Fil­mi­tu­den­gid oo­ta­vad Ani­ja ini­mes­te abi

977

Nä­da­laks ajaks, 19.-27. märtsini tu­le­vad Ani­ja mõi­sa Bal­ti Fil­mi ja Mee­dia­koo­li (BFM) tu­den­gid ning näit­le­jad Lee­dust.
„Hak­ka­me fil­mi­ma Ve­net­suee­last pä­rit re­žis­söö­ri lõ­pu­tööd. Te­gu on rah­vus­va­he­li­se fil­mi­ga, kolm teat­ri­näit­le­jat tu­le­vad Lee­dust, mees­kon­nas on veel soom­la­si, eest­la­si ning üks meh­hik­la­ne,“ üt­les fil­mi pro­dut­sent, BF­Mi esi­me­se kur­su­se tu­deng Jo­han­nes Mag­nus Au­le.
Mõ­ned st­see­nid teh­ti Tal­lin­nas ja met­sas, kuid suu­rem osa tehakse Ani­ja mõi­sas. Fil­mi­tak­se mõi­sa pea­hoo­nes, mil­lest saab nä­da­laks võt­tep­lats: „Kuns­ti­ter­mi­no­loo­gias on see art hou­se film, see­ga vä­ga kuns­ti­li­ne. Loo­me Ani­ja mõi­sa ting­li­ku maail­ma – jääb mul­je, et te­gu on kel­le­gi ko­du­ga. Film tu­leb um­bes 20-25 mi­nu­tit pikk, see on pe­re­kond­lik draa­ma, kus on pi­me poeg ja ema, pea­te­ge­la­sest ema ei ole val­mis po­jast lah­ti lask­ma.“
Jo­han­nes Mag­nus Au­le rää­kis, et Ani­jal elab te­ma va­na­isa, see­tõt­tu on ta ka mõi­sa lä­his­tel pä­ris pal­ju ol­nud.
„Kui ot­si­si­me võt­tep­lat­si, sai­me aru, et mei­le so­bi­vad ai­nult mõi­sad. Kui olin tei­nud paar kõ­net, jõudsin Ani­ja mõisani ja tai­pa­sin ko­he, et see on­gi koht, kus pea­me fil­mi­ma,“ sõ­nas ta.
Fil­mi­jail on Ani­ja rah­va­le pal­ve – kel­lel on tal­veks keld­ris­se-sahv­ris­se va­ru­tud toi­tu üle, võe­tak­se need rõõ­mu­ga vas­tu: „Fil­mi­võ­te­tel on toit ülio­lu­li­ne osa – kui mees­kond vä­sib, siis on head-pa­re­mat va­ja, et ener­giat ja mo­raa­li üle­val hoi­da. Kuid tu­den­gi­fil­mi ee­lar­ved on ala­ti kit­sad ja ku­na meil on ko­ha­peal üle 20 ini­me­se, siis on iga­su­gu­ne toe­tus abiks.“
Pro­dut­sent ju­tus­tas, et eel­mi­ne film, mi­da te­gi, sat­tus te­ma va­nae­ma ko­du­kan­ti, siis oli va­nae­ma pak­ku­nud fil­mi­rah­va­le ko­du­st sööki ja õu­na­mah­la, selle üle ol­di vä­ga õn­ne­li­kud: „Mõt­le­sin, ehk on ka Ani­ja kan­dis ini­me­si, kel­lel on mar­ju, moo­se, mah­lu, kar­tu­lit või muud toi­duk­raa­mi üle ja nõus loo­vu­ta­ma fil­mi­mees­kon­na­le. Kõi­ge pa­rem oleks tuua need 19. või 20. märt­sil Ani­ja mõi­sa.“
Jo­han­nes Mag­nus Au­le li­sas, et kui film val­mis, ar­va­ta­vas­ti su­vel, on plaa­nis üks sel­le esi­li­nas­tu­si kor­ral­da­da Ani­ja mõi­sas. Tõe­näo­li­selt näi­da­tak­se siis mi­tut lü­hi­fil­mi ning vaa­ta­ma on oo­da­tud ka kõik ko­ha­li­kud ela­ni­kud.