Kas Kol­ga ko­gu­kon­na­ga koos või eral­di

591

Ma­dis Iga­nõmm, spor­dia­met­nik Kal­me kü­last

Mi­nu post­kas­ti pot­sa­tas hil­ju­ti Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se eri­väl­jaan­ne Kuu­la Kuu­sa­lut. Sel­list kir­ja peal­ses lu­ge­des mee­nus aeg, kus elu la­hu­ta­ma­tud osad olid eri kaup­lu­sed, eri koht­le­mi­ne, eri tin­gi­mu­sed jne. Aga ka nos­tal­gi­li­ne soov hil­jaae­gu G. Adol­fi Güm­naa­siu­mi lap­si pu­nas­te lip­pu­de all laul­ma pan­na.
Tun­dub, et val­la eri­väl­jaan­de el­lu­kut­su­mi­ne on üks sar­na­ne il­ming, mil­le jär­gi aga si­su­li­ne va­ja­dus puu­dub, ku­na val­lal on leht Sõ­nu­mi­too­ja näol ole­mas.

Te­gin Kuu­la Kuu­sa­lut siis­ki lah­ti ja spor­dii­ni­me­se­na haa­ras mi­nu pil­ku peaae­gu le­he­kül­je­li­ne ar­tik­kel, et Kol­ga ko­gu­kond saab aja­ko­ha­sed spor­ti­mis­või­ma­lu­sed.

Esi­me­ne mõ­te käis peast lä­bi, et ko­gu­kond soo­vis eri­ne­vaid spor­ti­mis­või­ma­lu­si ning nüüd sel­le ko­gu­kon­na soo­vi viib val­la­va­lit­sus el­lu. Kuid, oh ül­la­tust, tu­li väl­ja, et ko­gu­kond soo­vis hoo­pis mi­da­gi muud, mil­le el­lu­vii­mi­seks pi­di ta vas­ta­va kor­jan­du­se väl­ja kuu­lu­ta­ma. Hu­vi­tav, kel­le­le siis oli va­ja se­da üheül­ba­list jalg­pal­li­staa­dio­ni?

Sel­le­sa­ma ko­gu­kon­na hul­gas lii­gub aga „jutt“, et val­la­ma­jast ole­vat öel­dud, et kas te saa­te jalg­pal­lis­taa­dio­ni või ei saa üld­se mi­da­gi. Sel­li­ne käi­tu­mis­mus­ter oli tões­ti oma­ne ae­gu ta­ga­si ja sel­lis­te ini­mes­te pea­le­su­ru­tud taht­mi­se ilu­saks ­rää­ki­mi­ne val­la sel­li­ses eri­väl­ja­an­des ei ül­la­ta.

Tul­les ta­ga­si ko­gu­kon­na mõis­te juur­de, siis see koos­neb kõi­ki­dest siin ela­va­test ini­mes­test. Nad eris­tu­vad vä­ga eri­ne­va­te hu­vi­de poo­lest, va­nu­se­li­selt, soo­li­selt, lii­ku­mi­sak­tiiv­su­selt jne. Kui väi­de­tak­se, et ko­gu­kond saab aja­ko­ha­sed spor­ti­mis­tin­gi­mu­sed, siis ke­da või mi­da sel­le all mõel­dak­se?

Või­ma­lik, et Kol­ga ale­vi­kus hak­ka­vad nüüd kõik üle kol­me­küm­ne­sed me­hed ja nai­sed, rää­ki­ma­ta pen­sio­niea­lis­test, staa­dio­ni ak­tiiv­selt pal­li vee­re­ta­des ka­su­ta­ma. Tun­dub üs­na eba­tõe­näo­li­ne, pi­gem ot­si­tak­se siis­ki mõõ­du­ka lii­ku­mis­har­ras­tu­se­ga te­ge­le­mi­se liht­said aas­ta­ring­seid või­ma­lu­si.

Kui rää­ki­da Kol­ga põ­hi­koo­list või siin­se las­teaia las­test, siis ar­va­ta, et nad kõik soo­vi­vad ai­nult jalg­pal­li män­gi­da, tun­dub sa­mu­ti kaht­la­ne. Nen­des va­nu­seast­me­tes peaks pi­gem toi­mu­ma eri­ne­va­te spor­dia­la­de tut­vus­ta­mi­ne. Võib-ol­la soo­vi­vad val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu liik­med ise ee­sot­sas val­la­va­ne­ma­ga se­da tal­vel­gi pal­li tok­si­des ka­su­ta­da, kuid ka see mõ­te tun­dub kui­da­gi ime­lik, sest Kuu­sa­lu koo­li juu­res on täis­mõõt­me­te­ga jalg­pal­li­väl­jak am­mu ole­mas ja ühe val­la jalg­pal­li­hu­vi­lis­te­le peaks sel­lest pii­sa­ma. Sar­na­selt sel­le­le plaa­ni­le po­le ots­tar­be­kas ka iga väi­ke­se koo­li juur­de ehi­ta­da rah­vus­va­he­li­se­le stan­dar­di­le vas­ta­vaid pe­sa­pal­li, vä­rav­pal­li ega maa­ho­ki vä­lis­väl­ja­kuid.

Kü­si­mu­si te­kib sel­li­se in­ves­tee­rin­gu pu­hul tões­ti roh­kem, kui sel­geid ja ar­gu­men­tee­ri­tud vas­tu­seid, liia­ti­gi kui see pea­le­su­ru­tud ot­sus teh­ti­gi sel­li­ses ul­ti­ma­tiiv­ses vor­mis nõu­ko­gu­dea­ja re­too­ri­kat ja isik­lik­ku as­ja­tund­ma­tust ka­su­ta­des. EOK liik­med on roh­kem kui 70 eri­ne­vat spor­dia­la, võib-ol­la ta­sub järg­mis­tel val­la­juh­ti­del va­li­da sel­li­seid või­ma­lus­te­le ja hu­vi­sid ra­hul­da­vaid spor­di­ala­sid, mis ka te­ge­li­kult ko­ha­li­ku­le ko­gu­kon­na­le kor­da lä­he­vad. Kui val­la­ju­hid soo­vi­vad­ki mi­da­gi isik­li­kust hu­vist või am­bit­sioo­nist ku­sa­gi­le ehi­ta­da, siis kuu­lu­ta­gu nad ise sel­leks väl­ja oma­ni­me­li­ne kor­jan­dus. Mak­su­ra­ha ku­lu­ta­mi­ne kuu­lu­gu aga ala­ti esi­me­ses jär­je­kor­ras ko­gu­kon­na soo­vi­de ja hu­vi­de ra­hul­da­mi­seks.