Jalg­si­mat­kal „Raasiku valla 100 sü­dant“ oli üle 200 osa­le­ja

1412
Pi­ka­ve­rest alus­ta­sid mat­ka Pe­nin­gi­le 16 ini­mest, teeäär­se­test kü­la­dest lii­tu­ti, siht­punk­ti jõud­sid sealt piir­kon­nast li­gi 40 ini­mest. Foto Alice Suurkuusk

Pe­nin­gil said sü­da­me­nä­da­la raa­mes kok­ku Aru­kü­last tul­nud 100, Raa­si­kult li­gi 70 ja Pi­ka­ve­rest li­gi 40 mat­ka­jat.

Ees­ti 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud mat­kast „Raasiku valla 100 sü­dant“ osa­võt­jad asu­sid kol­mest suu­re­mast asu­last Pe­nin­gi­le tee­le sa­mal ajal, en­ne­lõu­nal kell 11. Esi­me­se­na olid roh­kem kui tun­ni aja pä­rast Pe­nin­gil Al­lek­si peo­ma­ja juu­res ko­hal si­ni­must­val­geid lip­pe leh­vi­ta­nud Raa­si­ku mat­ka­jad, kes lä­bi­sid 6 ki­lo­meet­rit, see­jä­rel Pi­ka­ve­re rah­vas, kel­lel tu­li te­ha 8ki­lo­meet­ri­ne matk. Aru­kü­last tee­kon­da alus­ta­nud jõud­sid Pe­nin­gi­le li­gi tund teis­test hil­jem, ku­na lä­bi­sid 10 ki­lo­meet­rit.

„Kui olek­si­me läi­nud ot­se, tul­nuks meie tee­kond ka um­bes 6-7 ki­lo­meet­rit, kuid lii­ku­si­me möö­da kü­la­va­he­teid, Iga­ve­rest ja Ka­le­silt lä­bi. Ka mõ­ned põ­li­se­la­ni­kud pol­nud va­rem käi­nud neis koh­ta­des, mi­da me nüüd koos lä­bi­si­me,“ üt­les kor­ral­da­ja, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas, kes mat­kas ka­ru­kos­tüü­mis.

Ta li­sas, et Pe­nin­gil olid mõ­ned Raa­si­ku ela­ni­kud öel­nud – kui tao­li­ne matk on ka järg­mi­sel aas­tal, tea­vad nad ju­ha­ta­da, kui­das saab Raa­si­kult möö­da met­sa­va­he­teid Pe­nin­gi­le.

Pi­ka­ve­rest Pe­nin­gi­le mat­ka­nud Ali­ce Suur­kuusk üt­les, et al­gu­ses oli neid 16, kuid tee peal lii­tu­sid mat­ka­ja­te­ga Här­ma, Pe­ri­la, Rät­la ja Ki­vi­loo ela­ni­kud. Mat­ka­selts­kon­da juh­tis koo­li­di­rek­tor Hel­ju Ka­da­kas, mat­ka­li­si saa­tis õhu­pal­li­de­ga ehi­tud va­na veoau­to.

Pe­nin­gil ter­vi­ta­sid rah­vast Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp ning koos Aru­kü­la selts­kon­na­ga mat­ka­nud vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka. Pa­ku­ti sup­pi, esi­ne­sid Aru­kü­la se­ga­rühm La­pu­li­sed ja an­sam­bel Lõõts­pil­li­poi­sid. Peo­ma­jas said soo­vi­jaid las­ta Aru­kü­la ja Raa­si­ku toht­ri­tel mõõ­ta ve­re­rõh­ku, ve­re­suhk­rut, ko­les­te­roo­li, puls­si. Hu­vi oli nii suur, et kõik soo­vi­jaid ei jak­sa­nud­ki oma jär­je­kor­da ära oo­da­ta. Ter­vi­se­koo­li­ta­ja ja per­so­naal­tree­ner Mir­ko Mii­lits te­gi ke­ha­koos­ti­se mõõt­mist.

„Ars­ti­del oli kel­la poo­le nel­ja­ni nii ti­he töö­päev, et nad ei jõud­nud süüa ega koh­vi­gi juua,“ lau­sus Ga­ri­na Too­min­gas.

Kui­gi mat­ka­lis­te ko­du­kü­la­des­se ta­ga­si­vii­mi­seks oli tel­li­tud buss, ka­su­tasid se­da um­bes 30 ini­mest, üle­jää­nud läk­sid ka ta­ga­si jalg­si: „Nad kiit­sid, et kõ­hud on sel­jan­kat täis, ilm on ilus ja enam ei pea kii­res­ti käi­ma, saab ra­hu­li­kult omas tem­pos ja­lu­ta­da.“

Ga­ri­na Too­min­gas ju­tus­tas – kui eel­mi­sel aas­tal olid eral­di käi­mi­sü­ri­tu­sed Aru­kü­las, Raa­si­kul ja Pi­ka­ve­res, siis sel aas­tal mõel­di koos Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga­ga, et võiks te­ha ühi­se ter­vi­se­kõn­ni päe­va.

„Ku­na Pe­nin­gi on kü­la­de ris­tu­mis­koht, miks siis mit­te seal koh­tu­da. Ini­mes­tel on nii­gi vä­he päe­vi, mi­da raat­si­vad ühis­te­ge­vu­seks ka­su­ta­da. See­tõt­tu tu­leb sel­li­seid et­te­võt­mi­si kor­ral­da­da vä­he, kuid suu­relt,“ mär­kis ta.

Eelmine artikkelKeh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ehi­ta­ja va­li­tud
Järgmine artikkelKiiu las­teaed osa­leb rah­vus­va­he­li­ses Out Now Eras­mus+ õue­sõp­pe pro­jek­tis