Hoi­du tu­leõn­ne­tus­test

1013

2_3 Marko_Rüü

MARKO RÜÜ,
Põh­ja pääs­te­kes­ku­se juht

Aas­ta oma rõõ­mu­de ja mu­re­de­ga on ala­nud, ko­ge­mu­sed näi­ta­vad, et pääs­tea­me­ti jaoks on tal­ve­kuud siis­ki pi­gem mu­re­koht. Näi­teks üle-eel­mi­sel aas­tal huk­kus Ees­tis jaa­nua­ri­kuu jook­sul tu­les 11 ini­mest, eel­mi­se aas­ta det­semb­ris 9.

Üle va­ba­rii­gi huk­kus eel­mi­sel aas­tal tu­les 39 ini­mest, nen­dest 11 Tal­lin­nas ja mu­jal Har­ju­maal. Need on numb­rid, mil­le vä­hen­da­mi­ne peab ole­ma meie kõi­gi ühi­ne ta­he.

Siin­ko­hal ja­gan mõ­nin­gaid liht­said nip­pe, et traa­gi­li­ne tu­leõn­ne­tus jääks tu­le­ma­ta.

Kind­las­ti on sul ko­dus nõue­te­ko­ha­selt pai­gal­da­tud ning töö­kor­ras suit­suan­dur, veen­du, et sel­li­ne on ka kõi­ki­del si­nu naab­ri­tel ning ea­ka­tel su­gu­las­tel.

Väl­di ah­ju üle küt­mist, kül­ma­de il­ma­de­ga kü­ta ah­ju mi­tu kor­da päe­vas ja üks ah­ju­täis kor­ra­ga.

Kui tun­ned, et si­nu ko­dus po­le elekt­ri­juht­me­te, küt­te­süs­tee­mi või korst­na­ga kõik kor­ras, pöör­du oma ala as­ja­tund­ja poo­le.

Ko­dus peaks ole­ma nii tu­le­kus­tu­ti kui tu­le­tekk.

Si­se­ruu­mi­des ära suit­se­ta, kõi­ge tur­va­li­sem on suit­se­ta­da õues ning tor­ga­ta si­ga­re­ti­ko­ni näi­teks vee­ga täi­de­tud pur­ki. Möö­du­nud aas­tal huk­kus 20 ini­mest tu­le­kah­ju­des, mis said al­gu­se lo­ha­kast suit­se­ta­mi­sest si­se­ruu­mi­des!

Toi­du plii­dil või ah­jus val­mi­mi­se ajal tu­leb väärt ei­nel ka silm peal hoi­da, siis ei min­da ko­dust ära ega tei­se tup­pa ma­ga­ma.

Põ­lev küü­nal kül­mal tal­veõh­tul on ilus, kuid veen­du, et lä­he­du­ses ei ole as­ju, mis või­vad süt­ti­da.

Ko­dust lah­ku­des või ma­ga­ma min­nes ei ole tur­va­li­ne töö­le jät­ta voo­lu­võr­ku ühen­da­tud elekt­ri­sead­meid – pe­su­ma­si­nat, nõu­de­pe­su­ma­si­nat.

Mõist­lik on as­ja­dest puh­tad hoi­da ko­du­ma­ja ko­ri­do­rid ja ka rõ­dud – nii po­le tu­le­kah­ju kor­ral mil­lel­gi põ­le­da.

Häs­ti näh­tav ma­ja­num­ber hõl­bus­tab ap­pi ru­ta­nud ope­ra­tiiv­töö­ta­ja­te tööd. Sa­mu­ti peab au­tot par­ki­des veen­du­ma, et lä­bi ma­hub ka ga­ba­rii­ti­delt suur pääs­te­ma­sin.

Loo­mu­li­kult töö­tab ka sel aas­tal täiel võim­su­sel ko­du­nõus­ta­mis­te pro­jekt ning he­lis­ta­des pääs­tea­la in­fo­te­le­fo­nil 1524, on või­ma­lik en­da jaoks so­bi­vaks ajaks lep­pi­da kok­ku pääs­tea­met­ni­ku ko­du­nõus­ta­mi­ne.

Ohu­tut aas­tat!

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las koa­lit­sioo­ni­le­pin­gut sõl­mi­tud ei ole
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la tu­ris­miet­te­võt­jad rah­vus­va­he­li­ses koos­tööp­ro­jek­tis