Heit­li­kud il­mad on lõh­ku­nud Kuu­sa­lu val­la kruu­sa­teid

1287

Kuu­sa­lu val­la tee­hool­da­ja­tel on pa­lu­tud min­na kruu­sa­teid höö­vel­da­ma nii­pea, kui olud või­mal­da­vad.

Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Ma­dis Praks sõi­tis eel­mi­se nä­da­la lõ­pu­poo­le koos Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­ni­ku­ga Si­gu­la kü­la kruu­sa­tee­del, kus lii­gub koo­li­buss. Ta kom­men­tee­ris, et Si­gu­la tee oli osa­des koh­ta­des ise­gi pa­rem, kui sel­le­ke­va­di­sed kruu­sa­teed Saun­ja ja Ju­min­da kü­las ning Uu­ri-Muuk­si teel, kus sa­mu­ti sõi­da­vad koo­li­bus­sid.
„Lu­mi on su­la­nud, teed ko­ha­ti veel jääs ja vä­ga po­ri­sed ning auk­li­kud. La­ge­da­ma­tes koh­ta­des jõud­sid päi­ke ja tuul teed ära kui­va­ta­da, sin­na võiks tee­hööv­li ko­he pea­le saa­ta, kuid met­sa­va­he­lis­tel tee­lõi­ku­de jaoks on lii­ga va­ra,“ sel­gi­tas Ma­dis Praks.
„Kruu­sa­tee­dest on meil prio­ri­teet need, kus käib koo­li­bus­si­liik­lus. Bus­si­juh­ti­de­ga on kok­ku­le­pe, kui tee lä­bi­ma­tu või vä­ga kehv, an­na­vad ko­he tea­da,“ rää­kis ta.
Es­mas­päe­val olid te­ma sõ­nul Kol­ga­kü­la põl­du­de va­he­li­sed val­la­teed ju­ba nii pal­ju ta­he­ne­nud, et sin­na sai tee­hööv­li suu­na­ta. Mu­jal piir­kon­da­des on val­la le­pin­gu­lis­te­le tee­hool­da­ja­te­le öel­dud, et jäl­gi­vad olu­kor­da ning nii­pea, kui tee­olud või­mal­da­vad, võiksid min­na kruu­sa­teid höö­vel­da­ma.