Juu­bel on ala­nud, tä­his­ta­me se­da!

1322

3_8 Kaisa Linno_MV

Kai­sa Lin­no,
„EV100 igas kü­las”
Ida-Har­ju koor­di­naa­tor,
kai­sa@kol­ga­ky­la.ee

Ja on­gi kät­te jõud­nud pi­kalt pla­nee­ri­tud juu­be­li­nä­dal, kõik­jal Ees­tis ja kau­ge­mal­gi tä­his­ta­tak­se Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va. See on aeg, mil pea­ta­da kor­raks ar­gi­päe­va sa­gin, ol­la rõõ­mus, ol­la oma lä­he­das­te­ga ja mõel­da, mi­da tä­hen­dab mei­le Ees­ti. Riik al­gab igast ko­dust, igast kü­last. Et meie rii­gi suurt sün­ni­päe­va kõik Ees­ti kü­lad tä­his­tak­sid, on al­ga­ta­tud ühis­kin­gi­tus „EV100 igas kü­las“.

Sa­da aas­tat ta­ga­si teh­ti suu­ri te­gu­sid, aga mit­te ai­nult ühel päe­val ja ühes ko­has. 100 aas­tat on ju­ba möö­du­nud meie sõp­ra­de Soo­me ja Lee­du va­ba­rii­ki­de sün­nist ning mit­me­test Ees­ti rii­gi sün­ni jaoks olu­lis­test daa­tu­mi­test. Ees­ti aja­loo pal­ju­dest täht­sünd­mus­test möö­dub 100 aas­tat õi­ge pea. See­pä­rast tä­his­ta­me­gi rii­gi sa­jan­dat sün­ni­päe­va mit­me aas­ta jook­sul. Rii­gi­kant­se­lei ja Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant ju­hi­tud prog­ramm „EV100 igas kü­las“ on nüüd­seks kest­nud üle poo­le aas­ta.

Rõõm on nä­ha, et Kuu­sa­lu val­la kü­lad on ühis­kin­gi­tu­sest hoog­salt osa võt­nud ja mi­tu neist Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va ju­ba tä­his­ta­nud. Ha­ra kü­la pai­gal­das Lok­sa ki­ri­kus­se si­ni-must-val­ge sei­na­kau­nis­tu­se. Suur­peal ava­ti pi­du­li­kult kü­la aja­lu­gu tut­vus­tav in­fo­tah­vel. Tam­mis­tu ini­me­sed te­gid Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. ja oma kü­la 500. sün­ni­päe­vaks kü­la lä­bi­vad mat­ka­ra­jad. Meie Kol­ga­kü­las pai­gal­da­si­me rah­va­maj­ja kü­la krun­ti­mi­saeg­se kaar­di tahv­li ning kor­ral­da­si­me se­mi­na­ri ta­lu­de aja­loost. Oma kin­gi­tu­se on ju­ba väl­ja mõel­nud ja vii­vad lä­hia­jal el­lu Vir­ve, Kuu­sa­lu, Kõn­nu ja Ka­sis­pea kü­lad. Ani­ja val­las ava­ti Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seum Keh­ra aja­loo­li­ses jaa­ma­hoo­nes ja poo­le­li on Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­mär­gi taas­ta­mi­ne La­hin­gu­väl­jal.

In­nus­tan kõi­ki Ida-Har­ju kü­la­sid prog­ram­mi­ga „EV100 igas kü­las“ lii­tu­ma. Ae­ga on jää­nud um­bes kaks aas­tat. Ühis­kin­gi­tu­se­le an­tak­se lõp­pa­kord kü­la­de maa­päe­val 2019. aas­ta au­gus­tis ja sel­leks ajaks peab ole­ma kin­gi­tus väl­ja va­li­tud. Se­da el­lu viia võib veel 2020. aas­ta veeb­rua­ri­ni. Kõik ühis­kin­gi­tu­se­ga lii­tu­nud kü­lad saa­vad kau­ni EV100 mä­les­tus­tahv­li, mis jääb Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mist mee­nu­ta­ma nii oma ini­mes­te­le kui kü­la­lis­te­le.

Mi­da siis juu­bi­la­ri­le kin­ki­da ja kui­das sün­ni­päe­va tä­his­ta­da? Kin­gi­tus ei pea ole­ma suur, aga peab tu­le­ma sü­da­mest, ole­ma ko­gu­kon­na ühi­ne idee ning loo­ma min­gi jää­va väär­tu­se. Sel­le ava­mi­seks võiks kor­ral­da­da peo. To­re on, kui kü­la saab sel­le kõi­ge­ga ise hak­ka­ma. Näi­teks Ha­ra kü­la kin­gi­tu­seks ko­gu­ti igast Ha­ra ta­lust an­ne­tu­si. Kui aga idee on se­da­võrd suu­re­joo­ne­li­ne, et oma jõu­du­de­ga hak­ka­ma ei saa, võib taot­le­da toe­tust.

Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­ne Ko­du­kant avas ko­gu­kon­da­de EV100 taot­lus­voo­ru, ku­hu saab 1.-12. märt­sini esi­ta­da ra­ha­taot­lu­si maa- ja lin­na­ko­gu­kon­da­de al­ga­tus­te­le, mis on vää­ri­li­sed kin­gi­tu­sed Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­vaks. Pro­jek­te võib esi­ta­da ka ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se ja Lea­der- prog­ram­mi­des­se.

Nen­de koh­ta saab tea­vet Har­ju et­te­võt­lus- ja aren­dus­kes­ku­se kon­sul­tan­ti­delt. Mi­nu käest võib ühis­kin­gi­tu­se as­jus nõu kü­si­da. Ja mul­le tea­da an­da, kui kin­gi­tus on väl­ja mõel­dud.

Ilu­said juu­be­li­pi­dus­tu­si, kal­lid Ees­ti kü­lad!