Inter­net – va­ba­dus ja õi­gus

1890
JAAN ORUAAS, Ani­ja vo­li­ko­gu lai­ri­ba aju­ti­se ko­mis­jo­ni esi­mees
JAAN ORUAAS,
Ani­ja vo­li­ko­gu lai­ri­ba aju­ti­se ko­mis­jo­ni esi­mees

Kas po­le nii, et pa­rim koht ela­mi­seks on me­re ää­res män­ni­met­sas sü­da­lin­nas. Töö­koht peab lä­he­dal ole­ma, rää­ki­ma­ta poo­di­dest, las­teaiast. Kind­las­ti on va­ja osa saa­da in­ter­ne­ti kau­du pa­ku­ta­vast. Sõl­tu­ma­ta unis­tus­te elu­ko­hast muu­tub tä­na­ne elus­tiil kii­res­ti. Töö on ju­ba mo­biil­sem – pal­jud ei ole seo­tud ühe töö­pai­ga­ga ja töö­ta­vad ko­dus. Tööks ja iga­päe­va elu kor­ral­da­mi­seks tu­leb in­fo ar­vu­tis­se või te­le­fo­ni, nen­de kau­du suht­le­me pe­re, sõp­ra­de, kol­lee­gi­de­ga. Suht­le­me ka­he­pool­selt ka teh­ni­lis­te vi­di­na­te­ga – kel­lad, te­le­vii­so­rid, sau­naah­jud, mu­ru­niit­jad, val­ve­kaa­me­rad, pe­su­ma­si­nad, au­to­na­vi­gaa­to­rid, lä­hi­tu­le­vi­kus veel pal­ju muud.
Mis oo­tab meid lä­hi­mas tu­le­vi­kus – suu­re­ma la­hu­tus­või­me­ga te­le­vii­so­rid, au­to­de na­vi­gat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ja ise­sõit­va­te au­to­de and­me­te uuen­du­sed, suu­rem hulk mee­le­la­hu­tu­st ja e-rii­gi tee­nu­seid. See saab ole­ma la­hu­ta­ma­tu osa meie elust ja ta­su­da tu­leb and­me­si­de suu­re või­me­ku­se­ga.
Kõik see on või­ma­lik, kui on ole­mas and­me­si­de – kii­re in­ter­ne­tiü­hen­dus. Kas või­me lu­ge­da in­ter­ne­ti ju­ba ini­mõi­gu­seks? Ees­tis on see kind­las­ti ko­da­ni­kuõi­gus, Eu­roo­pas loe­me e-tee­nu­sed üheks va­ba­du­seks.
Prae­gu on and­me­si­de pii­sav ena­mi­kus ti­hea­su­tu­se­ga koh­ta­des. Ko­ha­ti pa­kub lee­ven­dust mo­biil­ne and­me­si­de. Prob­lee­me on and­me­si­de­ga ha­jaa­su­tu­ses, mis on sel­gelt in­ter­ne­tiü­hen­du­se tu­ru­tõr­ke piir­kond. Tu­ru­tõr­ge tä­hen­dab, et nen­des piir­kon­da­des po­le ühen­dus­te ra­ja­mi­ne äri­li­selt ka­sum­lik. Küll aga ta­sub ju­ba val­mi­nud ühen­dus­te abil pak­ku­da kõik­või­ma­lik­ke e-tee­nu­seid.
Va­ja­li­ku la­hen­du­se pa­kub Di­gi­maa pro­jekt Har­ju­maa oma­va­lit­sus­tes. Di­gi­maa ees­märk on luua kii­re in­ter­ne­ti ka­su­ta­mi­se või­ma­lus sin­na, ku­hu ei ra­ja võr­ke te­le­kom­mu­ni­kat­sioo­ni et­te­võt­ted. Di­gi­maa mees­kond teeb et­te­val­mis­tu­sed ja pla­nee­rib val­gus­kaab­li võr­gu kõi­gis Har­ju­maa val­da­de tu­ru­tõr­ke piir­kon­da­des. Püüd on viia val­gus­kaa­bel igas­se ma­ja­pi­da­mis­se ja et­te­võt­tes­se. Sa­mu­ti ta­ga­tak­se, et või­ma­li­kult pal­jud e-tee­nus­te (te­le­vi­sioon, fil­mid muu­si­ka, tööks va­ja­li­kud pil­ve­la­hen­du­sed jne) oleks ra­ja­ta­vas võr­gus kät­te­saa­da­vad.
Di­gi­maa el­lu­kut­su­mi­sel on idee al­ga­ta­mi­se kau­du suur osa Ani­ja Lü­li­ti ühel aas­ta­ta­gu­sel töö­toal. Lin­nak­se kü­la eest­ve­da­mi­sel arut­lus­se võe­tud lai­ri­ba in­ter­ne­ti aren­gu tee­ma viis­ki paar kuud ta­ga­si Har­ju­maa kõi­gi oma­va­lit­sus­te koon­du­mi­se­ni sel­le idee ta­ha. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu moo­dus­tas as­ja­ko­ha­se aju­ti­se ko­mis­jo­ni.
Kind­las­ti on neid, kes väi­da­vad, et pii­sab ka se­nis­test mo­biil­se­test ühen­dus­test. Jah, see on õi­ge, ku­niks ka­su­taja­te arv ja nen­de and­me­maht ei saa mo­biil­ivõr­gu­le koor­ma­vaks. Pii­rang tu­le­neb sel­lest, mo­biil­ivõrk ja­gab ta­va­pä­ra­selt üh­te ka­na­lit kõi­gi ühen­du­nud ka­su­ta­ja­te va­hel. Kaab­li­ga pü­si­ühen­du­se kor­ral ta­ga­tak­se aga kok­ku­le­pi­tud and­me­maht iga­le ka­su­ta­ja­le eral­di.
Mis võib veel nii­su­gu­seid pro­jek­te ohus­ta­da? Kind­las­ti peab al­gu­sest pea­le sil­mas pi­da­ma and­me­tur­be nõu­deid. Al­gab see iga ka­su­ta­ja kü­ber­hü­giee­ni jär­gi­mi­sest ku­ni võr­ku­de oma­ni­ke ja e-tee­nus­te pak­ku­ja­te teh­ni­li­se nu­ti­ku­se­ni.
Di­gi­maa kor­ral­dab üle maa­kon­na lä­hia­jal hul­ga kii­re in­ter­ne­ti tut­vus­tu­sü­ri­tu­si. Täp­sem in­fo nen­de koh­ta on vee­bi­le­hel di­gi­maa.ee. Ko­ha­peal saab ai­mu ku­lu­dest võr­gu ehi­ta­mi­seks ja sel­le­ga lii­tu­mi­seks.

Eelmine artikkelÕpe­ta­ja Rai­ni mä­lu­män­gu või­tis Kuu­sa­lu kesk­kool
Järgmine artikkelSport ko­bu­jut­su 3 meist­ri­tiit­lit Kol­ga noor­te­le