Kal­leim va­ra tä­na­val

1503

HE­LEN KOM­MUS­SAR,
Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na piir­kon­na­va­nem

Al­gab koo­liaas­ta. Pal­ju­de­le las­te­le tä­hen­dab see es­ma­kord­selt ük­sin­da liik­lu­ses­se as­tu­mist. Sel­lega kaas­ne­vad suu­re­mad ohud kõi­gi­le liik­le­ja­te­le. Hea lap­se­va­nem, õpe­ta­ja, sõ­ber – vii­ma­se as­ja­na en­ne ko­dust või koo­list lah­ku­mist, tu­le­ta lap­se­le meel­de liik­lu­ses osa­le­mi­se põ­hi­tõed.
Pea mee­les, et tul­les koo­li jalg­si, lii­gu kõn­ni­teel – ja­la­käi­ja peab lii­ku­ma tal­le et­te näh­tud teel või teeo­sal. Sõi­du­teed üle­ta­tak­se lu­ba­tud ja ohu­tus ko­has. Lii­gu va­sa­kul pool – ka­he­suu­na­li­sel eral­dus­ri­ba­ta asu­la­vä­li­sel teel peab ja­la­käi­ja lii­ku­ma ai­nult va­sak­pool­sel tee­peen­ral. Ole näh­tav – pi­me­dal ajal või hal­va näh­ta­vu­sega peab teel lii­ku­des ja­la­käi­ja ka­su­ta­ma hel­ku­rit või val­gu­sal­li­kat (näi­teks tas­ku­lam­pi). Ole tä­he­le­pa­ne­lik – va­ne­mad peak­sid las­te­le meel­de tu­le­ta­ma, et lii­gel­des ei män­gi­ta te­le­fo­ni­män­ge ega kuu­la­ta muu­si­kat kõr­vak­lap­pi­de­ga. Veen­du ohu­tu­ses – as­tu­des re­gu­lee­ri­ma­ta üle­käi­gu­ra­ja­le kont­rol­li, et on ohu­tu ja sõi­du­kid on sul­le teed and­nud üle­käi­gu­ra­ja ees pea­tu­des. Ro­he­li­ne tu­li – re­gu­lee­ri­tud üle­käi­gu­ra­jal teed üle­ta­des veen­du, et põleb ro­he­li­ne tu­li. Sõi­du­tee po­le män­gu­väl­jak – sõi­du­tee juures ära män­gi män­ge, mis või­vad viia tä­he­le­pa­nu või sea­da sind oh­tu. Lii­ku­des bus­si, ron­gi või tram­mi­ga ära unus­ta, et us­te va­hel ei män­gi­ta ja suu­re sõi­du­ki ju­hil on last kee­ru­li­ne nä­ha. Ära jook­se tee­le bus­si var­just.
Tul­les koo­li jalg­rat­ta­ga peab kont­rol­li­ma jalg­rat­ta kor­ra­s­ole­kut, pi­du­reid ja sig­naa­li­kel­la; kont­rol­li­ma jalg­rat­ta tur­va­va­rus­tust – va­ja­li­ke hel­ku­ri­te ja tu­le­de ole­ma­so­lu ning meel­de tu­le­ta­ma jalg­rat­ta­lu­ku ka­su­ta­mi­se va­ja­dust ja os­kust; lä­bi mõt­le­ma, ku­hu ja kui­das jät­ta jalg­ra­tas koo­li jõu­des (kõi­ge õi­gem oleks var­gus­te väl­ti­mi­seks lu­kus­ta­da see sel­leks et­te­näh­tud ko­has ja re­gist­ree­ri­da Bi­ke-ID re­gist­ris www.bike-id.eu).
Meelde peab tuletama jalgarattaga liiklemise reeglid: kiiver peas – teel jalgrattaga sõitmisel peab alla 16aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit; ei sea ohtu teisi – jalgrattaga liigeldakse jalgrattarajal, jalgrattateel, ka jalgteel, ohustamata jalakäijat, samuti sõidutee paremas ääres; sõiduteel jalgratturi loaga – sõiduteel tohib iseseisvalt juhtida jalgratast vähemalt 10aastane isik, kellel peab sõiduteel sõitmiseks olema jalgratta juhtimisõigus (jalgratturiluba); veendun ohutuses – ülekäigurada võib ületada jalgrattaga sõites, kuid sel juhul pole reguleerimata ülekäigurajal jalgratturil sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.
Tulles kooli tõukeratta, rula ja rulluiskudega, ei tohi seada teisi ohtu – ei tohi unustada, et neid vahendeid kasutav jalakäija ei tohi ohustada kõnni-, jalgratta- ja jalgteel liikuvat jalakäijat ning peab sõiduteed ületama jalakäija tavakiirusega; liiklen ohutult – tõukeratta, rula või rulluiskude liiklemiseks ei ole kiivri kandmine kohustuslik, kuid enda ohutuse mõttes võiks see olla.
Tulles kooli autoga, peab autojuht meeles pidama turvavööd – veenduma, et laps on turvaliselt kinnitatud; olema ettevaatlik – veenduma, et sõiduteel liigeldes ei ohusta ta teisi liiklejaid; tähelepanelik – eriti ettevaatlik kooli parklas manööverdades, arvestama teiste liiklejatega ning märkama alati jalgratta, rulluiskude, tõukerattaga liikuvat isikut; ettenägelik – jälgima, et lapsel oleks ohutu sõidukist väljuda ning ta ületaks pärast väljumist tee ohutult.
Arvestame teiste liiklejatega ja mõtleme paar sammu ette! Turvalist kooliaega!

Eelmine artikkelAru­kü­la rah­va­ma­ja saal vajab re­mon­ti
Järgmine artikkelViimane võimalus valimisliitudele