Init­sia­tiiv rah­va­ko­gu loo­mi­seks tul­gu alt­poolt

1494

MAIT KRÖÖNST­RÖM,
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge

Rah­va suu­re­ma kaa­sa­mi­se idee vää­rib kind­las­ti kaa­lu­mist, et eri­ne­va­te ko­gu­kon­da­de soo­vid ja et­te­pa­ne­kud jõuak­sid ot­sus­ta­ja­te­ni ja ot­sus­ta­jad nen­de ar­va­mus­te­ga ar­ves­ta­da saak­sid. Kuid kind­las­ti ole õi­ge tee see, kui­das se­da meie val­las en­ne lä­he­ne­vaid va­li­mi­si kä­su­kor­ras ja sun­ni­vii­si­li­selt üri­ta­tak­se te­ha.
Init­sia­tiiv ja va­ja­dus sel­li­se koos­töö­vor­mi jär­gi peaks tu­le­ma  alt­poolt, mit­te kä­su­kor­ras ja juh­ti­de keh­tes­ta­tud reeg­li­te jär­gi üle­valt, na­gu se­da te­ha üri­ta­tak­se. See mee­nu­tab mul­le vä­ga meie val­la­juh­ti­de „suurt“ soo­vi hal­dus­re­for­mi as­jus naab­ri­te­ga lä­bi rää­ki­da, mis lõp­pes tea­du­pä­rast eri­ne­va­te pa­be­ri­te vor­mis­ta­mi­se, vas­tas­ti­ku­se kir­ja­va­he­tu­se ja süü­dis­tus­te­ga ning reaal­se­te te­gu­de­ni ei jõu­tud­ki.  
Kah­juks pi­din ka mi­na sel­les  „näi­te­män­gus“ osa­le­ma, sest olin vo­li­ko­gu poolt mää­ra­tud töö­rüh­ma liik­meks ja nä­gin ju­ba siis, kui­das lä­he­ne­vad va­li­mi­sed sea­vad isik­li­kud hu­vid kõr­ge­ma­le val­la hu­vi­dest ja ot­su­sed  te­hak­se sel­lest läh­tu­valt.
Mi­nu­le ja ilm­selt ka pal­ju­de­le teis­te­le kü­la­va­ne­ma­te­le jääb aru­saa­ma­tuks, miks ei ole se­da ideed too­dud aru­ta­mi­seks se­ni­se va­lit­se­mis­pe­rioo­di jook­sul kü­la­va­ne­ma­te­ko­gus­se. Mul­le tea­dao­le­valt ei ole se­da eel­nõud kor­da­gi aru­ta­tud ei kü­la­va­ne­ma­te ko­gus ega ühes­ki tei­ses vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nis, na­gu se­da näeb et­te Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­rus, mis siia­ni on ol­nud eel­du­seks, et tee­ma vo­li­ko­gu päe­va­kor­da üld­se jõuab.
See kin­ni­tab veel­kord, et te­gu ei ole sii­ra soo­vi­ga kaa­sa­tu­se prob­lee­mi la­hen­da­da, vaid va­li­ja­te hääl­te püüd­mi­se­ga eel­seis­va­te va­li­mis­te­ga seo­ses. Prae­gu te­ge­le­vad rah­va­ko­gu­le sea­tud üle­san­ne­te­ga vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid, kel­lel mi­nu hin­nan­gul tööd nii­gi na­pib seo­ses ko­mis­jo­ni­de ar­vu suu­ru­se­ga. See oma­kor­da tä­hen­daks tu­le­vi­kus üle­san­ne­te dub­lee­ri­mist ja ot­sus­tusp­rot­ses­si pi­ke­ne­mist val­lae­la­ni­ku jaoks, mis  po­leks mõist­lik.
Lü­hi­ke kok­ku­võ­te ko­gu loo­le oleks, et sel­le eel­nõu pu­hul on te­gu ühe va­li­mis­lii­du lu­ba­du­se täit­mi­se­ga ju­ba en­ne järg­ne­va va­lit­se­mis­pe­rioo­di al­ga­mist ja järg­mi­se­le vo­li­ko­gu­le tea­tud ko­hus­tus­te pa­ne­mi­se­ga. Mi­nu 24aas­ta­se vo­li­ko­gu­liik­meks ole­mi­se ko­ge­mu­se jook­sul on see es­ma­kord­ne, mil­lal üri­ta­tak­se vo­li­ko­gu järg­mi­se­le koos­sei­su­le en­ne nen­de töö­le asu­mist et­te kir­ju­ta­da, mi­da nad te­ge­ma pea­vad. Hea ta­va on se­ni ol­nud, et või­mu­l­olev va­lit­sus lõ­pe­tab poo­le­li­ole­vad as­jad ära en­ne va­li­mi­si, mit­te ei te­ki­ta neid juur­de. Uue­le va­lit­su­se­le jääb neid il­ma rah­va­ko­gu­ta­gi pii­sa­valt Kiiu mõi­sa poo­li­ku re­no­vee­ri­mi­se ja ka­hek­sa aas­tat val­mi­va üldp­la­nee­rin­gu näol.

Eelmine artikkelRemon­did Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la koo­li­des
Järgmine artikkelKol­ga Rah­va Ma­ja par­gis kas­va­vad õp­peaas­ta al­gu­sest 11 kir­si­puud