HC Keh­ra sai Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 3. ko­ha

382
HC Keh­ra kä­si­pal­li­mees­kond või­tis 27. kor­da jär­jest Ees­ti meist­ri­võist­lus­te me­da­li.

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per alis­tas Ees­ti meist­ri­võist­lus­te 3.-4. ko­ha pool­fi­naal­see­rias esi­mest aas­tat meist­ri­lii­gas män­gi­nud Põl­va Coo­pi 2:1 ning või­tis pronks­me­da­li.

See­ria ava­män­gu, mis toi­mus 14. mail Keh­ras, või­tis ül­la­tus­li­kult Põl­va mees­kond na­pilt 28:27 (15:11). Keh­ra ka­suks vis­kas Dmõt­ro Jan­kovs­ki 11, Kas­par Lees 5 vä­ra­vat. Keh­ra män­gu pin­gilt jäl­gi­nud Ja­nar Mä­gi kom­men­tee­ris: „Vaa­da­tes vii­ma­seid tren­ne ja tä­nast män­gu, po­le kao­tus ül­la­tus – Põl­val tah­tis või­ta ter­ve mees­kond, meil ai­nult mõ­ned män­gi­jad.“

Tei­ses män­gus 17. mail Põl­vas või­tis HC Keh­ra oma­kor­da vaid ühe punk­ti­ga 25:24 (15:10) ning vii­gis­tas pronk­si­see­ria 1:1. Keh­ra pa­ri­ma­na vis­kas Ja­nar Mä­gi 9 vä­ra­vat. Peat­ree­ner Kau­po Lii­va sõ­nul rõ­hu­ti män­gu eel mees­te tah­te­le, mis oli esi­me­ses män­gus ol­nud null: „Oli­me hoo­pis pa­re­ma hää­les­ta­tu­se­ga, kui­gi män­gu lõ­pu la­si­me käest. Es­mas­päe­val peab iga mees tead­ma – kui ta­had pii­sa­valt, siis või­dad, kui ei ta­ha, siis kao­tad. Nii liht­ne see on­gi.“

Es­mas­päe­val, 20. mail ei jät­nud Keh­ra meist­ri­lii­ga uus­tul­nu­ka­le enam min­git või­ma­lust ning võt­tis kind­la 32:19 (18:10) või­du. Kas­par Lees, Dmõt­ro Jan­kovs­ki ja And­rei Vah­no­vitš vis­ka­sid igaüks 5 vä­ra­vat.

„Kor­da­sin tä­na mees­te­le sa­ma, mi­da pä­rast eel­mist män­gu – kui ta­ha­te pii­sa­valt, siis või­da­te, kui ei, siis kao­ta­te. Leid­si­me õn­neks mees­kond­li­ku võit­lus­vai­mu üles. Ter­vi­ku­na jään hooa­ja esi­me­se poo­le­ga ra­hu­le, tei­se­ga mit­te. Just ot­sus­ta­val het­kel ehk pool­fi­naa­lis ka­dus meie mäng ära ja al­les tä­na leid­si­me sel­le uues­ti,“ kom­men­tee­ris pä­rast män­gu Ees­ti meist­ri­võist­lus­te pronks­me­da­li mees­kon­na peat­ree­ner Kau­po Lii­va.

Ees­ti meis­ter võib sel­gu­da kol­ma­päe­val, kui toi­mub fi­naal­see­ria kol­mas mäng tiit­li­kaits­ja Põl­va Ser­vi­ti ja HC Tal­lin­na mees­kon­na va­hel. Ser­vi­ti ju­hib kol­me või­du­ni pee­ta­vat see­riat 2:0. Kol­man­daks tul­nud HC Keh­ra on nüüd Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel me­da­li võit­nud 27 aas­tat jär­jest. Tä­na­vus­se pronk­si­mees­kon­da kuu­lu­sid: Mikk Aas­maa, And­rei Vah­no­vitš, Uvis St­raz­dinš, Mar­tin Ne­rut, Ind­rek Nor­mak, Da­vid Mam­po­ria, Kris­tian Kä­bi, Ta­nel Vilks, Ja­nar Mä­gi, Sig­mar Seer­mann, Mar­ten Mitt, Dmõt­ro Jan­kovs­ki, Rai­ko-Rait Kree­gi­maa, An­ton Bo­rovs­ki, Kas­par Lees, Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa. Mees­kon­na peat­ree­ner on Kau­po Lii­va, tree­ner Mart Raud­sepp, esin­da­jad Priit Pa­jus ja Re­ne Kaa­lo.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noo­red TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa fi­naa­li esi­kol­mi­kus
Järgmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­sus õp­pe­rei­sil Ida-Vi­rus