JOO­NAS KIRN­MANN Aru­kü­last on Ees­ti noor­te meis­ter vi­bu­lask­mi­ses

1732
Aruküla põhikooli noormees JOONAS KIRNMANN: „Vibulaskmine on nagu arvutimäng."

Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­ne JOO­NAS KIRN­MANN saa­vu­tas esi­ko­ha sport­vi­bu ti­det­ti­de klas­sis.

Lau­päe­val, 7. juu­lil Vil­jan­di­maal Puia­tus toi­mu­nud EV 100 pü­hen­da­tud Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lus­tel vi­bus­por­dis saa­vu­tas 697 punk­ti­ga esi­ko­ha Aru­kü­la põ­hi­koo­li 6.b klas­si õpi­la­ne Joo­nas Kirn­mann. Esi­kol­mi­kus­se jõud­nud sport­la­sed said kin­giks Ees­ti Va­ba­riik 100 eri­ku­jun­du­se­ga Ees­ti meist­ri­võist­lus­te me­da­li.

Joo­nas Kirn­mann har­ju­tab vi­buk­lu­bis Sa­git­ta­rius, sü­gi­sel ja tal­vel teeb tren­ni Jü­ri spor­di­hal­li las­ke­tii­rus ning ke­va­di­ti ja su­vel Aru­kü­la koo­li staa­dio­nil. Noor vi­bu­lask­ja sõ­nas, et üks te­ma ees­ku­ju­dest on ta isa Kal­le Kirn­mann, edu­kas vi­bu­lask­ja, kes on pä­rast 20aas­tast va­heae­ga taas vi­bus­por­di juur­de naas­nud. Tei­se ees­ku­ju ja tree­ne­ri­na ni­me­tab ta Aru­kü­la ela­nik­ku Rait Ot­sa, kel­le saa­vu­tus­te hul­ka kuu­lub vi­bu­lask­mi­se maail­ma­meist­ri­tii­tel.

Sport­vi­bu klass, kus Joo­nas Kirn­mann võist­leb, on kõi­ge suu­re­ma osa­le­ja­te ar­vu­ga vi­buk­lass, ti­det­ti­de võist­lusk­las­sis osa­les 21 pois­si.

Joo­nas Kirn­mann on te­ge­le­nud vi­bus­por­di­ga aas­ta ja 9 kuud. Ta üt­les, et vi­bu­lask­mi­ne on te­ma jaoks na­gu ar­vu­ti­mäng: „Peab kes­ken­du­ma ja kau­gelt siht­mär­gi­le pih­ta saa­ma. Li­saks on hea te­ge­le­da spor­dia­la­ga, mil­le tu­le­mu­sed sõl­tu­vad ai­nult mi­nust ning kui see me­da­leid kaa­sa toob, on eri­ti hea tun­ne.”

Siia­ni kõi­ge meel­de­jää­va­maks võist­lu­seks peab ta esi­mest Ees­ti si­se­ka­ri­ka võist­lust 2017. aas­ta al­gu­ses, kui ta kut­sus­ti võist­le­ma tu­le­mus­te põh­jal. Tree­ne­ri­ga oli ta sel­leks ajaks har­ju­ta­nud paar-kolm kuud. Sel­lel võist­lu­sel sai ta 4. ko­ha ning ot­sus­tas, et soo­vib vi­bus­por­di­ga eda­si te­ge­le­da ning sea­da kõr­ge­maid sih­te.

Eelmine artikkelKol­ga mõi­sas oli ka­to­liik­lik mis­sa
Järgmine artikkelSõnumitoojas 18. juulil