Hal­jas­tus­jäät­me­te põ­le­ta­mi­sest

2139

ALA­RI KRUUS­VALL,
Raa­si­ku val­la
kesk­kon­nas­pet­sia­list

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se on vii­mas­tel nä­da­la­tel pöör­du­nud Aru­kü­la ale­vi­ku mi­tu ini­mest mu­re­ga, et hal­jas­tus­jäät­me­te iga­päe­va­ne põ­le­ta­mi­ne ning sel­le­ga kaas­nev tu­gev suits häi­ri­vad elu­te­ge­vust. Mit­med väi­kes­te las­te­ga pe­red on hil­ju­ti siia­kan­ti ko­li­nud just sel­leks, et saaks oma aias värs­kes õhus vii­bi­da.
Raa­si­ku val­la hea­kor­raees­kir­ja ko­ha­selt on ti­hea­sus­tu­s­a­la­del roh­ket suit­su te­ki­ta­va­te hal­jas­tus­jäät­me­te (puu- ja põõ­sa­le­hed) põ­le­ta­mi­ne kee­la­tud. Kah­juks ei ol­da sel­lest nõu­dest tead­li­kud või liht­salt ei­ra­tak­se se­da.
Kui­gi val­la­va­lit­sus on aas­taid sü­gi­se­ti ta­su­ta kor­ral­da­nud kot­ti­des­se pa­ki­tud hal­jas­tus­jäät­me­te ära­ve­du, on pal­ju­del ik­ka har­ju­mus neid ka lõk­kes põ­le­ta­da.
Ala­tes käe­so­le­vast aas­tast saa­vad kõik ASi Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed le­pin­gu­li­sed klien­did an­da aia- ja hal­jas­tus­jäät­meid nei­le ta­su­ta üle. Veo pe­riood on 1. ap­rill ku­ni 30. no­vem­ber, hal­jas­tus­jäät­med pea­vad ole­ma pa­ki­tud ku­ni 200liit­ris­tes­se lä­bi­paist­va­tes­se kot­ti­des­se. Tee­nu­se koh­ta saab täien­da­vat in­fot jäät­me­ve­da­ja klien­di­tee­nin­du­se te­le­fo­nil 1919 või val­la­va­lit­su­se te­le­fo­nil 607 0348.
Li­saks hak­kas 14. ap­ril­list ko­gu Ees­ti ter­ri­too­riu­mil keh­ti­ma tu­leoht­lik aeg, kus loo­du­ses võib tuld te­ha ai­nult sel­leks et­te­näh­tud koh­ta­des. Lõk­ke te­ge­mi­sel nii met­sas, maas­ti­kul kui ko­duaias tu­leb jär­gi­da tu­leo­hu­tus­nõu­deid.
Lõk­kea­se tu­leb te­ha mit­te­süt­ti­va­le pin­na­le, lõ­ket to­hib te­ha vaid vaik­se tuu­le­ga, hoi­des käe­pä­rast es­ma­sed kus­tu­tus­va­hen­did.
Lah­tist tuld ei to­hi jät­ta jä­re­le­val­ve­ta, sel tu­leb las­ta lõ­pu­ni põ­le­da, lõk­ke­jää­gid kus­tu­ta­tak­se vee­ga või sum­mu­ta­tak­se näi­teks lii­va­ga.
Olu­li­ne on jäl­gi­da, et lõk­kest ei saaks al­gust ku­lu­põ­leng.
Ku­lu­põ­le­ta­mi­ne on Ees­tis aas­ta­ring­selt kee­la­tud ja ka­ris­ta­tav te­ge­vus.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu kool ko­gub lii­ku­mis­ki­lo­meet­reid
Järgmine artikkelPOLITSEIKROONIKA