Har­ju­maa suu­rim ühis­pi­du

9

Möö­du­nud nä­da­la tei­ses poo­les olid Har­ju­maa pal­jud ise­te­ge­vus­la­sed, ka koo­li­de laul­jad ja tant­si­jad seo­tud maa­kon­na lau­lu- ja tant­su­peo­ga. Ree­del ja lau­päe­val sõi­de­ti Kei­las­se proo­vi­des­se, pü­ha­päe­va hom­mi­kul olid seal sa­mu­ti proo­vid. Osa­le­ja­te sõi­du­ta­mi­seks tel­li­ti bus­se ja lii­gu­ti isik­li­ke au­to­de­ga. Rah­vast oli mõ­le­mal kont­ser­dil pal­ju, ai­nuük­si esi­ne­jaid ko­gu­nes mi­tu tu­hat. Ani­ja val­last oli laul­jaid-tant­si­jaid-muu­si­kuid kok­ku 330, Kuu­sa­lu val­last 323, Raasiku vallast 320, Lok­salt 70. Li­saks noo­re­ma­te õpi­las­te saat­jad.

Kuueaas­ta­se va­hea­ja jä­rel toi­mu­nud suur­pi­du oli ku­lu­kas, maks­ma läks üle 200 000 eu­ro. Kui­gi olid tel­li­tud li­sa­la­vad, oli laul­ja­tel Kei­la lau­lu­väl­ja­kul kit­sas, seal­ne uus lau­lu­kaar on nii­su­gu­se suur­peo jaoks lii­ga väi­ke.

Kor­ral­da­jad tõ­de­sid, et Har­ju­maal po­le­gi lau­lu­la­va, ku­hu ühis­peo koo­rid ära ma­huk­sid. Aru­tu­se all oli ka va­riant te­ha Har­ju lau­lu- ja tant­su­pi­du Tal­lin­nas lau­lu­väl­ja­kul, kuid ot­sus­ta­ti, et sel­li­ne kok­ku­saa­mi­ne peab jää­ma Har­ju­maa maa­piir­kon­da.

Eelmine artikkelUurikad esitasid Harju peol koos kooridega kolm laulu
Järgmine artikkelRiik toe­tab 1,18 mil­jo­ni eu­ro­ga Kuu­sa­lu keskkoo­li re­konst­ruee­ri­mist