Inter­ne­tis kutsutakse ap­pi Aru­kü­la õi­geu­su ki­ri­ku taas­ta­jale

2575
Aruküla õigeusu kiriku taastaja JÜRI žELOBETSKI loodab enne talve sarikad peale saada. Kaader Riho Västriku videost.

Fil­mi­mees RI­HO VÄST­RIK te­gi eelmisel nä­da­lal vi­deo, kui­das JÜ­RI ŽE­LO­BETS­KI po­ja­ga ki­ri­kut taas­tab.

Möö­du­nud kol­ma­päe­val sõi­tis do­ku­men­taal­fil­mi­re­žis­söör, st­se­na­rist ja fil­mip­ro­dut­sent Ri­ho Väst­rik möö­da Aru­kü­la õi­geu­su ki­ri­kust Jü­ri-Aru­kü­la ning La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee rist­mi­kul. 2009. aas­tal te­gi Ri­ho Väst­rik ki­ri­ku taas­ta­jast Jü­ri Že­lo­bets­kist do­ku­men­taal­fil­mi „Pü­ha Jü­ri”, fil­mi idee au­tor ja pro­dut­sent oli Aru­kü­la ela­nik Yl­le Ra­ja­saar.

„Sõit­sin sel­lest ki­ri­kust möö­da ja nä­gin tut­ta­vat mik­ro­bus­si „ob­jek­til” seis­mas. Ro­ni­sin möö­da re­de­leid ki­ri­ku ka­tu­se al­la ja nä­gin Jü­ri oma po­ja­ga te­gut­se­mas – just na­gu ka­hek­sa aas­ta eest fil­mis, nüüd­seks on ta ai­nult üle­ni hal­liks läi­nud ja ha­be on kas­va­nud rin­nu­ni,” pos­ti­tas Ri­ho Väst­rik oma Fa­ce­boo­ki-le­he­le eelmisel pü­ha­päe­val.

Pos­ti­tu­ses kir­jel­dab ta, et te­ma do­ku­men­taal­film rää­kis Jü­ri Že­lo­bets­kist, kel­le 16aas­ta­ne tü­tar ta­pe­ti Aru­kü­las 2006. aas­tal. Ta ta­jus se­da kui ju­ma­la saa­de­tud sõ­nu­mit – tal tu­leb taas­ta­da sõ­ja lõ­pust ala­tes va­re­me­tes sei­sev Aru­kü­la Pü­ha Kol­mai­nu ki­rik.

Ri­ho Väst­rik üt­les, et Jü­ri unis­tus on en­ne tal­ve sa­ri­kad pai­ka saa­da: „Ilm­sel­gelt il­ma vä­li­se abi­ta ta se­da ei suu­da. Ma ei tea, mis ot­sast alus­ta­da, aga ta­hak­sin vä­ga, et ju­ba ole­ma­so­lev sa­ri­ka­ma­ter­jal vee­daks tal­ve ki­ri­ku sein­te ko­hal kõr­gu­des, mit­te ei ve­de­leks ki­le­ka­tu­se all. Ku­na mul oli kaa­me­ra kaa­sas, fil­mi­sin, mi­da nä­gin. Kui 2009. aas­tal oli peal­kir­jas ka­su­ta­tud Pü­ha Jü­ri me­ta­foor ehk mõel­dud avan­si­na, siis nüüd koh­tu­sin tõe­li­se Pü­ha Jü­ri­ga.”

Riho Västrik kut­sub üles mõt­le­ma, kui­das saaks ki­ri­ku taas­ta­jat ai­da­ta.

Jü­ri Že­lo­bets­ki on taas­ta­nud ki­ri­kut jupp­haa­val üle küm­ne aas­ta. Ap­pi on tul­nud va­ba­taht­li­kud, MTÜd, ka Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on ra­ha­li­selt toe­ta­nud.

Vi­deos üt­les Jü­ri Že­lo­bets­ki Ri­ho Väst­ri­ku­le, et töö on vei­di kee­ru­li­ne, kuid saab hak­ka­ma. Ehi­tus­tööd po­le ta va­rem tei­nud, on ol­nud to­ru­mees, ku­na­gi kol­hoo­sis au­to­juht.

Ki­ri­ku taas­ta­ja lau­sus, et kui­gi pal­ju on ju­ba teh­tud, ta abist ära ei üt­leks: „Kui ilm pü­sib ilus, saa­me sa­ri­kad en­ne tal­ve pea­le.”

Ta li­sas, et töid teeb oma po­ja­ga ka­he­ke­si, va­rem käis üks Aru­kü­la mees abiks, kuid lei­dis en­da­le pü­si­töö­ko­ha ning enam abis käia ei saa.

Kui sa­ri­kad pai­gas, plaa­nib Jü­ri Že­lo­bets­ki järg­mi­sel aas­tal taas­ta­da ki­ri­ku tor­nid, need tu­leb uues­ti la­du­da.

Es­mas­päe­vaks oli vi­deo­ga pos­ti­tust ja­ga­tud Fa­ce­boo­kis li­gi pool­sa­da kor­da, paljud kom­men­tee­ri­sid, et olek­sid val­mis nõu või jõu­ga ap­pi tu­le­ma. Üles­kut­set ai­tas Raa­si­ku val­la­ga seo­tud grup­pi­des­se ja­ga­da do­ku­men­taal­fil­mi pro­dut­sent Yl­le Ra­ja­saar.

Eelmine artikkelLahe­maa Me­rek­lu­bi jät­kab Kol­ga koo­lis me­ren­dus­rin­gi­ga
Järgmine artikkelKon­diit­ri­töö­ko­ja oma­nik IN­NA JÜR­GEN­SON peab Keh­ras poo­di