! Kui sa­tu­te loo­du­ses lii­ku­des pea­le jä­re­le­val­ve­ta lõk­ke­le või ku­lu­põ­len­gu­le, saab väik­se­ma lõk­ke kus­tu­ta­da pu­de­li­täie vee­ga või ümb­ru­ses ole­va lii­va ja mul­la­ga.

Ku­lu­põ­len­gut kus­tu­ta­da on kee­ru­li­sem, sest tu­li ei pü­si kind­las ase­mes ja le­vib möö­da kui­va­nud tai­mes­tik­ku üs­na kii­relt laia­le maa-ala­le. Kind­las­ti ei to­hi ku­lu kus­tu­ta­da jal­ga­de­ga lee­ki­des tram­pi­des, sest nii on suur oht, et süt­ti­vad kus­tu­ta­ja rii­ded ja järg­ne­vad vä­ga tõ­si­sed põ­le­tus­haa­vad. En­da ohu­tus en­ne­kõi­ke! Se­da on eri­ti olu­li­ne sel­gi­ta­da las­te­le, kes ei pruu­gi en­da vi­gas­ta­mi­se ris­ki ta­ju­da.

Teh­ke lõ­ket ja gril­li koos las­te­ga, et neil ei te­kiks hu­vi sa­la­ja oma­päi tu­le­te­ge­mist kat­se­ta­da. Ühi­se lõk­ke­te­ge­mi­se käi­gus on hea nei­le eda­si an­da va­ja­li­kud tead­mi­sed ning kor­ra­ke las­te­le üle hä­daa­bi num­ber 112 ja põ­hi­tõed, mi­da hä­daa­bi­kõ­ne te­ge­mi­sel jär­gi­da: ära kar­da he­lis­ta­da, rää­gi ra­hu­li­kult, vas­ta­ta tu­leb või­ma­li­kult täp­selt pääs­te­kor­ral­da­ja kü­si­mus­te­le ja lõ­pe­ta­da kõ­ne siis, kui pääs­te­kor­ral­da­ja se­da lu­bab.

Ala­tes ap­ril­li al­gu­sest on Keh­ra pääs­te­ko­man­do väl­ja­sõi­du­piir­kon­nas toi­mu­nud 16 met­sa-maas­ti­ku tu­le­kah­ju. Kõik need 16 põ­len­gut olid põh­jus­ta­tud ini­mes­te hoo­le­tu­sest lah­ti­se tu­le­ga rin­gi käi­mi­sel. Kui ot­sus­tad ko­du­hoo­vis lõ­ket te­ha, siis veen­du, et täi­dad kõi­ki tu­leo­hu­tus­nõu­deid ja teed en­dast ole­ne­va, väl­ti­maks tu­le­kah­ju te­ket. Ohu­tus al­gab meist en­dist!

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la hea­kor­ra­kuu
Järgmine artikkelLahemaa rahvuspark – 50