HC Keh­ra pää­ses Bal­ti lii­ga vee­rand­fi­naa­li

1242

Kä­si­pal­li Bal­ti lii­ga põ­hi­tur­nii­ri eel­vii­ma­sel män­gu­päe­val, lau­päe­val, 4. märt­sil alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per võõr­sil 28:24 (12:13) Riia Celt­niek­si. Kui­gi keh­ra­la­sed jäid män­gu al­guses 3:7 ta­ha, suu­de­ti va­het vä­hen­da­da ning poo­laeg kao­ta­ti na­pilt 12:13. Tei­sel poo­la­jal jät­kus võrd­ne mäng, siis sai Keh­ra eest ning võt­tis või­du. Võit­ja­te re­sul­ta­tiiv­sei­mad olid Kas­par Lees 7 ja Uku-Ta­nel Laast 6 vä­ra­va­ga.
„Ko­gu mäng oli kõ­va võit­lus, kuid tun­dus, et riia­las­te jõud sai lõ­pus ot­sa,“ kom­men­tee­ris Keh­ra peat­ree­ner Ind­rek Lill­soo.
Lau­päe­va­ne võit ta­gas Keh­ra mees­kon­na­le pää­su Bal­ti lii­ga vee­rand­fi­naa­li. Pü­ha­päe­val,    5.    märt­sil    toi­mu­nud vii­ma­ses alag­ru­pi­män­gus kao­ta­ti Klai­pe­da Dra­gu­na­se­le ava­poo­laeg 12:14 ning kui­gi tei­sel poo­la­jal läks HC Keh­ra mees­kond juh­ti­ma, tu­li lõ­puks vas­tu võt­ta 24:27 kao­tus. Keh­ra­las­te ka­suks vis­ka­sid Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš 6 ja Ind­rek Nor­mak 5 vä­ra­vat.
Bal­ti lii­ga A-alag­ru­pi või­tis Za­po­rož­je ZTR 15 punk­ti­ga, Mins­ki SKA ko­gus 14 ja HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­man­da­na 12 punk­ti. Vil­jan­di lõ­pe­tas 8, Dra­gu­nas 7 ja Celt­nieks 4 punk­ti­ga. B-ala­gru­pis ko­gus Rii­hi­mäe Cocks mak­si­maal­sed 16 punk­ti, järg­ne­sid Põl­va Ser­vi­ti 11, Do­be­le Te­nax 6, Kau­na­se Gra­ni­tas-Ka­rys 5 ja Vil­niu­se VHC Švie­sa 2 sil­ma­ga. See tä­hen­dab, et kõik kolm Ees­ti klu­bi pää­se­sid vee­rand­fi­naa­li ehk 8 pa­re­ma hul­ka.
Vee­rand­fi­naal­män­gud al­ga­vad tu­le­val nä­da­lal, HC Keh­ra vas­ta­ne on ka ko­dus­tel võist­lu­se pea­ri­vaal Põl­va Ser­vi­ti.
Ind­rek Lill­soo: „Ju­ba hooa­ja eel näis alag­ru­pi kol­mas koht mak­si­mump­rog­ram­mi­na. Kuid ko­gu­si­me ar­ves­ta­ta­va punk­ti­sum­ma ja oli­me peaae­gu lõ­pu­ni ise­gi tei­se ko­ha kon­ku­rent­sis. Ole­me ra­hul, kui­gi ko­he on ju­ba uued män­gud ja vaa­ta­me, kui­das saa­me vee­rand­fi­naa­lis Ser­vi­ti­ga hak­ka­ma.“

Eelmine artikkelSõnumitooja 1. märtsil
Järgmine artikkelMiks üt­le­si­te eel­mi­ses Lok­sa Elus il­mu­nud kir­ju­ti­se „Nöö­bist ja pint­sa­kust“ koh­ta, et sel­les on ebaõi­geid väi­teid?